Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Amosi 1:1-15

11:1 2Sam 14:2; Zek 14:5; 2Fal 14:21-23; Hos 1:1; 2Nya 11:6; Za 78:70; 2Nya 26:23Maneno ya Amosi, mmoja wa wachunga wanyama wa Tekoa: yale aliyoyaona kuhusu Israeli miaka miwili kabla ya tetemeko la ardhi, wakati Uzia alikuwa mfalme wa Yuda, na Yeroboamu mwana wa Yehoashi alikuwa mfalme wa Israeli.

21:2 Isa 42:13; Yoe 3:16; Amo 9:3; Yer 12:4; Za 29:3Alisema:

Bwana ananguruma toka Sayuni,

pia ananguruma kutoka Yerusalemu;

malisho ya wachunga wanyama yanakauka,

kilele cha Karmeli kinanyauka.”

Hukumu Juu Ya Majirani Wa Israeli

31:3 Isa 8:4; 7:9; 17:1-3; 8:4; 2Fal 10:33; Amo 2:6Hili ndilo asemalo Bwana:

“Kwa dhambi tatu za Dameski,

hata kwa dhambi nne, sitaizuia ghadhabu yangu.

Kwa sababu aliipura Gileadi

kwa vyombo vya chuma vyenye meno.

41:4 Eze 30:8; Yer 17:27; 49:23-27; 1Fal 20:1; 19:17; 2Fal 6:24Nitatuma moto juu ya nyumba ya Hazaeli

ambao utateketeza ngome za Ben-Hadadi.

51:5 Yer 51:30; 49:27; Isa 7:1, 16; 22:6; Zek 9:1; 2Fal 16:9Nitalivunja lango la Dameski;

nitamwangamiza mfalme aliyeko katika Bonde la Aveni,1:5 Bonde la Aveni maana yake Bonde la Uovu.

na yeye ambaye anaishika fimbo ya utawala katika Beth-Edeni.

Watu wote wa Aramu watakwenda uhamishoni huko Kiri,”

asema Bwana.

61:6 2Nya 28:18; 1Sam 6:17; Mwa 10:19; 14:6; Oba 1:11; Sef 2:4Hili ndilo asemalo Bwana:

“Kwa dhambi tatu za Gaza,

hata kwa dhambi nne, sitaizuia ghadhabu yangu.

Kwa sababu walichukua mateka jumuiya nzima

na kuwauza kwa Edomu,

71:7 2Fal 18:8nitatuma moto juu ya kuta za Gaza

ambao utateketeza ngome zake.

81:8 2Nya 26:6; Za 81:14; Eze 25:16; Isa 14:28-32; 34:8; Sef 2:4-7Nitamwangamiza mfalme wa Ashdodi

na yeye aishikaye fimbo ya utawala katika Ashkeloni.

Nitaugeuza mkono wangu dhidi ya Ekroni,

hadi Mfilisti wa mwisho atakapokufa,”

asema Bwana Mwenyezi.

91:9 Isa 23:1-18; 1Fal 5:12; 9:11-14; Yer 25:22; Yoe 3:4Hili ndilo asemalo Bwana:

“Kwa dhambi tatu za Tiro,

hata kwa dhambi nne, sitaizuia ghadhabu yangu.

Kwa sababu ameuza jumuiya nzima ya mateka kwa Edomu,

na kutokujali mapatano ya undugu,

101:10 Yer 47:6; Eze 26:2-4; Isa 23:1-18; 34:8; Zek 9:1-4Nitatuma moto kwenye kuta za Tiro

ambao utateketeza ngome zake.”

111:11 Yer 49:7-22; Eze 25:12-14; Zek 1:15; Mal 1:4; Za 83:6; Hes 20:14-21; 2Nya 28:17Hili ndilo Bwana asemalo:

“Kwa dhambi tatu za Edomu,

hata kwa dhambi nne, sitaizuia ghadhabu yangu.

