Słowo Życia

Mateusza 1:1-25

Rodowód Jezusa

1Oto rodowód Jezusa Chrystusa, pochodzącego z rodu króla Dawida, potomka Abrahama:

2Abraham był ojcem Izaaka,

Izaak—ojcem Jakuba,

a Jakub—ojcem Judy i jego braci.

3Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar),

Ezrom, Aram,

4Aminadab, Naasson, Salmon,

5Booz (jego matką była Rachab),

Jobed (jego matką była Rut),

Jesse

6i król Dawid.

Dawid był ojcem króla Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli:

7Roboam, Abiasz, Asa,

8Jozafat, Joram, Ozjasz,

9Joatam, Achaz, Ezechiasz,

10Manasses, Amos i Jozjasz.

11Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Żydów do Babilonu).

12Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to:

Salatiel, Zorobabel,

13Abijud, Eliakim, Azor,

14Sadok, Achim, Eliud,

15Eleazar, Mattan i Jakub.

16Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

17Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida, było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego—czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa—również czternaście.

Narodzenie Jezusa Chrystusa

18Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę. 19Józef, jej narzeczony, był prawym człowiekiem. Postanowił zerwać zaręczyny, ale chciał to uczynić potajemnie, by nie narażać Marii na publiczne oskarżenia. 20Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pana, który rzekł:

—Józefie, potomku króla Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko. 21Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród.

22Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka: 23„Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel” (co znaczy: „Bóg jest z nami”). 24Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła przyjął Marię, jako żonę, do swojego domu. 25Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.

New Russian Translation

Матфея 1:1-25

Родословие Иисуса

(Лк. 3:23-38)

1Родословие Иисуса Христа1:1 Христос – «Помазанник», праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Богом еще в Законе Моисея, у Пророков и в Псалмах., сына Давида, сына Авраама:

2Авраам был отцом Исаака,

Исаак – отцом Иакова,

Иаков – отцом Иуды и его братьев,

3Иуда – отцом Пареца и Зераха, а матерью их была Фамарь,

Парец был отцом Хецрона,

Хецрон – отцом Рама,

4Рам был отцом Аминадава,

Аминадав – отцом Нахшона,

Нахшон – отцом Салмона,

5Салмон – отцом Боаза, матерью Боаза была Раав,

Боаз был отцом

Овида, матерью Овида была Руфь,

Овид был отцом Иессея,

6а Иессей – отцом царя Давида.

Давид был отцом Соломона, матерью Соломона была жена Урии,

7Соломон был отцом Ровоама,

Ровоам – отцом Авии,

Авия – отцом Асы1:7 Греч.: «Асаф»; то же в 1:8. Но см. 1 Пар. 3:10.,

8Аса – отцом Иосафата,

Иосафат – отцом Иорама,

Иорам – отцом Уззии,

9Уззия – отцом Иотама,

Иотам – отцом Ахаза,

Ахаз – отцом Езекии,

10Езекия – отцом Манассии,

Манассия – отцом Амона,

Амон – отцом Иосии,

11Иосия – отцом Иоакима,

Иоаким – отцом Иехонии и его братьев.

В это время народ был переселен в Вавилон.

12После переселения в Вавилон Иехония стал отцом Шеалтиила,

Шеалтиил был отцом Зоровавеля,

13Зоровавель – отцом Авиуда,

Авиуд – отцом Элиакима,

Элиаким – отцом Азора,

14Азор – отцом Садока,

Садок – отцом Ахима,

Ахим – отцом Элиуда,

15Элиуд – отцом Элеазара,

Элеазар – отцом Матфана,

Матфан – отцом Иакова,

16Иаков – отцом Иосифа, мужа Марии,

которая и родила Иисуса,

называемого Христом.

17Всего от Авраама до Давида было четырнадцать поколений, от Давида до переселения в Вавилон – тоже четырнадцать и четырнадцать поколений от переселения в Вавилон до Христа1:17 Матфей делит историю Израиля на 3 периода, в которые он включил по 14 поколений. Но, скорее всего, на самом деле поколений было больше, чем записал автор. Авторы того времени могли сокращать родословные списки в соответствии с некой системой – вероятно, для облегчения запоминания. Поэтому в некоторых случаях слово «отец» может означать здесь более дальнего предка..

Рождение Иисуса Христа

18История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом, но, прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. 19Жених Марии, Иосиф, был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не предавая дело огласке, чтобы не опозорить ее.

20Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал:

– Иосиф, сын Давидов! Не бойся взять Марию в жены, потому что Младенец, что в ней, – от Святого Духа. 21Она родит Сына, и ты назовешь Его Иисус1:21 По-еврейски («Йешуа»); это имя значит «ЙГВГ (Господь) спасет»., потому что Он спасет Свой народ от грехов их!1:21 См. Пс. 129:8.

22Все, что произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка:

23«Вот, дева забеременеет и родит Сына,

и назовут Его Еммануил»,

что значит: «С нами Бог».

24Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа, 25но супружеской близости между ними не было до тех пор, пока она не родила Сына. Он назвал Его Иисусом.