New International Reader's Version

Psalm 107

BOOK V

Psalms 107–150

Psalm 107

Give thanks to the Lord, because he is good.
    His faithful love continues forever.
Let those who have been set free by the Lord tell their story.
    He set them free from the power of the enemy.
He brought them back from other lands.
    He brought them back from east and west, from north and south.

Some of them wandered in deserts that were dry and empty.
    They couldn’t find a city where they could make their homes.
They were hungry and thirsty.
    Their lives were slipping away.
Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he saved them from their troubles.
He led them straight
    to a city where they could make their homes.
Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
He gives those who are thirsty all the water they want.
    He gives those who are hungry all the good food they can eat.

10 Others lived in the deepest darkness.
    They suffered as prisoners in iron chains.
11 That’s because they hadn’t obeyed the commands of God.
    They had refused to follow the plans of the Most High God.
12 So he made them do work that was hard and bitter.
    They tripped and fell, and there was no one to help them.
13 Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he saved them from their troubles.
14 He brought them out of the deepest darkness.
    He broke their chains off.
15 Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
16 He breaks down gates that are made of bronze.
    He cuts through bars that are made of iron.

17 Others were foolish. They suffered because of their sins.
    They suffered because they wouldn’t obey the Lord.
18 They refused to eat anything.
    They came close to passing through the gates of death.
19 Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he saved them from their troubles.
20 He gave his command and healed them.
    He saved them from the grave.
21 Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
22 Let them sacrifice thank offerings.
    Let them talk about what he has done as they sing with joy.

23 Some people sailed out on the ocean in ships.
    They traded goods on the mighty waters.
24 They saw the works of the Lord.
    They saw the wonderful deeds he did on the ocean.
25 He spoke and stirred up a storm.
    It lifted the waves high.
26 They rose up to the heavens. Then they went down deep into the ocean.
    In that kind of danger the people’s boldness melted away.
27 They were unsteady like people who have become drunk.
    They didn’t know what to do.
28 Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he brought them out of their troubles.
29 He made the storm as quiet as a whisper.
    The waves of the ocean calmed down.
30 The people were glad when the ocean became calm.
    Then he guided them to the harbor they were looking for.
31 Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
32 Let them honor him among his people who gather for worship.
    Let them praise him in the meeting of the elders.

33 He turned rivers into a desert.
    He turned flowing springs into thirsty ground.
34 He turned land that produced crops into a salty land where nothing could grow.
    He did it because the people who lived there were evil.
35 He turned the desert into pools of water.
    He turned the dry and cracked ground into flowing springs.
36 He brought hungry people there to live.
    They built a city where they could make their homes.
37 They planted fields and vineyards
    that produced large crops.
38 He blessed the people, and they greatly increased their numbers.
    He kept their herds from getting smaller.

39 Then the number of God’s people got smaller.
    They were made humble by trouble, suffering and sorrow.
40 The God who looks down on proud nobles
    made them wander in a desert where no one lives.
41 But he lifted needy people out of their suffering.
    He made their families increase like flocks of sheep.
42 Honest people see it and are filled with joy.
    But no one who is evil has anything to say.

43 Let those who are wise pay attention to these things.
    Let them think about the loving deeds of the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 107

BUKU LACHISANU

Masalimo 107–150

1Yamikani Yehova chifukwa ndi wabwino;
    pakuti chikondi chake ndi chosatha.
Owomboledwa a Yehova anene zimenezi
    amene Iyeyo anawawombola mʼdzanja la mdani,
iwo amene anawasonkhanitsa kuchokera ku mayiko,
    kuchokera kumadzulo ndi kummawa, kuchokera kumpoto ndi kummwera.

Ena anayendayenda mʼchipululu mopanda kanthu,
    osapeza njira yopitira ku mzinda kumene akanakakhazikikako.
Iwo anamva njala ndi ludzu,
    ndipo miyoyo yawo inafowokeratu.
Pamenepo analirira Yehova mʼmavuto awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awo.
Iye anawatsogolera mʼnjira yowongoka
    kupita ku mzinda umene anakakhazikikako.
Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi chifukwa cha machitidwe ake odabwitsa kwa anthu onse,
pakuti Iye wapha ludzu la munthu womva ludzu
    ndipo wakhutitsa wanjala ndi zinthu zabwino.

