Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 22:1-21

Floden med livets vatten

1Han visade mig sedan en flod med livets vatten, klar som kristall, och den flöt fram från Guds och Lammets tron, 2mitt i den stora gatan. På båda sidor om floden växte livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger skörd varje månad, och bladen från träden är läkemedel för folken.22:2 Jfr 1 Mos 2:9 och Hes 47:12.

3Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. 4De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. 5Det ska aldrig mer bli någon natt, och ingen behöver längre några lampor eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i all evighet.

6Efter det sa han till mig: ”Detta budskap är trovärdigt och sant. Herren, som är Gud över profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste hända.”

Jesus kommer snart

7”Se, jag kommer snart! Lycklig är den som tar vara på profetians ord i den här boken.”

8Det var jag, Johannes, som fick höra och se allt detta. När jag hade hört och sett allt föll jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig, 9men han sa: ”Nej, gör inte det! Jag är bara Guds tjänare, precis som du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på det som står i den här boken. Det är Gud du ska tillbe.” 10Och han sa till mig: ”Försegla inte profetians ord i den här boken, för tiden är nära. 11Den som är orättfärdig ska fortsätta att göra det som är orättfärdigt, och den som är oren ska fortsätta att orena sig. Men den som är rättfärdig ska fortsätta att vara rättfärdig, och den som är helig ska fortsätta att hålla sig helig.”

Inbjudan och varning

12”Se, jag kommer snart, och jag har med mig lön som ska ges till var och en efter hans gärningar. 13Jag är alfa och omega,22:13 Jfr 1:8 med not. den förste och den siste, början och slutet.”

14Lyckliga är de som tvättar sina dräkter rena,22:14 Att tvätta sina dräkter är att bli rättfärdig inför Gud genom tron på Jesus. Jfr 7:14. för de ska få rätt att äta av frukten från livets träd och gå in genom stadens portar. 15Men utanför står hundarna, de som har sysslat med ockultism, ägnat sig åt sexuell omoral, och mördarna, avgudadyrkarna och alla som har älskat lögnen och levt sitt liv i lögn.

16”Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta för församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.22:16 Davids rotskott och hans ättling är en titel på Messias. Morgonstjärnan var en symbol för seger och makt.

17Anden och bruden22:17 Se not till 12:9. säger: ”Kom!” Den som hör det ska också säga: ”Kom!” Den som är törstig ska komma, för den som vill får dricka av livets vatten22:17 Jfr Ps 36:10. helt gratis.

18Men jag vittnar för alla som lyssnar till det profetiska budskapet i den här boken: Om någon lägger till något till det, ska Gud låta honom drabbas av alla de plågor som det står om i boken. 19Och om någon tar bort något från det profetiska budskapet i den här boken, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i den här boken.

20Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart!”

Amen. Kom, Herre Jesus!

21Nåd från Herren Jesus åt alla.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 22:1-21

Causaita cuj jatun yacutami ricuchishca

1Chai qʼuipaca angelca, causaita cuj chuyajlla jatun yacutami ricuchirca. Chai yacuca, Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish jatun tiyarinamantami, cristal shina chuyajlla yacu llujshicurca. 2Chai yacuca, pueblopaj jatun calletami callpacurca. Chai jatun yacu ishqui lado uripica huatapi chunga ishqui cutin pʼucuj, causaita cuj yurami tiyarca. Chai yuraca, quillantami mushuj granota pʼucurca. Pʼangacunapish, tucui llajtacunapi causajcunata alliyachij jambimi carca. 3Chaipica, juchamanta Dios mana alli nishca canaca, ña mana tiyangachu. Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish jatun tiyarinacunami chaipi canga. Paicunata servijcunallami, Paita servingacuna. 4Paitaca, ñahui ñahuimi ricungacuna. Paipaj shutitapish, paicunapaj frentepimi charingacuna. 5Chaipica, tutaca mana tiyangachu. Mandaj Taita Dios paicunata achijyachicunga. Chaimantami achijyachij lamparapish, achijyachij intipish ña mana imapaj tiyanga. Paicunaca, huiñai huiñaitami mandangacuna.

