New International Reader's Version

Psalm 109

Psalm 109

For the director of music. A psalm of David.

God, I praise you.
    Don’t remain silent.
Sinful people who lie and cheat have spoken against me.
    They have used their tongues to tell lies about me.
They gather all around me with their words of hatred.
    They attack me without any reason.
They bring charges against me,
    even though I love them
    and pray for them.
They pay me back with evil for the good things I do.
    They pay back my love with hatred.

Appoint an evil person to take my enemies to court.
    Let him stand at their right hand and bring charges against them.
When they are tried, let them be found guilty.
    May even their prayers judge them.
May their days be few.
    Let others take their places as leaders.
May their children’s fathers die.
    May their wives become widows.
10 May their children be driven from their destroyed homes.
    May they wander around like beggars.
11 May everything those people own be taken away to pay for what they owe.
    May strangers rob them of everything they’ve worked for.
12 May no one be kind to them
    or take pity on the children they leave behind.
13 May their family line come to an end.
    May their names be forgotten by those who live after them.
14 May the Lord remember the evil things their fathers have done.
    May he never erase the sins of their mothers.
15 May the Lord never forget their sins.
    Then he won’t let people remember the names of my enemies anymore.

16 They never thought about doing anything kind.
    Instead, they drove those who were poor and needy to their deaths.
    They did the same thing to those whose hearts were broken.
17 They loved to curse others.
    May their curses come back on them.
They didn’t find any pleasure in giving anyone their blessing.
    May no blessing ever come to them.
18 They cursed others as easily as they put on clothes.
    Cursing was as natural to them as getting a drink of water
    or putting olive oil on their bodies.
19 May their curses cover them like coats.
    May their curses be wrapped around them like a belt forever.
20 May that be the Lord’s way of paying back
    those who bring charges against me.
May it happen to those who say
    evil things about me.

21 But Lord and King,
    help me so that you bring honor to yourself.
    Because your love is so good, save me.
22 I am poor and needy.
    My heart is wounded deep down inside me.
23 I fade away like an evening shadow.
    I’m like a locust that someone brushes off.
24 My knees are weak because I’ve gone without food.
    My body is very thin.
25 Those who bring charges against me laugh at me.
    When they see me, they shake their heads at me.

26 Lord my God, help me.
    Save me because of your faithful love.
27 Lord, let my enemies know that you yourself have saved me.
    You have done it with your own hand.
28 They may curse me.
    But may you bless me.
May those who attack me be put to shame.
    But may I be filled with joy.
29 May those who bring charges against me be clothed with dishonor.
    May they be wrapped in shame as if it were a coat.

30 With my mouth I will continually praise the Lord.
    I will praise him when all his people gather for worship.
31 He stands ready to help those who need it.
    He saves them from those who are ready to sentence them to death.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 109

Kwa mtsogoleri wamayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mulungu amene ndimakutamandani,
    musakhale chete,
pakuti anthu oyipa ndi achinyengo
    atsekula pakamwa pawo kutsutsana nane;
    iwo ayankhula motsutsana nane ndi malilime abodza.
Andizungulira ndi mawu audani,
    amandinena popanda chifukwa.
Mʼmalo mwa chikondi changa amandineneza,
    koma ine ndine munthu wapemphero.
Iwo amandibwezera zoyipa mʼmalo mwa zabwino,
    ndi udani mʼmalo mwa chikondi changa.

Sankhani munthu woyipa kuti amutsutse iye;
    lolani wotsutsa ayime ku dzanja lake lamanja.
Pamene aweruzidwa, apezeke kuti ndi wolakwa,
    ndipo mapemphero ake amutsutse.
Masiku ake akhale owerengeka;
    munthu wina atenge malo ake a utsogoleri.
Ana ake akhale amasiye
    ndipo mkazi wake akhale wopanda mwamuna.
10 Ana ake akhale oyendayenda ndi opemphapempha;
    apirikitsidwe kuchoka pa mabwinja a nyumba zawo.
11 Wokongoza alande zonse zimene ali nazo;
    alendo afunkhe ntchito za manja ake.
12 Pasapezeke ndi mmodzi yemwe womukomera mtima
    kapena kumvera chisoni ana ake amasiye.
13 Zidzukulu zake zithe nʼkufa,
    mayina awo afafanizidwe mu mʼbado wotsatirawo.
14 Mphulupulu za makolo ake zikumbukiridwe pamaso pa Yehova;
    tchimo la amayi ake lisadzafafanizidwe.
15 Machimo awo akhale pamaso pa Yehova nthawi zonse,
    kuti Iye achotse chikumbutso chawo pa dziko lapansi.

16 Pakuti iye sanaganizirepo zochita chifundo,
    koma anazunza mpaka kuwapha anthu osauka
    ndi osweka mtima.
17 Anakonda kutemberera,
    matembererowo abwerere kwa iye;
sanakondwe nʼkudalitsa anthu ena,
    choncho madalitso akhale kutali naye.
18 Anavala kutemberera ngati chovala;
    kutemberera kunalowa mʼthupi lake ngati madzi,
    kulowa mʼmafupa ake ngati mafuta.
19 Matemberero akhale ngati chofunda chodzikutira nacho,
    ngati lamba wovala tsiku ndi tsiku.
20 Awa akhale malipiro ochokera kwa Yehova pa onditsutsa anga,
    kwa iwo amene amayankhula zoyipa za ine.

21 Koma Inu Ambuye Wamphamvuzonse,
    muchite nane molingana ndi dzina lanu,
    chifukwa cha ubwino wa chikondi chanu, pulumutseni.
22 Pakuti ndine wosauka ndi wosowa,
    ndipo mtima wanga ukuwawa mʼkati mwanga.
23 Ndikuzimirira ngati mthunzi wa kumadzulo,
    ndapirikitsidwa ngati dzombe.
24 Mawondo anga afowoka chifukwa cha kusala zakudya,
    thupi langa lawonda ndi mutu wanga womwe.
25 Ndine chinthu chotonzedwa kwa otsutsana nane;
    akandiona, amapukusa mitu yawo.

26 Thandizeni Inu Yehova Mulungu wanga;
    pulumutseni molingana ndi chikondi chanu.
27 Adaniwo adziwe kuti limeneli ndi dzanja lanu,
    kuti Inu Yehova mwachita zimenezi.
28 Angathe kutemberera, koma Inu mudzadalitsa;
    pamene iwo andiputa adzachititsidwa manyazi,
    koma mtumiki wanu adzasangalala.
29 Onditsutsa adzavekedwa mnyozo,
    ndipo adzadzifunditsa manyazi ngati chovala.

30 Ndi pakamwa panga ndidzathokoza Yehova kwambiri;
    ndidzamutamanda mʼgulu lalikulu la anthu.
31 Popeza Iye amayima ku dzanja lamanja la munthu wosowayo,
    kupulumutsa moyo wake kwa iwo amene agamula molakwa.