Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 36:1-43

Berättelsen över Esaus släkt

(1 Krön 1:35-42)

1Här följer berättelsen över Esaus släkt, han som också kallas Edom:

2Esau gifte sig med flickor från Kanaan: Ada, dotter till hettiten Elon, Oholivama, dotter till Ana och sondotter till hivén Sivon, 3och Basemat, dotter till Ismael och syster till Nevajot.

4Med Ada fick Esau sonen Elifas. Med Basemat fick han Reguel.

5Med Oholivama fick han sönerna Jeush, Jalam och Korach. Dessa föddes åt Esau i Kanaans land.

6Esau tog sina hustrur, barn, hela sitt husfolk, sin boskap och sina dragdjur, all rikedom som han hade fått i Kanaans land, och flyttade till ett annat land, bort från sin bror Jakob. 7Det fanns inte rum för dem båda på grund av all den egendom de hade. Landet där de bodde räckte inte till för dem nu när de hade så mycket djur. 8Så bosatte sig Esau i Seirs bergsbygd, dvs. Edom.

9Här följer en släkttavla för Esau, stamfar till edoméerna i bergslandet Seir:

10Esaus söner hette:

Elifas, som var född av Esaus hustru Ada, och Reguel, född av Esaus hustru Basemat.

11Elifas söner var

Teman, Omar, Sefo, Gatam och Kenas.

12Med sin bihustru Timna fick Elifas, Esaus son, dessutom Amalek. Dessa var ättlingar till Esaus hustru Ada.

13Reguels söner var:

Nachat, Serach, Shamma och Missa. De var ättlingar till Esaus hustru Basemat.

14Med sin hustru, Oholivama, dotter till Ana och sondotter till Sivon, fick han sönerna Jeush, Jalam och Korach.

15Från Esau kom följande stamhövdingar:

Esaus förstfödde Elifas söner var hövdingarna Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Korach, Gatam och Amalek, som var Elifas stamhövdingar i Edom, alltså Adas ättlingar.

17Esaus son Reguels ättlingar var Nachat, Serach, Shamma och Missa, som alltså var stamhövdingar i Edom, Esaus hustru Basemats ättlingar.

18Esaus hustru Oholivamas ättlingar var stamhövdingarna Jeush, Jalam och Korach. De var alltså stamhövdingar som härstammade från Esaus hustru Oholivama, dotter till Ana.

19Dessa var Esaus söner och stamhövdingar som härstammade från dem. Esau är lika med Edom.

20Horéen Seirs söner, urinvånarna i landet, var följande: Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 21Dishon, Eser och Dishan. Dessa var alltså Seirs söners, horéernas, stamhövdingar i Edom.

22Lotans söner var Hori och Hemam. Timna var syster till Lotan.

23Shovals söner var Alvan, Manachat, Eval, Shefo och Onam.

24Sivons söner var Aja och Ana. Detta var den Ana som upptäckte de heta källorna i ökenlandet medan han gick och vaktade sin fars åsnor.

25Anas barn var Dishon och Oholivama.

26Dishons söner var Hemdan, Eshban, Jitran och Keran.

27Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan.

28Dishans söner var Us och Aran.

29Horéernas stamhövdingar var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 30Dishon, Eser och Dishan. Dessa var alltså horéernas stamhövdingar i Seirs land, efter sina områden.

Edoms kungar

(1 Krön 1:43-54)

31Detta är de kungar som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

32Bela, Beors son, blev kung i Edom, och namnet på hans stad var Dinhava.

33När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

34När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

35När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

36När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

37När sedan Samla dog blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

38När Saul dog blev Akbors son Baal Hanan kung.

39När Baal Hanan dog blev Hadar kung efter honom. Han regerade från Pagu. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

40Detta är alltså namnen på Esaus stamhövdingar, namn för namn efter sina släkten och boplatser:

furstarna Timna, Alva, Jetet, 41Oholivama, Ela, Pinon, 42Kenas, Teman, Mivsar, 43Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar efter deras boplatser i det land de tagit i besittning, och detta var Esau, Edoms stamfar.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Начало 36:1-43

Потомки Есава

(1 Лет. 1:35-42)

1Вот родословие Есава (он же Эдом).

2Есав взял себе жён из Ханаана: Аду, дочь хетта Елона, Оливему, дочь Анаха и внучку хивея Цивеона, 3а также Басемафу, дочь Исмаила, сестру Навайота.

