New International Reader's Version

Psalm 33

Psalm 33

You who are godly, sing with joy to the Lord.
    It is right for honest people to praise him.
With the harp, praise the Lord.
    With the lyre that has ten strings, make music to him.
Sing a new song to him.
    Play with skill, and shout with joy.

What the Lord says is right and true.
    He is faithful in everything he does.
The Lord loves what is right and fair.
    The earth is full of his faithful love.

The heavens were made when the Lord commanded it to happen.
    All the stars were created by the breath of his mouth.
He gathers together the waters of the sea.
    He puts the oceans in their places.
Let the whole earth have respect for the Lord.
    Let all the people in the world honor him.
He spoke, and the world came into being.
    He commanded, and it stood firm.
10 The Lord blocks the sinful plans of the nations.
    He keeps them from doing what they want to do.
11 But the plans of the Lord stand firm forever.
    What he wants to do will last for all time.

12 Blessed is the nation whose God is the Lord.
    Blessed are the people he chose to be his own.
13 From heaven the Lord looks down
    and sees everyone.
14 From his throne he watches
    all those who live on the earth.
15 He creates the hearts of all people.
    He is aware of everything they do.
16 A king isn’t saved just because his army is big.
    A soldier doesn’t escape just because he is very strong.
17 People can’t trust a horse to save them either.
    Though it is very strong, it can’t save them.
18 But the Lord looks with favor on those who respect him.
    He watches over those who put their hope in his faithful love.
19 He watches over them to save them from death.
    He wants to keep them alive when there is no food in the land.

20 We wait in hope for the Lord.
    He helps us. He is like a shield that keeps us safe.
21 Our hearts are full of joy because of him.
    We trust in him, because he is holy.
22 Lord, may your faithful love be with us.
    We put our hope in you.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 33

1Imbirani Yehova mokondwera Inu olungama,
    nʼkoyenera kuti owongoka mtima azitamanda Iyeyo.
Mutamandeni Yehova ndi pangwe;
    muyimbireni Iye nyimbo pa zeze wa zingwe khumi.
Muyimbireni nyimbo yatsopano;
    imbani mwaluso, ndipo fuwulani mwachimwemwe.

Pakuti mawu a Yehova ndi olungama ndi owona;
    Iye ndi wokhulupirika pa zonse zimene amachita.
Yehova amakonda chilungamo ndipo amaweruza molungama;
    dziko lapansi ladzaza ndi chikondi chake chosatha.

Ndi mawu a Yehova mayiko akumwamba anapangidwa,
    zolengedwa zake ndi mpweya wa mʼkamwa mwake.
Iye amasonkhanitsa pamodzi madzi a mʼnyanja mʼmitsuko;
    amayika zozama mʼnyumba zosungiramo.
Dziko lonse lapansi liope Yehova;
    anthu onse amulemekeze Iye.
Pakuti Iye anayankhula ndipo zinakhalapo;
    Iye analamulira ndipo zinakhazikika.
10 Yehova amalepheretsa chikonzero cha anthu a mitundu ina;
    Iye amaphwanya zolinga za anthu ambiri.
11 Koma chikonzero cha Yehova chimakhala mpaka muyaya,
    zolinga za mu mtima mwake pa mibado yonse.

12 Wodala mtundu wa anthu umene Mulungu wake ndi Yehova,
    anthu amene Iye anawasankha kukhala cholowa chake.
13 Kuchokera kumwamba Yehova amayangʼana pansi
    ndi kuona anthu onse;
14 kuchokera ku malo ake okhalako Iye amayangʼanira
    onse amene amakhala pa dziko lapansi.
15 Iye amene amapanga mitima ya onse,
    amaona zonse zimene akuchita.
16 Palibe mfumu imene imapulumutsidwa chifukwa cha kukula kwa gulu lake lankhondo;
    palibe msilikali amene amathawa ndi mphamvu zake zazikulu.
17 Kavalo ndi chiyembekezo cha chabechabe cha chipulumutso,
    ngakhale ali ndi mphamvu yayikulu sangathe kupulumutsa.
18 Koma maso a Yehova ali pa iwo amene amaopa Iye;
    amene chiyembekezo chawo chili mʼchikondi chake chosatha,
19 kuwawombola iwo ku imfa
    ndi kuwasunga ndi moyo nthawi ya njala.

20 Ife timadikira kwa Yehova mwachiyembekezo;
    Iye ndiye thandizo lathu ndi chishango chathu.
21 Mwa Iye mitima yathu imakondwera,
    pakuti ife timadalira dzina lake loyera.
22 Chikondi chanu chosatha
    chikhale pa ife Inu Yehova, pamene tikuyembekeza kwa Inu.