New International Reader's Version

Psalm 32

Psalm 32

A maskil of David.

Blessed is the person whose lawless acts are forgiven.
    Their sins have been taken away.
Blessed is the person whose sin the Lord never counts against them.
    That person doesn’t want to cheat anyone.

When I kept silent about my sin,
    my body became weak
    because I groaned all day long.
Day and night
    you punished me.
I became weaker and weaker
    as I do in the heat of summer.
Then I admitted my sin to you.
    I didn’t cover up the wrong I had done.
I said, “I will admit my lawless acts to the Lord.”
    And you forgave the guilt of my sin.

Let everyone who is faithful pray to you
    while they can still look to you.
When troubles come like a flood,
    they certainly won’t reach those who are faithful.
You are my hiding place.
    You will keep me safe from trouble.
You will surround me with songs sung by those who praise you
    because you save your people.

I will guide you and teach you the way you should go.
    I will give you good advice and watch over you with love.
Don’t be like a horse or a mule.
    They can’t understand anything.
They have to be controlled by bits and bridles.
    If they aren’t, they won’t come to you.
10 Sinful people have all kinds of trouble.
    But the Lord’s faithful love
    is all around those who trust in him.

11 Be glad because of what the Lord has done for you.
    Be joyful, you who do what is right!
    Sing, all you whose hearts are honest!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 32

Salimo la Davide. Malangizo.

1Ngodala munthu
    amene zolakwa zake zakhululukidwa;
    amene machimo ake aphimbidwa.
Ngodala munthu
    amene machimo ake Yehova sawawerengeranso pa iye
    ndipo mu mzimu mwake mulibe chinyengo.

Pamene ndinali chete,
    mafupa anga anakalamba
    chifukwa cha kubuwula kwanga tsiku lonse.
Pakuti usana ndi usiku
    dzanja lanu linandipsinja;
mphamvu zanga zinatha
    monga nthawi yotentha yachilimwe.
            Sela
Kotero ine ndinavomereza tchimo langa kwa Inu,
    sindinabise mphulupulu zanga.
Ndinati, “Ine ndidzawulula
    zolakwa zanga kwa Yehova,
ndipo Inu munandikhululukira
    mlandu wa machimo anga.”
            Sela

Choncho aliyense okhulupirika apemphere kwa Inuyo
    pomwe mukupezeka;
ndithu pamene madzi amphamvu auka,
    sadzamupeza.
Inu ndi malo anga obisala;
    muzinditeteza ku mavuto ndipo muzindizinga
    ndi nyimbo zachipulumutso.
            Sela

Ndidzakulangiza ndi kukuphunzitsa njira imene udzayendamo;
    ndidzakupatsa uphungu ndi kukuyangʼanira.
Usakhale ngati kavalo kapena bulu,
    zimene zilibe nzeru,
koma ziyenera kuwongoleredwa ndi zitsulo za mʼkamwa ndi pamutu,
    ukapanda kutero sizibwera kwa iwe.
10 Zowawa ndi zambiri za anthu oyipa
    koma chikondi chosatha cha Yehova
    chimamuzinga munthu amene amadalira Iye.

11 Kondwerani mwa Yehova inu olungama;
    imbani, inu nonse amene muli owongoka mtima!