6Chai qʼuipami angelca, cashna nirca: «Caicunaca, cashcatataj huillashca Shimicunami, pajtangatajmi. Cai huillashcacunaca ñallami pajtanga. Chaimantami Diosca, Pai ima nishcata huillajcunataca, huillana yuyaita cushpa, huillachun cachashca. Chaitami Paita servijcunaman ricuchichun, Paipaj angelta cacharca.»

Jesucristoca ñallami shamunga

7«‘¡Riqui, ñallami shamusha! Imalla tucuna cashcata cai libropi quillcashcata caźujca, achcata cushicungami’ ninmi» nircami.

8Juanmi, ñuca quiquintaj caicunataca uyarcani, ricurcani. Chashna uyashca, ricushca qʼuipaca, ñucaman ricuchij angelta adorasha nishpami, paipaj ñaupajpi pambacama cumurircani. 9Ashtahuanpish paica: «¡Riqui, ama chashna ruraichu! Ñucapish can shinallataj, Dios ima nishcata huillaj cambaj huauquicuna shinallataj, cai libropi quillcashcata caźucujcuna shinallataj, Diosta servijllami cani. ¡Taita Diosllata adorai!» nircami.

10Cashnapishmi nirca: «Dios imalla nishcata cai libropi quillcashcataca, ama pacangui. Caicunaca, ñallami pajtanga. 11Imatapish mana ruranata rurajca, chaita ashtahuan ruracuchunlla, millaita rurajpish ashtahuan millaita ruracuchunlla. Shinallataj cashcata rurajpish, chaita ashtahuan ruracuchunlla, Diospajlla cajpish ashtahuan Diospajlla causacuchunlla.»

12«Riqui, ñallami shamusha. Tucuicunapajmi imallata rurashcamantaca, japina cashcata cungapaj apashpa shamusha. 13Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shina Callarichijpish, Tucurichijpish, Puntapish, Tucuripishmi cani.

14Causaita cuj yuramanta micungapajpish, pueblo pungucunata yaicungapajpish tajshashca churanahuan puricujcunaca, cushicuichij. 15Ashtahuanpish allcu shinacuna, brujiajcuna, huainayajcuna, huañuchijcuna, rurashcalla dioscunata adorajcuna, llullashpa cushicujcunaca, tucuicunami canllapi saquiringacuna.

16Ñuca, Jesustajmi crij tandanacushcacunaman caicunata huillachunca, ñuca angelta cacharcani. Ñucaca, Davidpaj sapimi cani. Paimanta miramushca huahua huahuami cani. Ñucaca, tutamanta pacarimujpi achijlla llujshij Luźeromi cani» nircami.

17Diospaj Espiritupish, Malta Ovejapaj huarmipish: «¡Shamui!» ninmi. Maijan caita uyajpish: «¡Shamui!» nichij. Pipish yacunaihuan cashpaca, shamuichijlla, causaita cuj yacumantaca imata mana cushpa, japishpa ubyaichijlla.

18Dios imalla nishcata cai libropi quillcashcacunata uyajcunataca, cashnami nini: Maijanpish cai huillashcacunata mirachijpica, Taita Diosca cai libropi Pai quillcachishca llaquicunallatatajmi apachinga. 19Cai Libropica, Dios imallata rurana tucushcata quillcachishca Shimicunami tiyacun. Caimanta ima shimicunata anchuchijtaca Diosca, causanaman rina libromantapish, causaita cuj yuramantapish, Diospaj pueblomantapish anchuchingami. Chaicunamantami cai libropica quillcashca tiyacun.

20Tucui caicunata Huillajca: «Ari, ñallamari shamucuni» ninmi.

Chashna cachun. ¡Ari, shamuilla, Apunchij Jesús!

21Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.