New International Reader's Version

Psalm 50

Psalm 50

A psalm of Asaph.

The Mighty One, God, the Lord, speaks.
    He calls out to the earth
from the sunrise in the east
    to the sunset in the west.
From Zion, perfect and beautiful,
    God’s glory shines out.
Our God comes, and he won’t be silent.
    A burning fire goes ahead of him.
    A terrible storm is all around him.
He calls out to heaven and earth to be his witnesses.
    Then he judges his people.
He says, “Gather this holy people around me.
    They made a covenant with me by offering a sacrifice.”
The heavens announce that what God decides is right.
    That’s because he is a God of justice.

God says, “Listen, my people, and I will speak.
    I will be a witness against you, Israel.
    I am God, your God.
I don’t bring charges against you because of your sacrifices.
    I don’t bring charges because of the burnt offerings you always bring me.
I don’t need a bull from your barn.
    I don’t need goats from your pens.
10 Every animal in the forest already belongs to me.
    And so do the cattle on a thousand hills.
11 I own every bird in the mountains.
    The insects in the fields belong to me.
12 If I were hungry, I wouldn’t tell you.
    The world belongs to me. And so does everything in it.
13 Do I eat the meat of bulls?
    Do I drink the blood of goats?
14 Bring me thank offerings, because I am your God.
    Carry out the promises you made to me, because I am the Most High God.
15 Call out to me when trouble comes.
    I will save you. And you will honor me.”

16 But here is what God says to a sinful person.

“What right do you have to speak the words of my laws?
    How dare you speak the words of my covenant!
17 You hate my teaching.
    You turn your back on what I say.
18 When you see a thief, you join him.
    You make friends with those who commit adultery.
19 You use your mouth to speak evil.
    You use your tongue to spread lies.
20 You are a witness against your brother.
    You always tell lies about your own mother’s son.
21 When you did these things, I kept silent.
    So you thought I was just like you.
But now I’m going to bring you to court.
    I will bring charges against you.

22 “You who forget God, think about this.
    If you don’t, I will tear you to pieces.
    No one will be able to save you.
23 People who sacrifice thank offerings to me honor me.
    To those who are without blame I will show my power to save.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 50

Salimo la Asafu.

1Wamphamvuyo, Yehova Mulungu,
    akuyankhula ndi kuyitanitsa dziko lapansi
    kuyambira kotulukira dzuwa mpaka kumene limalowera.
Kuchokera ku Ziyoni, mokongola kwambiri
    Mulungu akuwala.
Mulungu wathu akubwera ndipo sadzakhala chete;
    moto ukunyeketsa patsogolo pake,
    ndipo pomuzungulira pali mphepo yamkuntho
Iye akuyitanitsa zamumlengalenga
    ndi za pa dziko lapansi kuti aweruze anthu ake.
Mundisonkhanitsire okhulupirika anga,
    amene anachita pangano ndi ine pochita nsembe.
Ndipo mayiko akumwamba akulengeza chilungamo chake,
    pakuti Mulungu mwini ndi woweruza.

Imvani inu anthu anga, ndipo Ine ndidzayankhula,
    iwe Israeli, ndipo Ine ndidzayankhula mokutsutsa;
    ndine Mulungu, Mulungu wako.
Sindikudzudzula chifukwa cha nsembe zako,
    kapena nsembe zako zopsereza zimene zili pamaso panga nthawi zonse.
Ine sindikufuna ngʼombe yayimuna kuchokera mʼkhola lako
    kapena mbuzi za mʼkhola lako,
10 pakuti nyama iliyonse yakunkhalango ndi yanga
    ndiponso ngʼombe za ku mapiri ochuluka.
11 Ine ndimadziwa mbalame iliyonse mʼmapiri
    ndiponso zolengedwa zonse zakutchire ndi zanga.
12 Ndikanakhala ndi njala sindikanakuwuzani,
    pakuti dziko lonse ndi zonse zimene zili mʼmenemo ndi zanga.
13 Kodi ndimadya nyama ya ngʼombe zazimuna
    kapena kumwa magazi a mbuzi?
14 “Pereka nsembe zachiyamiko kwa Mulungu,
    kwaniritsa malonjezo ako kwa Wammwambamwamba.
15 Ndipo undiyitane pa tsiku lako la masautso;
    Ine ndidzakulanditsa, ndipo udzandilemekeza.”

16 Koma kwa woyipa, Mulungu akuti,

“Kodi uli ndi mphamvu yanji kuti uzinena malamulo anga
    kapena kutenga pangano langa pa milomo yako?
17 Iwe umadana ndi malangizo anga
    ndipo umaponyera kumbuyo kwako mawu anga.
18 Ukaona wakuba umamutsatira,
    umachita maere ako pamodzi ndi achigololo
19 Umagwiritsa ntchito pakamwa pako pa zinthu zoyipa
    ndipo umakonza lilime lako kuchita chinyengo.
20 Nthawi zonse umayankhula motsutsana ndi mʼbale wako
    ndipo umasinjirira mwana wa amayi ako enieni.
21 Wachita zimenezi ndipo Ine ndinali chete;
    umaganiza kuti ndine wofanana nawe
koma ndidzakudzudzula
    ndipo ndidzakutsutsa pamaso pako.

22 “Ganizira izi, iwe amene umayiwala Mulungu
    kuti ndingakukadzule popanda wokupulumutsa:
23 Iye amene amapereka nsembe yamayamiko amandilemekeza,
    ndipo amakonza njira zake kuti ndimuonetse
    chipulumutso cha Mulungu.”