4Ада родила Есаву Елифаза, Басемафа родила Рагуила, 5Оливема родила Иеуша, Иалама и Кораха. Это сыновья Есава, рождённые ему в Ханаане.

6Есав взял своих жён, сыновей, дочерей и всех домашних, взял стада, и скот и всё имущество, которое он приобрёл в Ханаане, и перебрался в другую землю, на некоторое расстояние от своего брата Якуба, 7потому что у них было слишком много добра, чтобы им оставаться вместе. У них было столько скота, что земля, где они жили пришельцами, не могла прокормить их обоих. 8Так Есав (он же Эдом) поселился в нагорьях Сеира.

9Вот родословие Есава, отца эдомитян, жившего в нагорьях Сеира.

10Вот имена сыновей Есава:

Елифаз, сын Есава от его жены Ады, Рагуил, сын Есава от его жены Басемафы.

11Сыновья Елифаза:

Теман, Омар, Цефо, Гатам и Кеназ.

12У сына Есава Елифаза была наложница по имени Тимна, которая родила ему Амалика. Это внуки жены Есава Ады.

13Сыновья Рагуила:

Нахат, Зерах, Шамма и Миза. Это внуки жены Есава Басемафы.

14Сыновья Есава от его жены Оливемы, дочери Анаха и внучки Цивеона, которых она родила Есаву:

Иеуш, Иалам и Корах.

15Вот вожди среди потомков Есава.

Сыновья Елифаза, первенца Есава:

вожди Теман, Омар, Цефо, Кеназ, 16Корах, Гатам и Амалик. Это вожди, произошедшие от Елифаза в Эдоме; они были внуками Ады.

17Сыновья Рагуила, сына Есава:

вожди Нахат, Зерах, Шамма и Миза. Это вожди, произошедшие от Рагуила в Эдоме; они были внуками жены Есава Басемафы.

18Сыновья Есава от его жены Оливемы:

вожди Иеуш, Иалам и Корах. Это вожди, произошедшие от жены Есава Оливемы, дочери Анаха.

19Вот сыновья Есава (он же Эдом) и вот их вожди.

20Вот сыновья Сеира хорреянина, жившие в той области:

Лотан, Шовал, Цивеон, Анах, 21Дишон, Ецер и Дишан. Эти сыновья Сеира в Эдоме были вождями хорреев.

22Сыновья Лотана:

Хори и Гомам. Тимна была сестрой Лотана.

23Сыновья Шовала:

Алван, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

24Сыновья Цивеона:

Аях и Анах. Это тот Анах, который открыл в пустыне горячие ключи, когда пас ослов своего отца Цивеона.

25Дети Анаха:

Дишон и Оливема, дочь Анаха.

26Сыновья Дишона:

Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.

27Сыновья Ецера:

Билган, Зааван и Акан.

28Сыновья Дишана:

Уц и Аран.

29Вот вожди хорреев:

Лотан, Шовал, Цивеон, Анах, 30Дишон, Ецер и Дишан. Они были вождями хорреев по родам их в земле Сеир.

Правители Эдома

(1 Лет. 1:43-54)

31Вот цари, которые правили в Эдоме ещё до того, как цари появились в Исраиле:

32Бела, сын Беора, был царём в Эдоме. Его город назывался Динхава.

33После смерти Белы царём вместо него стал Иовав, сын Зераха, из Боцры.

34После смерти Иовава царём вместо него стал Хушам из земли теманитян.

35После смерти Хушама царём вместо него стал Хадад, сын Бедада, который разбил мадианитян в земле Моава. Его город назывался Авит.

36После смерти Хадада царём вместо него стал Самла из Масреки.

37После смерти Самлы царём вместо него стал Шаул из Реховота, что у реки36:37 Река – по-видимому, Евфрат..

38После смерти Шаула царём вместо него стал Баал-Ханан, сын Ахбора.

39После смерти Баал-Ханана, сына Ахбора, царём вместо него стал Хадад. Его город назывался Пау, а имя его жены было Мехетавиль; она была дочерью Матреды, внучкой Мезахава.

40Вот имена вождей – потомков Есава, по их кланам и землям:

Тимна, Алва, Иетет, 41Оливема, Ела, Пинон, 42Кеназ, Теман, Мивцар, 43Магдиил и Ирам.

Это вожди Эдома, по их поселениям в земле, которой они владеют.

Это был Есав – отец эдомитян.