10 Ena anakhala mu mdima ndi mʼchisoni chachikulu,
    amʼndende ovutika mʼmaunyolo achitsulo,
11 pakuti iwowo anawukira mawu a Mulungu
    ndi kunyoza uphungu wa Wammwambamwamba.
12 Kotero Iye anawapereka kuti agwire ntchito yakalavulagaga;
    anagwa pansi ndipo panalibe woti awathandize.
13 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awo.
14 Yehova anawatulutsa mu mdima ndi mʼchisoni chachikulu
    ndipo anadula maunyolo awo.
15 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu onse,
16 pakuti Iye amathyola zipata zamkuwa
    ndi kudula pakati mipiringidzo yachitsulo.

17 Ena anakhala zitsiru chifukwa cha njira zawo zowukira,
    ndipo anamva zowawa chifukwa cha mphulupulu zawo.
18 Iwo ananyansidwa ndi chakudya chilichonse
    ndipo anafika pafupi ndi zipata za imfa.
19 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iye anawapulumutsa ku masautso awowo.
20 Iye anatumiza mawu ake ndi kuwachiritsa;
    anawalanditsa ku manda.
21 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu.
22 Apereke nsembe yachiyamiko
    ndi kufotokoza za ntchito zake ndi nyimbo zachimwemwe.

23 Ena anayenda pa nyanja mʼsitima zapamadzi;
    Iwo anali anthu amalonda pa nyanja yayikulu.
24 Anaona ntchito za Yehova,
    machitidwe ake odabwitsa mʼnyanja yakuya.
25 Pakuti Iye anayankhula ndi kuwutsa mphepo yamkuntho
    imene inabweretsa mafunde ataliatali.
26 Sitima za pamadzizo zinatukulidwa mmwamba ndi kutsikira pansi pakuya;
    pamene amawonongeka, kulimba mtima kwawo kunasungunuka.
27 Anachita chizungulire ndi kudzandira ngati anthu oledzera;
    anali pa mapeto a moyo wawo.
28 Pamenepo analirira Yehova mʼmasautso awo
    ndipo Iyeyo anawapulumutsa ku masautso awo.
29 Yehova analetsa namondwe,
    mafunde a mʼnyanja anatontholetsedwa.
30 Anali osangalala pamene kunakhala bata,
    ndipo Iye anawatsogolera ku dooko limene amalifuna.
31 Ayamike Yehova chifukwa cha chikondi chake chosatha
    ndi machitidwe ake odabwitsa kwa anthu.
32 Akuze Iye mu msonkhano wa anthu
    ndi kumutamanda pabwalo la akuluakulu.

33 Iye anasandutsa mitsinje kukhala chipululu,
    akasupe otuluka madzi kukhala nthaka yowuma,
34 ndiponso nthaka yachonde kukhala nthaka yamchere,
    chifukwa cha kuyipa kwa amene amakhala kumeneko.
35 Anasandutsa chipululu kukhala mayiwe a madzi
    ndi nthaka yowuma kukhala akasupe a madzi oyenda;
36 kumeneko Iye anabweretsa anthu anjala kuti azikhalako,
    ndipo iwo anamanga mzinda woti akhazikikeko.
37 Anafesa mbewu mʼminda ndi kudzala mipesa
    ndipo anakolola zipatso zochuluka;
38 Yehova anawadalitsa, ndipo chiwerengero chawo chinachuluka kwambiri,
    ndipo Iye sanalole kuti ziweto zawo zithe.

39 Kenaka chiwerengero chawo chinachepa ndipo iwo anatsitsidwa
    chifukwa cha mazunzo, mavuto ndi chisoni;
40 Iye amene amakhuthulira mʼnyozo pa olemekezeka
    anawachititsa kuyendayenda mʼmalo owumawo wopanda njira.
41 Koma Iyeyo anakweza anthu osowa kuchoka ku masautso awo
    ngati magulu a nkhosa.
42 Anthu olungama mtima amaona ndi kusangalala,
    koma anthu onse oyipa amatseka pakamwa pawo.

43 Aliyense wanzeru asamalitse zinthu zimenezi
    ndi kuganizira za chikondi chachikulu cha Yehova.