New International Reader's Version

Psalm 31

Psalm 31

For the director of music. A psalm of David.

Lord, I have come to you for safety.
    Don’t let me ever be put to shame.
    Save me, because you do what is right.
Pay attention to me.
    Come quickly to help me.
Be the rock I go to for safety.
    Be the strong fort that saves me.
You are my rock and my fort.
    Lead me and guide me for the honor of your name.
Keep me free from the trap that is set for me.
    You are my place of safety.
Into your hands I commit my very life.
    Lord, set me free. You are my faithful God.

I hate those who worship worthless statues of gods.
    But I trust in the Lord.
I will be glad and full of joy because you love me.
    You saw that I was hurting.
    You took note of my great pain.
You have not handed me over to the enemy.
    You have put me in a wide and safe place.

Lord, have mercy on me. I’m in deep trouble.
    I’m so sad I can hardly see.
    My whole body grows weak with sadness.
10 Pain has taken over my life.
    My years are spent in groaning.
I have no strength because I’m hurting so much.
    My body is getting weaker and weaker.
11 My neighbors make fun of me
    because I have so many enemies.
My closest friends are afraid of me.
    People who see me on the street run away from me.
12 No one remembers me. I might as well be dead.
    I have become like broken pottery.
13 I hear many people whispering,
    “There is terror all around him!”
Many have joined together against me.
    They plan to kill me.

14 But I trust in you, Lord.
    I say, “You are my God.”
15 My whole life is in your hands.
    Save me from the hands of my enemies.
    Save me from those who are chasing me.
16 May you look on me with favor.
    Save me because your love is faithful.
17 Lord, I have cried out to you.
    Don’t let me be put to shame.
But let sinners be put to shame.
    Let them lie silent in the place of the dead.
18 Their lips tell lies. Let them be silenced.
    They speak with pride against those who do right.
    They make fun of them.

19 You have stored up so many good things.
    You have stored them up for those who have respect for you.
You give those things while everyone watches.
    You give them to people who run to you for safety.
20 They are safe because you are with them.
    You hide them from the evil plans of their enemies.
In your house you keep them safe
    from those who bring charges against them.

21 Give praise to the Lord.
    He showed me his wonderful love
    when my enemies attacked the city I was in.
22 I was afraid and said,
    “I’ve been cut off from you!”
But you heard my cry for your favor.
    You heard me when I called out to you for help.

23 Love the Lord, all you who are faithful to him!
    The Lord keeps safe those who are faithful to him.
    But he completely pays back those who are proud.
24 Be strong, all you who put your hope in the Lord.
    Never give up.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 31

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mwa Inu Yehova, ine ndimathawiramo;
    musalole nʼkomwe kuti ndichititsidwe manyazi;
    mundipulumutse chifukwa cha chilungamo chanu.
Tcherani khutu lanu kwa ine,
    bwerani msanga kudzandilanditsa;
mukhale thanthwe langa lothawirapo,
    linga lolimba kundipulumutsa ine.
Popeza Inu ndinu thanthwe langa ndi linga langa,
    chifukwa cha dzina lanu tsogolereni ndi kundiwongolera.
Ndimasuleni mu msampha umene anditchera
    pakuti ndinu pothawirapo panga.
Mʼmanja mwanu ndipereka mzimu wanga;
    womboleni Yehova Mulungu wachoonadi.

Koma ine ndimadana nawo amene amamamatira mafano achabechabe;
    ine ndimadalira Yehova.
Ndidzakondwa ndi kusangalala mʼchikondi chanu
    popeza Inu munaona masautso anga
    ndipo mumadziwa kuwawa kwa moyo wanga.
Inu simunandipereke kwa mdani
    koma mwayika mapazi anga pa malo otakasuka.

Mundichitire chifundo Inu Yehova pakuti ndili pa mavuto;
    maso anga akulefuka ndi chisoni,
    mʼmoyo mwanga ndi mʼthupi mwanga momwe mukupweteka.
10 Moyo wanga ukunyeka chifukwa cha kuwawidwa mtima
    ndi zaka zanga chifukwa cha kubuwula;
mphamvu zanga zatha chifuwa cha masautso,
    ndipo mafupa anga akulefuka.
11 Chifukwa cha adani anga onse,
    ndine wonyozeka kwambiri ndi anansi anga;
ndine chochititsa manyazi kwa abwenzi anga.
    Iwo amene amandiona mu msewu amandithawa.
12 Ine ndinayiwalika kwa iwo ngati kuti ndinamwalira;
    ndakhala ngati mʼphika wosweka.
13 Pakuti ine ndamva zonena zoyipa za anthu ambiri;
    zoopsa zandizungulira mbali zonse;
iwo akukonza chiwembu kuti alimbane nane,
    kuti atenge moyo wanga.

14 Koma ndikudalira Inu Yehova;
    ndikunena kuti, “Ndinu Mulungu wanga.”
15 Masiku anga ali mʼmanja mwanu;
    ndipulumutseni kwa adani anga
    ndi kwa iwo amene akundithamangitsa.
16 Walitsani nkhope yanu pa mtumiki wanu;
    pulumutseni mwa chikondi chanu chosatha.
17 Yehova musalole kuti ndichite manyazi,
    pakuti ndalirira kwa Inu;
koma oyipa achititsidwe manyazi
    ndipo agone chete mʼmanda.
18 Milomo yawo yabodzayo ikhale chete,
    pakuti chifukwa cha kunyada
    ayankhula modzikuza kutsutsana ndi wolungama.

19 Ndi waukulu ubwino wanu
    umene mwawasungira amene amakuopani,
umene mumapereka anthu akuona
    kwa iwo amene amathawira kwa Inu.
20 Mu mthunzi wa pamalo popezeka panu muwabisa,
    kuwateteza ku ziwembu za anthu;
mʼmalo anu okhalamo mumawateteza
    kwa anthu owatsutsa.

21 Matamando akhale kwa Yehova,
    pakuti anaonetsa chikondi chake chodabwitsa kwa ine
    pamene ndinali mu mzinda wozingidwa.
22 Ndili mʼnkhawa zanga ndinati,
    “Ine ndachotsedwa pamaso panu!”
Komabe Inu munamva kupempha chifundo kwanga
    pamene ndinapempha thandizo kwa Inu.

23 Kondani Yehova oyera mtima ake onse!
    Yehova amasunga wokhulupirika
    koma amalanga kwathunthu anthu odzikuza.
24 Khalani ndi nyonga ndipo limbani mtima,
    inu nonse amene mumayembekezera Yehova.