New International Reader's Version

Psalm 51

Psalm 51

For the director of music. A psalm of David when the prophet Nathan came to him. Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba.

God, have mercy on me
    according to your faithful love.
Because your love is so tender and kind,
    wipe out my lawless acts.
Wash away all the evil things I’ve done.
    Make me pure from my sin.

I know the lawless acts I’ve committed.
    I can’t forget my sin.
You are the one I’ve really sinned against.
    I’ve done what is evil in your sight.
So you are right when you sentence me.
    You are fair when you judge me.
I know I’ve been a sinner ever since I was born.
    I’ve been a sinner ever since my mother became pregnant with me.
I know that you wanted faithfulness even when I was in my mother’s body.
    You taught me wisdom in that secret place.

Sprinkle me with hyssop, then I will be clean.
    Wash me, then I will be whiter than snow.
Let me hear you say, “Your sins are forgiven.”
    That will bring me joy and gladness.
    Let the body you have broken be glad.
Take away all my sins.
    Wipe away all the evil things I’ve done.

10 God, create a pure heart in me.
    Give me a new spirit that is faithful to you.
11 Don’t send me away from you.
    Don’t take your Holy Spirit away from me.
12 Give me back the joy that comes from being saved by you.
    Give me a spirit that obeys you so that I will keep going.

13 Then I will teach your ways to those who commit lawless acts.
    And sinners will turn back to you.
14 You are the God who saves me.
    I have committed murder.
    God, take away my guilt.
Then my tongue will sing about how right you are
    no matter what you do.
15 Lord, open my lips so that I can speak.
    Then my mouth will praise you.
16 You don’t take delight in sacrifice.
    If you did, I would bring it.
    You don’t take pleasure in burnt offerings.
17 The greatest sacrifice you want is a broken spirit.
    God, you will gladly accept a heart
    that is broken because of sadness over sin.

18 May you be pleased to give Zion success.
    May it please you to build up the walls of Jerusalem.
19 Then you will delight in the sacrifices of those who do what is right.
    Whole burnt offerings will bring delight to you.
    And bulls will be offered on your altar.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 51

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Pamene Mneneri Natani anabwera kwa iye atachita chigololo ndi Batiseba.

1Mundichitire chifundo, Inu Mulungu,
    molingana ndi chikondi chanu chosasinthika;
molingana ndi chifundo chanu chachikulu
    mufafanize mphulupulu zanga.
Munditsuke zolakwa zanga zonse
    ndipo mundiyeretse kuchotsa tchimo langa.

Pakuti ndikudziwa mphulupulu zanga,
    ndipo tchimo langa lili pamaso panga nthawi zonse.
Motsutsana ndi Inu, Inu nokha, ndachimwa
    ndipo ndachita zoyipa pamaso panu,
Kotero kuti inu mwapezeka kuti ndinu wolungama
    pamene muyankhula ndi pamene muweruza.
Zoonadi ine ndinali wochimwa pomwe ndimabadwa,
    wochimwa kuyambira pa nthawi imene amayi anga anakhala woyembekezera ine.
Zoonadi inu mumafuna choonadi mu ziwalo zamʼkati mwanga;
    mumandiphunzitsa nzeru mʼkati mwanga mwenimweni.

Mundiyeretse ndi hisope ndipo ndidzayera,
    munditsuke ndipo ndidzayera kuposa matalala
Mundilole ndimve chimwemwe ndi chisangalalo,
    mulole kuti mafupa amene mwawamphwanya akondwere.
Mufulatire machimo anga
    ndi kufafaniza zolakwa zanga zonse.

10 Mulenge mʼkati mwanga mtima woyera Inu Mulungu
    ndi kukonzanso mzimu wokhazikika mwa ine.
11 Musandichotse pamaso panu
    kapena kuchotsa Mzimu wanu Woyera mwa ine.
12 Bwezeretsani mwa ine chimwemwe cha chipulumutso chanu
    ndipo mundipatse mzimu wofuna kumvera kuti undilimbitse.

13 Pamenepo ndidzaphunzitsa anthu amphulupulu njira zanu
    kuti ochimwa adzabwerere kwa inu.
14 Mundipulumutse ku tchimo lokhetsa magazi, Inu Mulungu,
    Mulungu wa chipulumutso changa,
    ndipo lilime langa lidzayimba zachilungamo chanu.
15 Inu Ambuye tsekulani milomo yanga,
    ndipo pakamwa panga padzalengeza matamando anu.
16 Inu simusangalatsidwa ndi nsembe wamba.
    Ndikanapereka nsembe yopsereza, Inu simukondwera nayo.
17 Nsembe za Mulungu ndi mzimu wosweka;
    mtima wosweka ndi wachisoni
    Inu Mulungu simudzawunyoza.

18 Mwa kukoma mtima kwanu mupange Ziyoni kuti alemere;
    mumange makoma a Yerusalemu.
19 Kotero kudzakhala nsembe zachilungamo,
    nsembe yonse yopsereza yokondweretsa Inu;
    ndipo ngʼombe zazimuna zidzaperekedwa pa guwa lanu la nsembe.