Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 1:1-6

Första boken

(1—41)

Psalm 1

Den rättfärdiges lyckliga liv i kontrast till den gudlöses

1Lycklig är den som inte följer de ogudaktigas råd,

inte vandrar på syndares väg

eller sitter bland hädare.

2Han gläder sig i stället över Herrens lag

och reciterar den dag och natt.

3Han är som ett träd

som växer vid flodstranden,

som bär sin frukt i rätt tid

och vars löv aldrig vissnar.

Han lyckas med allt han gör.

4Men så är det inte med de gudlösa.

De skingras som agnar för vinden.

5Därför kan de gudlösa inte bestå på domens dag,

ej heller syndarna bland de rättfärdiga.

6För Herren vakar över de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg tar slut.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 1:1-6

Quyển Thứ Nhất

(Thi Thiên 1–41)

Thi Thiên 1

Hai Hạng Người: Thiện và Ác

1Phước cho những người

không theo mưu ác của kẻ dữ,

không đứng trong đường của tội nhân,

không ngồi với phường phỉ báng.

2Nhưng ưa thích luật pháp của Chúa Hằng Hữu,

ngày và đêm suy nghiệm luật pháp Ngài.

3Những người như thể ấy như cây bên dòng suối,

sinh hoa trái thơm lành.

Lá xanh mãi không tàn,

và mọi việc người làm đều hưng thịnh.

4Còn người ác thì ngược lại!

Chúng như rơm rác theo làn gió cuốn đi.

5Vì vậy, người ác không đứng nổi trong ngày phán xét.

Tội nhân cũng chẳng ngồi trong hội người tin kính.

6Vì Chúa Hằng Hữu biết đường người tin kính,

còn đường người ác dẫn đến hư vong.