Yeremia 52 – AKCB & CCB

Akuapem Twi Contemporary Bible

Yeremia 52:1-34

Yerusalem Asehwe

1Sedekia dii ade no, na wadi mfirihyia aduonu baako. Odii ade wɔ Yerusalem mfirihyia dubaako. Na ne na din de Hamutal a ɔyɛ Yeremia a ofi Libna no babea. 2Ɔyɛɛ bɔne wɔ Awurade ani so, sɛnea Yehoiakim yɛe no. 3Awurade abufuw nti na eyinom nyinaa baa Yerusalem ne Yuda so, na akyiri no, oyii nʼani fii wɔn so.

Afei, Sedekia sɔre tiaa Babiloniahene.

4Ɔsram Tebet (bɛyɛ Ɔpɛpɔn) da a ɛto so dunum wɔ Sedekia ahenni mfe akron so no, ɔhene Nebukadnessar dii nʼakofo nyinaa anim, bɛko tiaa Yerusalem. Wotwaa kuropɔn no ho hyiae. Wɔbobɔɔ mpampim wɔ kuropɔn no afasu ho. 5Wotuaa kuropɔn no kosii Ɔhene Sedekia adedi afe a ɛto so dubaako no mu.

6Eduu ɔsram a ɛto so anan no da a ɛto so akron no, na ɔkɔm a asi kuropɔn no mu no ano ayɛ den a mu nnipa no nnya aduan nni. 7Na wɔpaee kuropɔn no fasu mu, na asraafo no nyinaa guanee. Wɔfaa ɔhene turo mu fii kuropɔn no mu anadwo, kɔfaa ɔpon a ɛwɔ afasu abien no ntam, de wɔn ani kyerɛɛ Araba. 8Nanso Babilonia asraafo no taa Ɔhene Sedekia kɔtoo no wɔ Yeriko tataw so. Na nʼasraafo no nyinaa afi ne ho abɔ ahwete, 9na wɔkyeree no.

Wɔfaa no dommum de no kɔmaa Babiloniahene wɔ Ribla a ɛwɔ Hamat asase so, na hɔ na obuu no atɛn. 10Ribla hɔ na Babiloniahene kunkum Sedekia mmabarima wɔ nʼanim na okum Yudafo adwumayɛfo nyinaa nso. 11Afei otutuu Sedekia ani, de kɔbere mfrafrae mpokyerɛ guu no sɛ ɔde no rekɔ Babilonia, hɔ na ɔde no too afiase kosii ne wuda.

12Ab ɔsram (bɛyɛ Ɔsannaa) da ɛto so dunan wɔ afe a ɛyɛ Nebukadnessar mfe dunkron adedi mu no, Nebusaradan a ɔyɛ awɛmfo so panyin a ɔyɛ Babiloniahene mpanyimfo no mu baako no kɔɔ Yerusalem. 13Ɔde ogya too Awurade asɔredan, ahemfi ne afi a ɛwɔ Yerusalem nyinaa mu. Ɔhyew ofi biara a edi mu. 14Awɛmfo so panyin no hwɛ maa Babilonia asraafo no bubuu Yerusalem afasu no. 15Ɔsahene Nebusaradan a na otua awɛmfo no ano no faa wɔn a wodi hia no mu bi, wɔn a wɔkaa kuropɔn no mu, adwumfo a wɔaka ne wɔn a wɔkɔdɔm Babiloniahene no kɔɔ nnommum mu. 16Nanso Nebusaradan gyaa wɔn a wodi hia wɔ asase no so no nkae sɛ wɔnhwɛ bobe nturo ne mfuw no.

17Babiloniafo no bubuu kɔbere mfrafrae afadum, nnyinasode a wotumi moma so ne kɔbere mfrafrae Po a na ɛwɔ Awurade asɔredan mu, na wɔde kɔbere mfrafrae no nyinaa kɔɔ Babilonia. 18Afei wɔfaa nkuku, nsofi, kanea ntamabamma ntwitwaso, ɔpete nkuruwa, nsanka, mprɛte ne kɔbere mfrafrae nneɛma a wɔde yɛ ɔsom adwuma wɔ asɔredan mu no nso kɔe. 19Ɔhene awɛmfo sahene no faa nkankyee, nkankyee ntrantraa, ɔpete nkuruwa, nkuku, kaneannua, nsanka, mprɛte ne nkuruwa a wɔde di ɔnom afɔrebɔ ho dwuma no kɔe; wɔde sikakɔkɔɔ ankasa anaa dwetɛ na ɛyɛɛ eyinom nyinaa.

20Kɔbere mfrafrae a wɔde yɛɛ afadum abien no, Po no ne anantwinini dumien a ɛwɔ nʼase ne nnyinaso a wɔmema so, na wontumi nkari saa nneɛma a Ɔhene Salomo yɛɛ wɔ Awurade asɔredan mu yi mu duru. 21Na afadum no biara sorokɔ yɛ anammɔn aduonu ason na ne dantaban mu nso yɛ anammɔn dunwɔtwe. Emu da tokuru na ne hankare no mu piw yɛ nsateaa anan. 22Na kɔbere mfrafrae ntaaso a esi ɔfadum baako so no sorokɔ yɛ anammɔn ason ne fa a, wɔde kɔbere mfrafrae atoaa ahyehyɛ ho nyinaa ahyia. Afadum a aka no nso a wɔde kɔbere mfrafrae atoaa ahyehyɛ ho no te sɛ baako no. 23Na Kɔbere mfrafrae atoaa aba a ɛsensɛn ntaaso no ano no yɛ aduɔkron asia, na nea ɛkata ntaaso no ho yɛ ɔha.

