Filemonovi 1 – Slovo na cestu SNC

Slovo na cestu

Filemonovi 1:1-25

1Pavel, vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr, Filemonovi milému, a pomocníku našemu, 2A Apfie sestře milé, a Archippovi spolurytíři našemu, i vší církvi, kteráž jest v domě tvém: 3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. 4Díky činím Bohu svému, vždycky zmínku o tobě čině na svých modlitbách, 5Slyše o lásce tvé a víře, kterouž máš ku Pánu Ježíšovi, i ke všechněm svatým, 6Aby společnost víry tvé mocná byla a tudy poznáno býti mohlo, cožkoli dobrého jest v vás skrze Krista Ježíše. 7Radost zajisté máme velikou, a potěšení z lásky tvé, že srdce svatých občerstvena jsou skrze tebe, bratře. 8Protož ačkoli mnohou smělost mám v Kristu rozkázati tobě, což by náleželo, 9Však pro lásku raději tebe prosím, jsa již takový, totiž Pavel starý, a nyní i vězeň Ježíše Krista. 10Prosímť pak tebe za syna svého, kteréhož jsem zplodil v vězení svém, Onezima, 11Kterýž byl někdy tobě neužitečný, ale nyní tobě i mně velmi užitečný, jehožť jsem odeslal. 12Protož ty jej, (totiž srdce mé,) přijmi. 13Kteréhožto já chtěl jsem byl při sobě zanechati, aby mi posluhoval místo tebe v vězení, kteréž trpím pro evangelium; 14Ale bez vědomí tvého nechtěl jsem nic učiniti, aby dobrý skutek tvůj nebyl jako bezděky, ale z dobré vůle. 15Ano snad proto byl odšel na chvíli, abys jej potom věčného měl, 16Již ne jako služebníka, ale více než služebníka, totiž bratra milého, zvláště mně, a čím víc tobě, i podle těla, i v Pánu. 17Protož máš-li mne za tovaryše, přijmiž jej, jako mne. 18Jestližeť pak v čem ublížil, anebo jest-liť co dlužen, to mně přičti. 19Já Pavel psal jsem svou rukou, jáť zaplatím; ať nedím tobě, že ty i sám sebe jsi mi dlužen. 20Tak, bratře, ať já uživu tebe v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu. 21Jist jsa tvým poslušenstvím, tak jsem tobě napsal, věda, že i více, nežli pravím, učiníš. 22A mezi tím připraviž mi také hospodu; neboť naději mám, že k modlitbám vašim budu vám navrácen. 23Pozdravují tě Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,) 24Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, pomocníci moji. 25Milost Pána našeho Jezukrista budiž s duchem vaším. Amen. List tento k Filemonovi psán byl z Říma po Onezimovi služebníku.