Kwa sababu alimfuatia ndugu yake kwa upanga,

alikataa kuonyesha huruma yoyote,

kwa sababu hasira yake kali iliendelea kupanda wakati wote

na ghadhabu iliwaka bila kuzuiliwa.

121:12 Mwa 36:11-15; Mao 1:9-10; Isa 34:5; 63:1-6; Eze 25:12-14; Mal 1:2-5Nitatuma moto juu ya Temani

ambao utateketeza ngome za Bosra.”

131:13 Mwa 19:38; 34:29; Yer 49:1-6; 2Fal 8:12; Hos 13:16; Eze 21:28Hili ndilo asemalo Bwana:

“Kwa dhambi tatu za Amoni,

hata kwa dhambi nne, sitaizuia ghadhabu yangu.

Kwa sababu aliwatumbua wanawake wajawazito wa Gileadi

ili kuongeza mipaka yake.

141:14 Kum 3:11; Ay 39:25; Eze 25:5; Amo 2:2; Isa 30:30; Yer 23:19Nitatuma moto kwenye kuta za Raba

ambao utateketeza ngome zake

katikati ya vilio vya vita katika siku ya mapigano,

katikati ya upepo mkali katika siku ya dhoruba.

151:15 Yer 25:21; 49:1-3; Eze 21:28-32; 25:2-7; 1Nya 20:1Mfalme wake atakwenda uhamishoni,

yeye pamoja na maafisa wake,”

asema Bwana.

Nova Versão Internacional

Amós 1:1-15

1Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões, a respeito de Israel, dois anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel.

2Ele disse:

“O Senhor ruge de Sião

e troveja de Jerusalém;

secam-se1.2 Ou pranteiam as pastagens dos pastores,

e murcha o topo do Carmelo”.

Julgamento dos Povos Vizinhos de Israel

3Assim diz o Senhor:

“Por três transgressões de Damasco

e ainda mais por quatro, não anularei o castigo.

Porque trilhou Gileade

com trilhos de ferro pontudos,

4porei fogo na casa de Hazael,

e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadade.

5Derrubarei a porta de Damasco;

destruirei o rei que está no vale1.5 Ou os habitantes do vale de Áven1.5 Áven significa iniquidade.

e aquele que segura o cetro em Bete-Éden1.5 Bete-Éden significa casa do prazer..

O povo da Síria irá para o exílio em Quir”,

diz o Senhor.

6Assim diz o Senhor:

“Por três transgressões de Gaza,

e ainda mais por quatro, não anularei o castigo.

Porque levou cativas comunidades inteiras

e as vendeu a Edom,

7porei fogo nos muros de Gaza,

e as chamas consumirão as suas fortalezas.

8Destruirei o rei1.8 Ou os habitantes de Asdode

e aquele que segura o cetro em Ascalom.

Erguerei a minha mão contra Ecrom,

até que morra o último dos filisteus”,

diz o Senhor, o Soberano.

9Assim diz o Senhor:

“Por três transgressões de Tiro,

e ainda mais por quatro,

não anularei o castigo.

Porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom,

desprezando irmãos,

10porei fogo nos muros de Tiro,

e as chamas consumirão as suas fortalezas”.

11Assim diz o Senhor:

“Por três transgressões de Edom,

e ainda mais por quatro, não anularei o castigo.

Porque com a espada perseguiu seu irmão

e reprimiu toda a compaixão,1.11 Ou e destruiu os seus aliados,

mutilando-o furiosamente

e perpetuando para sempre a sua ira,

12porei fogo em Temã,

e as chamas consumirão as fortalezas de Bozra”.

13Assim diz o Senhor:

“Por três transgressões de Amom,

e ainda mais por quatro,

não anularei o castigo.

Porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade

a fim de ampliar as suas fronteiras,

14porei fogo nos muros de Rabá,

e as chamas consumirão as suas fortalezas

em meio a gritos de guerra no dia do combate,

em meio a ventos violentos num dia de tempestade.

15O seu rei irá para o exílio,

ele e toda a sua corte”,

diz o Senhor.