24Awɛmfo no sahene no faa ɔsɔfopanyin Seraia, abediakyiri Sefania ne ɔponanoahwɛfo baasa no nnommum. 25Ɔfaa ɔpanyin a otua asraafo no ano, ne adehye afotufo baason fii nnipa a na wɔda so wɔ kuropɔn no mu no mu. Afei ɔfaa ɔkyerɛwfo a na ɔyɛ adwumayɛfo panyin ma wɔn a wɔfa nnipa ma wɔkɔyɛ asraafo wɔ asase no so, ne nʼadwumayɛfo no mu aduosia a ohuu wɔn wɔ kuropɔn no mu no. 26Ɔsahene Nebusaradan de wɔn nyinaa kɔɔ Babiloniahene anim wɔ Ribla. 27Ɔhene no ma wokunkum wɔn wɔ Ribla a ɛwɔ Hamat.

Enti wotwaa Yuda asu fii nʼasase so.

28Nnipa dodow a Nebukadnessar de wɔn kɔɔ nkoasom mu ni:

nʼahenni afe a ɛto so ason mu,

Yudafo 3,023;

29Nebukadnessar ahenni afe a ɛto so dunwɔtwe mu,

nnipa a wofi Yerusalem, 832;

30nʼahenni afe a ɛto so aduonu abiɛsa mu,

ɔsahene Nebusaradan, a otua ɔhene awɛmfo ano no de Yudafo 745 kɔɔ nnommum mu.

Nnipa no nyinaa dodow yɛ 4,600.

Wogyaa Yehoiakyin

31Yudahene Yehoiakyin nnommumfa afe a ɛto so aduasa ason mu a Ewil-Merodak bɛyɛɛ Babiloniahene no, oyii Yudahene Yehoiakyin fii afiase wɔ ɔsram a ɛto so dumien no da a ɛto so aduonu anum. 32Ɔkaa abodwosɛm kyerɛɛ no, na ɔmaa no dibea a ɛwɔ anuonyam sen ahemfo a wɔne no wɔ Babilonia no de. 33Enti Yehoiakin yii nʼafiase ntade guu nkyɛn, na efi saa da no odidii wɔ ɔhene didipon so bere biara, kosii ne wuda. 34Na Babiloniahene no san maa Yehoiakin sika bere ano bere ano, ma ɔde tuatua ne ho aka, kosii ne wuda.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

耶利米书 52:1-34

犹大的灭亡

1西底迦二十一岁登基,在耶路撒冷执政十一年。他母亲叫哈慕她,是立拿耶利米的女儿。 2西底迦约雅敬一样做耶和华视为恶的事。 3因此,耶和华向耶路撒冷犹大的人发怒,把他们从祂面前赶走。

后来,西底迦背叛了巴比伦王。 4在他执政第九年十月十日,巴比伦尼布甲尼撒率领全军攻打耶路撒冷,在城外扎营,修筑围城的高台。 5城一直被围困到西底迦执政第十一年。 6那年四月九日,城里饥荒非常严重,百姓无粮可吃。 7城被攻破,西底迦和士兵便在夜间穿过御花园,从两城墙中间的门逃往亚拉巴。当时迦勒底人仍四面包围着城。 8迦勒底的军队追赶西底迦,在耶利哥平原追上了他。他的军队都四散而逃。 9迦勒底人擒住西底迦,把他押到哈马利比拉去见巴比伦王。巴比伦王在那里审判他, 10当着他的面杀了他的众子和犹大所有的首领, 11又剜去他的双眼,用铜链锁着他押往巴比伦,将他终生囚在牢里。

12巴比伦尼布甲尼撒执政第十九年五月十日,他的臣仆——护卫长尼布撒拉旦进入耶路撒冷13放火焚烧耶和华的殿、王宫及城内所有的房屋。他烧毁了所有重要建筑。 14他率领的迦勒底的军队拆毁了耶路撒冷四围的城墙。 15护卫长尼布撒拉旦掳去最贫穷的人、城中的余民、投降的人和剩下的技工, 16只留下一些最贫穷的人,让他们照料葡萄园、耕种田地。

17迦勒底人打碎耶和华殿中的铜柱、铜底座和铜海,把铜运往巴比伦18并带走了盆、铲、蜡剪、碗、碟及一切献祭用的铜器。 19护卫长还带走了杯、火鼎、碗、盆、灯台、碟和奠酒的杯等所有金银器皿。 20所罗门王为耶和华的殿所造的两根铜柱、一个铜海、铜海下面的十二头铜牛,以及一些铜底座,用的铜多得无法计算。 21两根铜柱中空,高八米,周长五点三米,铜壁厚四指。 22铜柱有柱冠,柱冠高二点三米,周围装饰着铜网和铜石榴。两根柱子都一样。 23每根铜柱周围装饰着九十六个石榴,网子四周共有一百个石榴。

24护卫长掳走祭司长西莱雅、副祭司长西番亚、三名殿门守卫, 25又从城中掳走一名将领、王的七个亲信、一名负责招兵的书记和六十名平民, 26把他们带到利比拉去见巴比伦王。 27巴比伦王在那里处死了他们。犹大人就这样被掳去,离开了家园。

28以下是尼布甲尼撒掳去的人数:他执政第七年掳去三千零二十三名犹大人; 29执政第十八年,从耶路撒冷掳去八百三十二人; 30执政第二十三年,他的护卫长尼布撒拉旦掳去七百四十五名犹大人。总共四千六百人。

31犹大约雅斤被掳后第三十七年,即巴比伦以未·米罗达元年十二月二十五日,巴比伦王恩待约雅斤,释放了他, 32并好言相待,使他的地位高过被掳到巴比伦的其他各王。 33约雅斤脱去了囚服,终生与巴比伦王一起吃饭。 34在他有生之年,巴比伦王供应他每天的需用,直到他去世。