Słowo Życia

Mateusza 4:1-25

Kuszenie Jezusa

1Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła. 2Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł aż w końcu poczuł głód. 3Zbliżył się więc do Niego kusiciel i powiedział:

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.

4—Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga”—odpowiedział Jezus.

5Wtedy diabeł przeniósł Go do Jerozolimy—świętego miasta—i postawił na szczycie świątyni.

6—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół—kusił. —Przecież Pismo mówi:

„Bóg rozkaże swoim aniołom,

aby chroniły Cię.

I będą Cię nosić na rękach,

abyś nie skaleczył nogi o kamień”.

7—To samo Pismo uczy: „Nie będziesz wystawiał Boga na próbę”—odpowiedział Jezus.

8W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu.

9—Wszystko to będzie Twoje—powiedział—jeśli oddasz mi pokłon.

10—Odejdź, szatanie!—rozkazał Jezus. —Pismo uczy: „Pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny”.

11Wtedy diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i służyli Mu.

Jezus zaczyna nauczać

12Po pewnym czasie Jezus dowiedział się, że aresztowano Jana Chrzciciela. Dlatego udał się do Galilei. 13Opuścił jednak Nazaret i przeniósł się nad jezioro do Kafarnaum, leżącego na terenach Zabulona i Neftalego. 14W ten sposób spełniło się proroctwo Izajasza:

15„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,

położone nad morskim szlakiem,

kraina za Jordanem i cała pogańska Galilea

16—ten lud żyjący w ciemnościach,

ujrzał wielkie światło. Jasność rozbłysnęła wśród tych,

którzy żyli w krainie cienia i śmierci”.

17Od tego czasu Jezus zaczął nauczać:

—Opamiętajcie się! Nadchodzi królestwo niebieskie!

Powołanie pierwszych uczniów

18Pewnego dnia, idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, zauważył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali sieci, bo byli rybakami.

19—Chodźcie ze Mną!—zawołał do nich. —Uczynię was rybakami ludzi!

20Bez wahania rzucili sieci i poszli z Nim. 21Nieco dalej zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ze swoim ojcem, Zebedeuszem, siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. Ich także zawołał, 22a oni poszli z Nim, zostawiając łódź i ojca.

Jezus uzdrawia chorych

23Jezus przemierzał całą Galileę: nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie oraz uzdrawiał chorych i cierpiących. 24Wieść o Nim rozeszła się aż po całej Syrii. Wkrótce zaczęto przyprowadzać do Niego wszystkich chorych, cierpiących z powodu różnych dolegliwości, zniewolonych przez demony, epileptyków i sparaliżowanych. A Jezus wszystkich uzdrawiał. 25Wszędzie towarzyszyły Mu ogromne tłumy ludzi przybyłych z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei, a nawet z terenów za Jordanem.

New International Reader’s Version

Matthew 4:1-25

Jesus Is Tempted in the Desert

1The Holy Spirit led Jesus into the desert. There the devil tempted him. 2After 40 days and 40 nights of going without eating, Jesus was hungry. 3The tempter came to him. He said, “If you are the Son of God, tell these stones to become bread.”

4Jesus answered, “It is written, ‘Man must not live only on bread. He must also live on every word that comes from the mouth of God.’ ” (Deuteronomy 8:3)

5Then the devil took Jesus to the holy city. He had him stand on the highest point of the temple. 6“If you are the Son of God,” he said, “throw yourself down. It is written,

“ ‘The Lord will command his angels to take good care of you.

They will lift you up in their hands.

Then you won’t trip over a stone.’ ” (Psalm 91:11,12)

7Jesus answered him, “It is also written, ‘Do not test the Lord your God.’ ” (Deuteronomy 6:16)

8Finally, the devil took Jesus to a very high mountain. He showed him all the kingdoms of the world and their glory. 9“If you bow down and worship me,” he said, “I will give you all this.”

10Jesus said to him, “Get away from me, Satan! It is written, ‘Worship the Lord your God. He is the only one you should serve.’ ” (Deuteronomy 6:13)

11Then the devil left Jesus. Angels came and took care of him.

Jesus Begins to Preach

12John had been put in prison. When Jesus heard about this, he returned to Galilee. 13Jesus left Nazareth and went to live in the city of Capernaum. It was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali. 14In that way, what the prophet Isaiah had said came true. He had said,

15“Land of Zebulun! Land of Naphtali!

Galilee, where Gentiles live!

Land along the Mediterranean Sea! Territory east of the Jordan River!

16The people who are now living in darkness

have seen a great light.

They are now living in a very dark land.

But a light has shined on them.” (Isaiah 9:1,2)

17From that time on Jesus began to preach. “Turn away from your sins!” he said. “The kingdom of heaven has come near.”

Jesus Chooses His First Disciples

18One day Jesus was walking beside the Sea of Galilee. There he saw two brothers, Simon Peter and his brother Andrew. They were throwing a net into the lake, because they were fishermen. 19“Come and follow me,” Jesus said. “I will send you out to fish for people.” 20At once they left their nets and followed him.

21Going on from there, he saw two other brothers. They were James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee. As they were preparing their nets, Jesus called out to them. 22Right away they left the boat and their father and followed Jesus.

Jesus Heals Sick People

23Jesus went all over Galilee. There he taught in the synagogues. He preached the good news of God’s kingdom. He healed every illness and sickness the people had. 24News about him spread all over Syria. People brought to him all who were ill with different kinds of sicknesses. Some were suffering great pain. Others were controlled by demons. Some were shaking wildly. Others couldn’t move at all. And Jesus healed all of them. 25Large crowds followed him. People came from Galilee, from the area known as the Ten Cities, and from Jerusalem and Judea. Others came from the area across the Jordan River.