New International Reader's Version

Psalm 98

Psalm 98

A psalm.

Sing a new song to the Lord.
    He has done wonderful things.
By the power of his right hand and his holy arm
    he has saved his people.
The Lord has made known his power to save.
    He has shown the nations that he does what is right.
He has shown his faithful love
    to the people of Israel.
People from one end of the earth to the other
    have seen that our God has saved us.

Shout for joy to the Lord, everyone on earth.
    Burst into joyful songs and make music.
Make music to the Lord with the harp.
    Sing and make music with the harp.
Blow the trumpets. Give a blast on the ram’s horn.
    Shout for joy to the Lord. He is the King.

Let the ocean and everything in it roar.
    Let the world and all who live in it shout.
Let the rivers clap their hands.
    Let the mountains sing together with joy.
Let them sing to the Lord,
    because he is coming to judge the earth.
He will judge the nations of the world
    in keeping with what is right and fair.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 98

Salimo.

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano,
    pakuti Iyeyo wachita zinthu zodabwitsa;
dzanja lake lamanja ndi mkono wake woyera
    zamuchitira chipulumutso.
Yehova waonetsa chipulumutso chake
    ndipo waulula chilungamo chake kwa anthu a mitundu ina.
Iye wakumbukira chikondi chake
    ndi kukhulupirika kwake pa Aisraeli;
malekezero onse a dziko lapansi aona
    chipulumutso cha Mulungu wathu.

Fuwulani mwachimwemwe kwa Yehova, dziko lonse lapansi,
    muyimbireni nyimbo mofuwula ndi mokondwera.
Imbirani Yehova nyimbo ndi zeze,
    ndi zeze ndi mawu a kuyimba,
ndi malipenga ndi kuliza kwa nyanga ya nkhosa yayimuna
    fuwulani mwachimwemwe pamaso pa Yehova Mfumu.

Nyanja ikokome pamodzi ndi zonse zili mʼmenemo,
    dziko lonse ndi onse amene amakhala mʼmenemo.
Mitsinje iwombe mʼmanja mwawo,
    mapiri ayimbe pamodzi mwachimwemwe;
izo ziyimbe pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi.
Adzaweruza dziko lonse mwachilungamo,
    ndi mitundu ya anthu mosakondera.