Uppenbarelseboken 21 – NUB & NIV

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 21:1-27

En ny himmel och en ny jord

1Sedan såg jag en ny himmel och en ny jord, för den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Den var smyckad som en brud för sin brudgum.

3Jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu har Gud sitt tält bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk, ja, Gud själv ska vara hos dem.21:3 Enligt en del handskrifter: …ska vara hos dem som deras Gud. 4Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga, för det som en gång fanns är borta.”

5Han som sitter på tronen sa: ”Se, jag gör allting nytt!” Sedan sa han: ”Skriv ner detta, för dessa ord är trovärdiga och sanna.” 6Han sa vidare till mig: ”Det har skett! Jag är alfa och omega,21:6 Jfr 1:8 med not. början och slutet. Jag ska låta den som är törstig få dricka ur källan med livets vatten helt gratis.21:6 Jfr 7:17 med not.

7Den som segrar ska få ärva allt detta, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. 8Men de som är fega, trolösa, avskyvärda, mördare, ägnar sig åt sexuell omoral, är ockulta, avgudadyrkare, och alla lögnare, deras plats blir i sjön som brinner av eld och svavel. Det är den andra döden.”

Det nya Jerusalem

9Sedan kom en av de sju änglar som hade skålarna med de sju sista plågorna och sa till mig: ”Kom, så ska jag visa dig bruden, Lammets hustru.21:9 Bruden är en bild på Kristus församling.

10Sedan förde han mig i anden till ett stort och högt berg. Därifrån visade han mig den heliga staden, Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud. 11Staden strålade av Guds härlighet, och den gnistrade som en dyrbar ädelsten, som en kristallklar jaspis. 12Den hade en stor och hög mur med tolv portar, som vaktades av tolv änglar. Och namnen på Israels tolv stammar stod skrivna på portarna. 13Tre av portarna låg mot öster, tre mot norr, tre mot söder och tre mot väster. 14Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod namnen på Lammets tolv apostlar21:14 Eller sändebud..

15Han som talade till mig höll en måttstock av guld i sin hand för att mäta staden och dess portar och dess mur. 16Staden var byggd som en kub. Den var lika bred som den var lång. Han mätte upp den med sin måttstock, och alla mått var 12 000 stadier21:16 12 000 stadier är 220 mil. Men måttet är antagligen symboliskt. Staden var byggd som en kub, precis som det allra heligaste i templet i Jerusalem. Allt i staden har med det heliga talet 12 att göra. Murens längd är 12×1 000, murens tjocklek är 12×12, och det finns 12 grundstenar och 12 portar. Detta ska antagligen symbolisera sambandet mellan Israels folk, med sina 12 stammar, och Guds församling, med sina 12 apostlar. Jfr också Hes 48:30-35.; dess längd, bredd och höjd var lika. 17Sedan mätte han muren och fann att tjockleken var 144 alnar21:17 144 alnar är 72 m, men måttet är antagligen symboliskt, 12×12. Se not till 21:16. enligt människors sätt att mäta, som också ängeln använde.

18Muren var byggd av jaspis. Staden var av rent guld, som liknade rent glas. 19Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags vackra ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, 20den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. 21De tolv portarna var gjorda av tolv pärlor, och varje port bestod av en enda pärla. Den stora gatan genom staden var av rent guld, som liknade genomskinligt glas.

22Jag såg inget tempel i staden, för Herren Gud, den Allsmäktige, är stadens tempel, han och Lammet. 23Staden behöver varken sol eller måne för sitt ljus, för Guds härlighet strålar över den, och Lammet är dess ljus. 24Folken ska ledas av detta ljus, och jordens kungar ska komma till staden med sin härlighet. 25Portarna i staden ska aldrig stängas om dagen, och någon natt finns där inte. 26All härlighet och ära som folken äger ska föras dit. 27Men inget orent ska tillåtas att komma dit in, ingen som handlar skamligt eller ohederligt, utan bara de som har sina namn skrivna i livets bok21:27 Jfr 2 Mos 32:32 och Ps 69:29. som tillhör Lammet.

New International Version

Revelation 21:1-27

A New Heaven and a New Earth

1Then I saw “a new heaven and a new earth,”21:1 Isaiah 65:17 for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. 2I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. 3And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. 4‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’21:4 Isaiah 25:8 or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”

5He who was seated on the throne said, “I am making everything new!” Then he said, “Write this down, for these words are trustworthy and true.”

6He said to me: “It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. 7Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God and they will be my children. 8But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death.”

The New Jerusalem, the Bride of the Lamb

9One of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues came and said to me, “Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb.” 10And he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God. 11It shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. 12It had a great, high wall with twelve gates, and with twelve angels at the gates. On the gates were written the names of the twelve tribes of Israel. 13There were three gates on the east, three on the north, three on the south and three on the west. 14The wall of the city had twelve foundations, and on them were the names of the twelve apostles of the Lamb.

15The angel who talked with me had a measuring rod of gold to measure the city, its gates and its walls. 16The city was laid out like a square, as long as it was wide. He measured the city with the rod and found it to be 12,000 stadia21:16 That is, about 1,400 miles or about 2,200 kilometers in length, and as wide and high as it is long. 17The angel measured the wall using human measurement, and it was 144 cubits21:17 That is, about 200 feet or about 65 meters thick.21:17 Or high 18The wall was made of jasper, and the city of pure gold, as pure as glass. 19The foundations of the city walls were decorated with every kind of precious stone. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, 20the fifth onyx, the sixth ruby, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth turquoise, the eleventh jacinth, and the twelfth amethyst.21:20 The precise identification of some of these precious stones is uncertain. 21The twelve gates were twelve pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of gold, as pure as transparent glass.

22I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. 23The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. 24The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. 25On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. 26The glory and honor of the nations will be brought into it. 27Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb’s book of life.