New International Reader's Version

Proverbs 1

Purpose

1These are the proverbs of Solomon. He was the son of David and the king of Israel.

Proverbs teach you wisdom and instruct you.
    They help you understand wise sayings.
They provide you with instruction and help you live wisely.
    They lead to what is right and honest and fair.
They give understanding to childish people.
    They give knowledge and good sense to those who are young.
Let wise people listen and add to what they have learned.
    Let those who understand what is right get guidance.
What I’m teaching also helps you understand proverbs and stories.
    It helps you understand the sayings and riddles of those who are wise.

If you really want to gain knowledge, you must begin by having respect for the Lord.
    But foolish people hate wisdom and instruction.

Think and Live Wisely

A Warning Against Sinful Men

My son, listen to your father’s advice.
    Don’t turn away from your mother’s teaching.
What they teach you will be like a beautiful crown on your head.
    It will be like a chain to decorate your neck.

10 My son, if sinful men tempt you,
    don’t give in to them.
11 They might say, “Come along with us.
    Let’s hide and wait to kill someone who hasn’t done anything wrong.
    Let’s catch some harmless person in our trap.
12 Let’s swallow them alive, as the grave does.
    Let’s swallow them whole, like those who go down into the pit.
13 We’ll get all kinds of valuable things.
    We’ll fill our houses with what we steal.
14 Cast lots with us for what they own.
    We’ll share everything we take from them.”
15 My son, don’t go along with them.
    Don’t even set your feet on their paths.
16 They are always in a hurry to sin.
    They are quick to spill someone’s blood.
17 How useless it is to spread a net
    where every bird can see it!
18 Those who hide and wait will spill their own blood.
    They will be caught in their own trap.
19 That’s what happens to everyone
    who goes after money in the wrong way.
That kind of money takes away
    the life of those who get it.

Wisdom’s Warning

20 Out in the open wisdom calls out.
    She raises her voice in a public place.
21 On top of the city wall she cries out.
    Here is what she says near the gate of the city.

22 “How long will you childish people love your childish ways?
    How long will you rude people enjoy making fun of God and others?
    How long will you foolish people hate knowledge?
23 Pay attention to my warning!
    Then I will pour out my thoughts to you.
    I will make known to you my teachings.
24 But you refuse to listen when I call out to you.
    No one pays attention when I reach out my hand.
25 You turn away from all my advice.
    And you do not accept my warning.
26 So I will laugh at you when you are in danger.
    I will make fun of you when hard times come.
27 I will laugh when hard times hit you like a storm.
    I will laugh when danger comes your way like a windstorm.
    I will make fun of you when suffering and trouble come.

28 “Then you will call to me. But I won’t answer.
    You will look for me. But you won’t find me.
29 You hated knowledge.
    You didn’t choose to have respect for the Lord.
30 You wouldn’t accept my advice.
    You turned your backs on my warnings.
31 So you will eat the fruit of the way you have lived.
    You will choke on the fruit of what you have planned.

32 “The wrong path that childish people take will kill them.
    Foolish people will be destroyed by being satisfied with the way they live.
33 But those who listen to me will live in safety.
    They will be at ease and have no fear of being harmed.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 1

Mawu Oyamba: Cholinga ndi Mutu

1Iyi ndi miyambi ya Solomoni mwana wa Davide, mfumu ya Israeli:

Ndi yothandiza kuti munthu adziwe nzeru ndi malangizo;
    kuti amvetse mawu a matanthauzo ozama;
kuti alandire malangizo othandiza kuti achite zinthu mwanzeru,
    akhale wangwiro, wachilungamo ndiponso wosakondera.
Ndi yothandiza munthu wamba kuti aphunzire nzeru za kuchenjera,
    achinyamata kudziwa zinthu bwino ndi kulingalira.
Munthu wanzeru amvetse bwino miyamboyi kuti awonjezere kuphunzira kwake,
    ndi munthu womvetsa zinthu bwino apatepo luso,
kuti azimvetsa miyambi ndi mafanizo,
    mawu a anthu anzeru ndi mikuluwiko.

