New International Reader's Version

Psalm 49

Psalm 49

For the director of music. A psalm of the Sons of Korah.

Hear this, all you nations.
    Listen, all you who live in this world.
Listen, people, whether you are ordinary or important.
    Listen, people, whether you are rich or poor.
My mouth will speak wise words.
    What I think about in my heart will give you understanding.
I will pay attention to a proverb.
    I will explain my riddle as I play the harp.

Why should I be afraid when trouble comes?
    Why should I fear when sinners are all around me?
    They are the kind of people who want to take advantage of me.
They trust in their wealth.
    They brag about how rich they are.
No one can pay for the life of anyone else.
    No one can give God what that would cost.
The price for a life is very high.
    No payment is ever enough.
No one can pay enough to live forever
    and not rot in the grave.

10 Everyone can see that even wise people die.
    People who are foolish and who have no sense also pass away.
    All of them leave their wealth to others.
11 Their tombs will remain their houses forever.
    Their graves will be their homes for all time to come.
    Naming lands after themselves won’t help either.

12 Even though people may be very rich, they don’t live on and on.
    They are like the animals. They die.

13 That’s what happens to those who trust in themselves.
    It also happens to their followers, who agree with what they say.
14 They are like sheep and will end up in the grave.
    Death will be their shepherd.
But when honest people come to power, a new day will dawn.
    The bodies of sinners will waste away in the grave.
    They will end up far away from their princely houses.
15 But God will save me from the place of the dead.
    He will certainly take me to himself.

16 Don’t get too upset when other people become rich.
    Don’t be troubled when they become more and more wealthy.
17 They won’t take anything with them when they die.
    Their riches won’t go down to the grave with them.
18 While they lived, they believed they were blessed.
    People praised them when things were going well for them.
19 But they will die, like their people of long ago.
    They will never again see the light of life.

20 People who have riches but don’t understand
    are like the animals. They die.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 49

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Imvani izi anthu a mitundu yonse;
    mvetserani, nonse amene mumakhala pa dziko lonse,
anthu wamba pamodzi ndi anthu odziwika,
    olemera pamodzinso ndi osauka:
Pakamwa panga padzayankhula mawu anzeru;
    mawu ochokera mu mtima mwanga adzapereka nzeru.
Ndidzatchera khutu langa ku mwambo,
    ndi pangwe ndidzafotokoza momveka mwambi wanga.

Ine ndichitirenji mantha pamene masiku oyipa afika,
    pamene achinyengo oyipa andizungulira.
Iwo amene adalira kulemera kwawo
    ndi kutamandira kuchuluka kwa chuma chawo?
Palibe munthu amene angawombole moyo wa mnzake
    kapena kuperekera mnzake dipo kwa Mulungu.
Dipo la moyo ndi la mtengowapatali,
    palibe malipiro amene angakwanire,
kuti iye akhale ndi moyo mpaka muyaya
    ndi kusapita ku manda.

10 Pakuti onse amaona kuti anthu anzeru amamwalira;
    opusa ndi opanda nzeru chimodzimodzinso amawonongeka
    ndipo amasiyira chuma chawo anthu ena.
11 Manda awo adzakhala nyumba zawo mpaka muyaya,
    malo awo okhalako kwa nthawi yonse ya mibado yawo,
    ngakhale anatchula malo mayina awo.

12 Ngakhale munthu akhale wachuma chotani,
    adzafa ngati nyama.

13 Izi ndi zimene zimachitikira iwo amene amadzidalira okha,
    ndi owatsatira awo amene amavomereza zimene amayankhula.
            Sela
14 Monga nkhosa iwo ayenera kupita ku manda,
    ndipo imfa idzawadya.
Olungama adzawalamulira mmawa;
    matupi awo adzavunda mʼmanda,
    kutali ndi nyumba zawo zaufumu.
15 Koma Mulungu adzawombola moyo wanga kuchoka ku manda;
    ndithu Iye adzanditengera kwa Iye mwini.

16 Usavutike mu mtima pamene munthu akulemera,
    pamene ulemerero wa nyumba yake ukuchulukirachulukira;
17 Pakuti sadzatenga kanthu pamodzi naye pamene wamwalira,
    ulemerero wake sudzapita pamodzi naye.
18 Ngakhale pamene munthuyo ali moyo amadziyesa wodala,
    ndipo ngakhale atamandidwe pamene zinthu zikumuyendera bwino,
19 iyeyo adzakakhala pamodzi ndi mʼbado wa makolo ake,
    amene sadzaonanso kuwala.

20 Munthu amene ali ndi chuma koma wopanda nzeru
    adzafa ngati nyama yakuthengo.