Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 6:1-22

Nnipa Ne Bɔne

1Bere a nnipa dɔɔso wɔ asase so na wɔwoo mmabea no, 2Onyankopɔn mmabarima no huu sɛ nnipa mmabea no ho yɛ fɛ, nti nea obiara pɛ no no, ɔfaa no waree. 3Na Awurade kae se, “Me honhom rentena nnipa mu nkosi daa, efisɛ wɔyɛ ɔhonam; na wɔn nkwa nna bɛyɛ mfe ɔha aduonu.”

4Saa bere no, na nnipa abran wɔ asase no so. Bere a Onyankopɔn mmabarima yi kɔɔ nnipa mmabea yi ho no, wɔne wɔn wowoe. Saa nnipa yi ne kan tete nnipa atitiriw a wogyee din no.

5Awurade Nyankopɔn huu sɛ adesamma amumɔyɛ adɔɔso wɔ asase so, na nnipa nsusuwii nyinaa yɛ bɔne nko ara. 6Awurade Nyankopɔn nuu ne ho sɛ ɔbɔɔ wɔn bɛtenaa asase so. Saa bɔne no yɛɛ Awurade Nyankopɔn awerɛhow. 7Awurade kae se, “Mɛpepa nnipa a mabɔ wɔn no afi asase so; mmoa ne mmoa a wɔwea asase so ne wim nnomaa, efisɛ manu me ho sɛ mebɔɔ wɔn.” 8Nanso Noa de, onyaa adom Awurade anim.

9Noa awo ntoatoaso ni.

Na Noa yɛ onipa ɔtreneeni a ne ho nni asɛm wɔ ne bere sofo no mu. Ɔyɛɛ Onyankopɔn apɛde. 10Noa woo mmabarima baasa na wɔn din de Sem, Ham ne Yafet.

11Na bɔne ahyɛ asase so ma a, amumɔyɛsɛm adɔɔso. 12Onyankopɔn huu saa bɔne yi nyinaa wɔ asase so, huu awurukasɛm ne amumɔyɛsɛm wɔ mmaa nyinaa nso. 13Enti Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa se, “Esiane sɛ nnipa ama basabasa aba asase so nti, mɛsɛe nnipa ne asase a wɔte so no nyinaa. 14Fa ɔwawa dua yɛ adaka. Yɛ adan wɔ Adaka no mu, na fa ama ka mu ne akyi nyinaa. 15Sɛɛ na ɛsɛ sɛ woyɛ no: ma ne tenten nyɛ anammɔn ahannan aduonum, ne trɛw anammɔn aduɔson anum, na ne sorokɔ nso nyɛ anammɔn aduanan anum. 16Bɔ adaka no so. Ma ne sorokɔ nyɛ bɛyɛ sɛ nsateaa dunwɔtwe. Fa ɔpon to adaka no nkyɛn, na yɛ nsɛmso abiɛsa; nea edi kan, nea ɛda ntam ne nea ɛwɔ soro. 17Tie! Mede nsuyiri rebɛkata asase so nyinaa, na mede asɛe abɔde a nkwa wɔ mu; biribiara a nkwa wɔ mu no, ne nyinaa bewuwu. 18Na wo de, me ne wo bɛyɛ apam; na wo, wo mmabarima, wo yere ne wo mmabarima yerenom nyinaa ne wo bɛba Adaka no mu. 19Ɛsɛ sɛ wode abɔde a nkwa wɔ mu nyinaa, abien abien a ɛyɛ onini ne ɔbere, a wo ne wɔn bɛtena adaka no mu nsuyiri bere no a wonnwuwu. 20Nnomaa ahorow biara abien, mmoa biara abien, ne abɔde biara a ɛwea asase so abien bɛba wo nkyɛn, na woahwɛ wɔn, na wɔanwuwu. 21Afei, fa nnuan ahorow a wodi na kora. Ɛno na ɛbɛyɛ wo ne wɔn nnuan a mubedi.”

22Noa yɛɛ biribiara pɛpɛɛpɛ, sɛnea Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ ɔnyɛ no.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

創世記 6:1-22

人類的邪惡

1人類在地上逐漸增多,生了女兒。 2上帝的兒子們6·2 上帝的兒子」可能指塞特的後代,天使或有權勢的人。看見人的女兒漂亮,就隨意選來做妻子。 3耶和華說:「人既然是血肉之軀,我的靈不會永遠住在人的裡面,然而人還可以活一百二十年。」 4從那時起,地上出現了一些巨人,他們是上古有名的勇士,是上帝的兒子和人的女兒所生的後代。

5耶和華看見人罪惡深重,心中終日思想惡事, 6就後悔在地上造了人,心裡傷痛, 7說:「我要把所造的人從地上除掉,連同一切飛禽走獸和爬蟲都除掉,我後悔造了他們。」 8只有挪亞在耶和華面前蒙恩。

上帝命挪亞造方舟

9以下是有關挪亞的記載。

挪亞是個義人,在當時的世代是個純全無過的人,他與上帝同行。 10挪亞生了三個兒子:雅弗

11當時的世界在上帝眼中非常敗壞,充滿了暴行。 12上帝看見世界敗壞了,因為世人行為敗壞。 13祂對挪亞說:「世人惡貫滿盈,他們的結局到了。我要把他們跟大地一起毀滅。 14你要為自己用歌斐木建造一艘方舟,裡面要有艙房,內外都要塗上柏油。 15你建造的方舟要長一百三十三米,寬二十二米,高十三米。 16舟頂要有五十釐米高的透光口,門開在方舟的側面,整艘方舟要分為上、中、下三層。 17看啊,我要使洪水在地上氾濫,毀滅天下。地上一切有氣息的生靈都要滅亡。 18但我要跟你立約,你與妻子、兒子和兒媳都可以進方舟。 19每種動物你要帶兩隻進方舟,雌雄各一隻,好保存牠們的生命。 20各種飛禽走獸和爬蟲要按種類每樣一對到你那裡,好保住生命。 21你要為自己和這些動物預備各種食物,貯存起來。」

22挪亞就照著上帝的吩咐把事情都辦好了。