Kuopa Yehova ndiye chiyambi cha nzeru.
    Zitsiru zimanyoza nzeru ndi malangizo.

Malangizo kuti Asunge Nzeru

Malangizo kwa Achinyamata

Mwana wanga, mvera malangizo a abambo ako
    ndipo usakane mawu okuwongolera a amayi ako.
Ali ngati sangamutu yokongola ya maluwa pamutu pako
    ndiponso ali ngati mkanda mʼkhosi mwako.

10 Mwana wanga, ngati anthu oyipa afuna kukukopa
    usamawamvere.
11 Akadzati, “Tiye kuno;
    tikabisale kuti tiphe anthu,
    tikabisalire anthu osalakwa;
12 tiwameze amoyo ngati manda,
    ndi athunthu ngati anthu otsikira mʼdzenje.
13 Motero tidzapeza zinthu zosiyanasiyana zamtengowapatali
    ndi kudzaza nyumba zathu ndi zolanda;
14 Bwera, chita nafe maere,
    ndipo tidzagawana chuma chathu tonse.”
15 Mwana wanga, usayende nawo pamodzi,
    usatsagane nawo mʼnjira zawozo.
16 Iwowatu amangofuna zoyipa zokhazokha,
    amathamangira kukhetsa magazi.
17 Nʼkopanda phindu kutchera msampha
    mbalame zikuona!
18 Koma anthu amenewa amangobisalira miyoyo yawo yomwe;
    amangodzitchera okha msampha!
19 Awa ndiwo mathero a anthu opeza chuma mwankhanza;
    chumacho chimapha mwiniwake.

Chenjezo Pomwe Tikana Nzeru

20 Nzeru ikufuwula mu msewu,
    ikuyankhula mokweza mawu mʼmisika;
21 ikufuwula pa mphambano ya misewu,
    ikuyankhula pa zipata za mzinda kuti,

22 “Kodi inu anthu osachangamukanu, mudzakondwera ndi kusachangamuka mpaka liti?
    Nanga anthu onyogodola adzakondabe kunyogodola mpaka liti?
    Kapena opusa adzadana ndi nzeru mpaka liti?
23 Tamverani mawu anga a chidzudzulo.
    Ine ndikukuwuzani maganizo anga
    ndi kukudziwitsani mawu anga.
24 Popeza ndinakuyitanani koma inu munakana kumvera.
    Ndinayesa kukuthandizani koma panalibe amene anasamala.
25 Uphungu wanga munawunyoza.
    Kudzudzula kwanga simunakusamale.
26 Ndiye inenso ndidzakusekani mukadzakhala mʼmavuto;
    ndidzakunyogodolani chikadzakugwerani chimene mumachiopacho.
27 Chiwonongeko chikadzakugwerani ngati namondwe,
    tsoka likadzakufikirani ngati kamvuluvulu,
    mavuto ndi masautso akadzakugwerani.

28 “Tsono mudzandiyitana koma sindidzayankha;
    mudzandifunafuna, koma simudzandipeza.
29 Popeza iwo anadana ndi chidziwitso
    ndipo sanasankhe kuopa Yehova,
30 popeza iwo sanasamale malangizo anga
    ndipo ananyoza chidzudzulo changa.
31 Tsono adzadya zipatso zoyenera mayendedwe awo
    ndi kukhuta ndi ntchito zimene anachita kwa ena.
32 Pakuti anthu osachangamuka amaphedwa chifukwa cha kusochera kwawo,
    ndipo zitsiru zimadziwononga zokha chifukwa cha mphwayi zawo.
33 Koma aliyense wondimvera adzakhala mwa bata;
    adzakhala mosatekeseka posaopa chilichonse.”