New International Reader's Version

Psalm 108

Psalm 108

A song. A psalm of David.

God, my heart feels secure.
    I will sing and make music to you with all my heart.
Harp and lyre, wake up!
    I want to sing and make music before the sun rises.
Lord, I will praise you among the nations.
    I will sing about you among the people of the earth.
Great is your love. It is higher than the heavens.
    Your truth reaches to the skies.
God, may you be honored above the heavens.
    Let your glory be over the whole earth.

Save us. Help us with your powerful right hand,
    so that those you love may be saved.
God has spoken from his temple.
    He has said, “I will win the battle.
Then I will divide up the land around Shechem.
    I will divide up the Valley of Sukkoth.
Gilead belongs to me, and so does the land of Manasseh.
    Ephraim is the strongest tribe. It is like a helmet for my head.
    Judah is the royal tribe. It is like a ruler’s scepter.
Moab serves me like one who washes my feet.
    I toss my sandal on Edom to show that I own it.
    I shout to Philistia that I have won the battle.”

10 Who will bring me to the city that has high walls around it?
    Who will lead me to the land of Edom?
11 God, isn’t it you, even though you have now turned away from us?
    Isn’t it you, even though you don’t lead our armies into battle anymore?
12 Help us against our enemies.
    The help people give doesn’t amount to anything.
13 With your help we will win the battle.
    You will walk all over our enemies.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 108

Nyimbo. Salimo la Davide.

1Mtima wanga ndi wokhazikika, Inu Mulungu;
    ndidzayimba nyimbo, inde ndidzayimba nyimbo zotamanda ndi moyo wanga wonse.
Dzukani, zeze ndi pangwe!
    Ine ndidzadzutsa mʼbandakucha.
Ndidzakutamandani Yehova, pakati pa anthu a mitundu ina;
    ndidzayimba za Inu pakati pa anthu a mitundu ina.
Pakuti chikondi chanu nʼchachikulu, kutalika kwake kuposa kumwamba;
    kukhulupirika kwanu kumafika mlengalenga.
Kwezekani Inu Mulungu, kuposa mayiko akumwamba,
    ndipo ulemerero wanu uphimbe dziko lonse lapansi.

Tipulumutseni ndi kutithandiza ndi dzanja lanu lamanja
    kuti iwo amene mumawakonda apulumutsidwe.
Mulungu wayankhula kuchokera ku malo ake opatulika:
    “Mwachipambano Ine ndidzagawa Sekemu
    ndipo ndidzayesa chigwa cha Sukoti.
Giliyadi ndi wanga, Manase ndi wanganso;
    Efereimu ndi chipewa changa chodzitetezera,
    Yuda ndi ndodo yanga yaufumu.
Mowabu ndi mbale yanga yosambiramo
    ndidzaponya nsapato zanga pa Edomu;
    ndidzafuwula mopambana pa Filisitiya.”

10 Ndani adzandifikitsa ku mzinda wotetezedwa?
    Ndani adzanditsogolera ku Edomu?
11 Kodi sindinu Mulungu, Inu amene mwatikana
    ndipo simuperekezanso magulu athu ankhondo?
12 Tithandizeni ife kulimbana ndi mdani,
    pakuti thandizo la munthu ndi lopanda pake.
13 Chifukwa cha Mulungu wathu, ife tidzapeza chipambano,
    ndipo adzapondereza pansi adani athu.