Daily Manna for Saturday, June 12, 2021

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Salmo 6:1-10

Salmo 6

Ginoo, bisan naakig ka sa akon, indi ako pagsiluti.

Kaluoyi ako kag ayuha, kay puwerte na sa akon kaluya.

Natublag na gid ako, Ginoo.

San-o mo pa bala ako ayuhon?

Talupangda man ako, Ginoo, kag hilwaya.

Tungod sang imo gugma sa akon, luwasa ako sa kamatayon.

Kay kon mapatay ako indi na ako makadumdom sa imo;

indi na ako makadayaw sa imo sa lugar sang mga patay.

Kapoy na ako sa sobra nga pag-ugayong.

Kada gab-i basa ang akon ulunan sang luha.

Nagapalamarok ang akon mga mata sa hibi

tungod sang ginhimo sang tanan ko nga kaaway.

Palayo kamo sa akon, kamo nga nagahimo sang kalautan,

tungod kay nabatian sang Ginoo ang akon mga paghibi.

Nabatian niya ang akon pagpangayo sang bulig.

Kag sabton niya ang akon pangamuyo.

Mahuy-an kag mahadlok gid ang tanan ko nga kaaway.

Gulpi lang sila magpalalagyo sa kahuya.