Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 10:1-32

Jorden befolkas på nytt

Släkttavlan för Noas söner

1Detta är berättelsen om Noas söners, Sems, Hams och Jafets, släkt. De fick söner10:1 Son kan också betyda ättling, efterträdare eller nation. efter floden.

Jafet

(1 Krön 1:5-7)

2Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

3Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

4Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

5Deras ättlingar spred sig till olika kustländer med sina skilda folk, stammar och språk.

Ham

(1 Krön 1:8-16)

6Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

7Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

8Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden. 9Han var en väldig jägare inför Herren, och hans namn blev ett ordspråk: ”En väldig jägare inför Herren, som Nimrod.” 10Kärnan i hans rike omfattade Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Shinars10:10 Shinar är en äldre benämning på Babylonien. land. 11Därifrån utsträckte han sitt välde till Assyrien. Han byggde Nineve, Rechovot Ir, Kelach 12och Resen, som är beläget mellan Nineve och Kelach, den stora staden.

13Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 14patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

15Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 16jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 17hivéerna, arkéerna, sinéerna, 18arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Slutligen spred sig Kanaans ättlingar 19från Sidon och hela vägen till Gerar, ända till Gaza och till Sodom, Gomorra, Adma och Sevojim, bort till Lasha10:19 Grundtexten är svåröversättlig..

20Dessa var Hams ättlingar efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

Sem

(1 Krön 1:17-23)

21Också Sem, Jafets äldste bror, fick söner och blev stamfar till alla Evers ättlingar.

22Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

23Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

24Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

25Ever fick två söner, den ene hette Peleg10:25 Namnet Peleg betyder delning. och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

26Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach,

27Hadoram, Usal, Dikla, 28Oval, Avimael, Saba,

29Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

30De bodde i området från Mesha till Sefar, bergstrakten i öster.

31Dessa var alltså Sems ättlingar, efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

32Dessa är Noas söners stammar efter sina släkter. Från dem har alla folk spridit sig över jorden efter floden.

Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 10:1-32

Noa Awo Ntoatoaso

1Eyinom ne Noa mmabarima: Wɔne Sem, Ham ne Yafet asefo. Wɔwowoo mmabarima nsuyiri no akyi.

Yafet Asefo

2Yafet asefo ni:

Gomer, Magog, Media, Yawan, Tubal, Mesek ne Tiras.

3Gomer asefo ni:

Askenas, Rifat ne Togarma.

4Yawan asefo ni:

Elisa, Tarsis, Kitim ne Rodanim. 5Na wɔn asefo bɛyɛɛ po so adwumayɛfo wɔ nsase ahorow so a na abusuakuw biara ka ne kasa nko.

Ham Asefo

6Ham asefo ni:

Kus, Misraim, Put ne Kanaan.

7Kus10.7 Kus aman ahorow ason no nyinaa wɔ Arabia. asefo ni:

Seba, Hawila, Sabta, Raama ne Sabteka.

Na Raama asefo nso ne:

Saba ne Dedan.

8Kus woo Nimrod. Na Nimrod bɛyɛɛ ɔkofo kɛse wɔ asase so. 9Na ɔyɛ ɔbɔmmɔfo kɛse a Awurade ahyira no, na wɔbɔ ne din ka asɛm. Na obiara a ɔyɛ akokodurusɛm no, wɔde no toto Nimrod a na ɔyɛ ɔbɔmmɔfo kɛse a Awurade ahyira no no ho. 10Nʼahenni fii ase wɔ Babilonia, Erek, Akad ne Kalne a ne nyinaa wɔ Sinear10.10 Sinear kyerɛ tete Babilonia. asase so. 11Ofii saa asase no so trɛw nʼahenni mu kɔɔ Asiria, kɔkyekyeree Ninewe. Rehobot-Ir, Kala ne 12Resen a ɛda Ninewe ne Kala ntam; ɛno na ɛyɛ kurow kɛse wɔ saa ahemman no mu.

13Na Misraim woo

Ludfo, Anamfo, Lehabfo, Naftuhfo, 14Patrusfo, Kasluhfo ne Kaftorfo a wɔn ase na Filistifo10.14 Filistifo ase fi India Aborɔfo mu. Wotu fii Kraftor (Yer 47.4; Amos 9.7). Mfe ɔha ne dumien mu ansa na wɔrebɛwo Kristo no (AWK) na wodii Misraim so. Wɔpam wɔn fii Misraim no, wɔkɔbɔɔ atenae wɔ Kanaan mpoano. fi.

15Na Kanaan woo nʼabakan

Sidon ne Het. 16Yebusifo, Amorifo, Girgasifo, 17Hewifo, Arkifo, Sinifo, 18Arwadfo, Semarifo ne Hematifo.

Akyiri no, Kanaanfo mmusua no petee. 19Kanaan nsase ahye trɛw fii Sidon koduu Gerar de kosii Gasa koduu Sodom ne Gomora, Adma, Seboim de kosi Lasa.

20Eyinom ne Ham asefo a wɔn mmusuakuw, wɔn kasa, wɔn nsase ne wɔn aman da wɔn adi.

Sem Asefo

21Sem a na ne nua panyin ne Yafet no nso woo mmabarima. Sem nananom ne Eber mma.

22Sem asefo ni:

Elam, Asur,10.22 Asur yɛ Asiria tete din. Arfaksad, Lud ne Aram.

23Aram asefo ni:

Us, Hul, Geter ne Mas.

24Na Arfaksad woo Sela,

na Sela woo Eber.

25Eber woo mmabarima baanu.

Wɔtoo ɔbaako din Peleg a ase kyerɛ Nkyekyɛmu, efisɛ nʼawobere mu na kasa ahorow nti, nnipa a wɔwɔ asase so mu kyekyɛe ma wɔhwetee. Na wɔtoo ne nua a ɔka ne ho no din Yoktan.

26Yoktan woo

Almodada, Selef, Hasarmawet, Yera, 27Hadoram, Usal, Dikla, 28Obal, Abimael, Seba, 29Ofir, Hawila ne Yobab.

30Asase a wɔte so no trɛw fi Mesa kosi Sefar, ɔmantam a ɛda bepɔw so wɔ apuei fam no.

31Eyinom ne Sem mmabarima, sɛnea wɔn mmusua ne wɔn kasa, wɔn nsase ne wɔn amanaman te no.

32Eyinom ne Noa mmabarima mmusua, sɛnea wɔn awo ntoatoaso te wɔ wɔn amanaman mu. Na efi eyinom mu na nsuyiri no akyi no amanaman petee asase so.