New International Reader's Version

Psalm 96

Psalm 96

Sing a new song to the Lord.
    All you people of the earth, sing to the Lord.
Sing to the Lord. Praise him.
    Day after day tell about how he saves us.
Tell the nations about his glory.
    Tell all people about the wonderful things he has done.

The Lord is great. He is really worthy of praise.
    People should have respect for him as the greatest God of all.
All the gods of the nations are like their statues.
    They can’t do anything.
    But the Lord made the heavens.
Glory and majesty are all around him.
    Strength and glory can be seen in his temple.

Praise the Lord, all you nations.
    Praise the Lord for his glory and strength.
Praise the Lord for the glory that belongs to him.
    Bring an offering and come into the courtyards of his temple.
Worship the Lord because of his beauty and holiness.
    All you people of the earth, tremble when you are with him.

10 Say to the nations, “The Lord rules.”
    The world is firmly set in place. It can’t be moved.
    The Lord will judge the people of the world fairly.
11 Let the heavens be full of joy. Let the earth be glad.
    Let the ocean and everything in it roar.
12     Let the fields and everything in them be glad.
Let all the trees in the forest sing for joy.
13     Let all creation be full of joy in front of the Lord,
    because he is coming to judge the earth.
He will faithfully judge the people of the world
    in keeping with what is right.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 96

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano;
    Imbirani Yehova dziko lonse lapansi.
Imbirani Yehova, tamandani dzina lake;
    lalikirani chipulumutso chake tsiku ndi tsiku.
Lengezani ulemerero wake pakati pa mayiko,
    ntchito zake zodabwitsa pakati pa mitundu yonse ya anthu.

Pakuti wamkulu ndi Yehova ndipo ndi woyenera kwambiri kumutamanda;
    ayenera kuopedwa kupambana milungu yonse.
Pakuti milungu yonse ya anthu a mitundu ina ndi mafano,
    koma Yehova analenga mayiko akumwamba.
Ulemu ndi ufumu zili pamaso pake,
    mphamvu ndi ulemerero zili mʼmalo ake opatulika.

Perekani kwa Yehova, inu mabanja a anthu a mitundu ina,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake;
    bweretsani chopereka ndipo mulowe mʼmabwalo ake.
Lambirani Yehova mu ulemerero wa chiyero chake;
    njenjemerani pamaso pake, dziko lonse lapansi.

10 Nenani pakati pa mitundu ya anthu, “Yehova akulamulira.”
    Dziko lonse lakhazikika molimba, silingasunthidwe;
    Iye adzaweruza mitundu ya anthu molungama.
11 Mayiko akumwamba asangalale, dziko lapansi likondwere;
    nyanja ikokome, ndi zonse zili mʼmenemo;
12     minda ikondwere pamodzi ndi chilichonse chili mʼmenemo.
Pamenepo mitengo yonse ya mʼnkhalango idzayimba ndi chimwemwe;
13     idzayimba pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi;
adzaweruza dziko lonse mwachilungamo
    ndi mitundu ya anthu onse mʼchoonadi.