New International Reader's Version

Psalm 97

Psalm 97

The Lord rules. Let the earth be glad.
    Let countries that are far away be full of joy.

Clouds and thick darkness surround him.
    His rule is built on what is right and fair.
The Lord sends fire ahead of him.
    It burns up his enemies all around him.
His lightning lights up the world.
    The earth sees it and trembles.
The mountains melt like wax when the Lord is near.
    He is the Lord of the whole earth.
The heavens announce that what he does is right.
    All people everywhere see his glory.

All who worship statues of gods or brag about them are put to shame.
    All you gods, worship the Lord!

Zion hears about it and is filled with joy.
    Lord, the villages of Judah are glad
    because of how you judge.
Lord, you are the Most High God.
    You rule over the whole earth.
    You are honored much more than all gods.

10 Let those who love the Lord hate evil.
    He guards the lives of those who are faithful to him.
    He saves them from the power of sinful people.
11 Good things come to those who do what is right.
    Joy comes to those whose hearts are honest.
12 You who are godly, be glad because of what the Lord has done.
    Praise him, because his name is holy.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 97

1Yehova akulamulira, dziko lapansi lisangalale;
    magombe akutali akondwere.

Mitambo ndi mdima waukulu zamuzungulira;
    chilungamo ndi kuweruza molungama ndiwo maziko a mpando wake waufumu.
Moto umapita patsogolo pake
    ndi kunyeketsa amaliwongo kumbali zonse.
Zingʼaningʼani zake zimawalitsa dziko lonse;
    dziko lapansi limaona ndipo limanjenjemera.
Mapiri amasungunuka ngati phula pamaso pa Yehova,
    pamaso pa Ambuye a dziko lonse lapansi.
Mayiko akumwamba amalengeza za chilungamo chake,
    ndipo mitundu yonse ya anthu imaona ulemerero wake.

Onse amene amalambira mafano osema amachititsidwa manyazi,
    iwo amene amanyadira mafano;
    mulambireni, inu milungu yonse!

Ziyoni akumva ndipo akukondwera,
    midzi ya Yuda ikusangalala
    chifukwa cha maweruzo anu Yehova.
Pakuti Inu Yehova ndi Wammwambamwamba pa dziko lonse lapansi;
    ndinu wokwezeka kupambana milungu yonse.

10 Iwo amene amakonda Yehova adane ndi zoyipa
    pakuti Iye amayangʼanira miyoyo ya amene amamukhulupirira
    ndipo amawapulumutsa mʼdzanja la anthu oyipa
11 Kuwala kumafika pa anthu olungama,
    ndi chimwemwe kwa olungama mtima.
12 Kondwerani mwa Yehova Inu olungama
    ndipo tamandani dzina lake loyera.