New International Reader's Version

Psalm 110

Psalm 110

A psalm of David.

The Lord says to my lord,
    “Sit at my right hand
until I put your enemies
    under your control.”

The Lord will make your royal authority spread out from Zion to other lands.
    He says, “Rule over your enemies who are all around you.”
Your troops will be willing to fight for you
    on the day of battle.
Your young men will be wrapped in holy majesty.
    They will come to you like the fresh dew that falls early in the morning.

The Lord has made a promise.
    He will not change his mind.
He has said, “You are a priest forever,
    just like Melchizedek.”

The Lord is at your right hand.
    He will crush kings on the day when he is angry.
He will judge the nations. He will pile up dead bodies on the field of battle.
    He will crush the rulers of the whole earth.
He will drink from a brook along the way and receive new strength.
    And so he will win the battle.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 110

Salimo la Davide.

1Yehova akuwuza Mbuye wanga kuti,
    “Khala ku dzanja langa lamanja
mpaka nditasandutsa adani ako
    kukhala chopondapo mapazi ako.”

Yehova adzakuza ndodo yamphamvu ya ufumu wako kuchokera mʼZiyoni;
    udzalamulira pakati pa adani ako.
Ankhondo ako adzakhala odzipereka
    pa tsiku lako la nkhondo.
Atavala chiyero chaulemerero,
    kuchokera mʼmimba ya mʼbandakucha,
    udzalandira mame a unyamata wako.

Yehova walumbira
    ndipo sadzasintha maganizo ake:
“Ndiwe wansembe mpaka muyaya
    monga mwa unsembe wa Melikizedeki.”

Ambuye ali kudzanja lako lamanja;
    Iye adzaponda mafumu pa tsiku la ukali wake.
Adzaweruza anthu a mitundu ina,
    adzadzaza dziko lapansi ndi mitembo ndipo adzaphwanya olamulira a pa dziko lonse lapansi.
Iye adzamwa mu mtsinje wa mʼmbali mwa njira;
    choncho adzaweramutsa mutu wake.