New International Reader's Version

Psalm 95

Psalm 95

Come, let us sing for joy to the Lord.
    Let us give a loud shout to the Rock who saves us.
Let us come to him and give him thanks.
    Let us praise him with music and song.

The Lord is the great God.
    He is the greatest King.
    He rules over all the gods.
He owns the deepest parts of the earth.
    The mountain peaks belong to him.
The ocean is his, because he made it.
    He formed the dry land with his hands.

Come, let us bow down and worship him.
    Let us fall on our knees in front of the Lord our Maker.
He is our God.
    We are the sheep belonging to his flock.
    We are the people he takes good care of.

If only you would listen to his voice today.
    He says, “Don’t be stubborn as you were at Meribah.
    Don’t be stubborn as you were that day at Massah in the desert.
There your people of long ago really tested me.
    They did it even though they had seen what I had done for them.
10 For 40 years I was angry with them.
    I said, ‘Their hearts are always going astray.
    They do not know how I want them to live.’
11 So when I was angry, I made a promise.
    I said, ‘They will never enjoy the rest I planned for them.’ ”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 95

1Bwerani, tiyeni timuyimbire Yehova mwachimwemwe,
    tiyeni tifuwule kwa Thanthwe la chipulumutso chathu
Tiyeni tibwere pamaso pake ndi chiyamiko
    ndipo mupembedzeni Iyeyo ndi zida zoyimbira ndi nyimbo.

Pakuti Yehova ndi Mulungu wamkulu,
    mfumu yayikulu pamwamba pa milungu yonse.
Mʼmanja mwake muli maziko ozama a dziko lapansi,
    ndipo msonga za mapiri ndi zake.
Nyanja ndi yake, pakuti anayilenga ndi Iye,
    ndipo manja ake anawumba mtunda wowuma.

Bwerani, tiyeni tiwerame pomulambira,
    tiyeni tigwade pamaso pa Yehova Mlengi wathu;
pakuti Iye ndiye Mulungu wathu
    ndipo ife ndife anthu a pabusa pake,
    ndi nkhosa za mʼdzanja lake.

Lero ngati inu mumva mawu ake,
    musawumitse mitima yanu monga momwe munachitira pa Meriba,
    monga munachitira tsiku lija pa Masa mʼchipululu.
Kumene makolo anu anandiyesa ndi kundiputa,
    ngakhale anaona zimene Ine ndinazichita.
10 Kwa zaka makumi anayi ndinali wokwiya ndi mʼbado umenewo;
    ndipo ndinati, “Iwo ndi anthu amene mitima yawo imasochera
    ndipo sanadziwe njira zanga.”
11 Choncho ndili chikwiyire, ndinalumbira kuti,
    “Iwowa sadzalowa ku malo anga a mpumulo.”