1 Moseboken 1 – NUB & NRT

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 1:1-31

Skapelsen

(1:1—2:25)

Hur allting började

1I början skapade Gud himlarna och jorden.1:1 himlarna och jorden skulle också kunna översättas allting. I hebreiskan uttrycks totalitet vanligen med hjälp av motpoler. 2Jorden var öde och tom, mörker låg över djupet, och Guds Ande1:2 Ande och vind är samma ord i hebreiskan; här är det dock tydligt att det är det förstnämnda som avses. svävade över vattnen.

3Gud sa: ”Ljus, bli till!” Då blev det ljust. 4Gud såg att ljuset var gott och skilde det från mörkret. 5Han kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen1:5 Eller en dag, ett dygn. Ordningstalet första används inte i hebreiskan när det inte funnits någon dag innan. Först efter denna ”proto-dag” börjar ordningstal användas (”den andra” osv.). Dag ett var tänkt som mått på alla kommande dagar/dygn. I skapelseberättelsen används dag och dygn synonymt här..

6Gud sa: ”Vattnet ska dela sig för att forma himlavalvet där uppe och haven där nere.” 7Gud skapade på så sätt himlavalvet, och skilde vattnet ovanför från vattnet nedanför. Det blev så. 8Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen.

9Sedan sa Gud: ”Vattnet under himlen ska samlas till en enda plats, så att torrt land kommer fram.” Det blev så, 10och Gud kallade det torra jord, och vattnet kallade han hav. Gud såg att det var gott. 11Gud sa: ”Jorden ska producera grönska: det ska växa fram alla slags fröbärande växter och fruktträd med kärnor i frukten.” Det blev så. 12Jorden grönskade: det växte fram fröbärande växter och träd, allt efter sina respektive sorter1:12 Sort, eller art som ordet ofta översätts, är ett mer omfattande ord i hebreiskan än i vårt språk. Ofta syftar det på djur/växter som kan föröka sig sinsemellan (t.ex. hunddjur), men ibland verkar det användas i ännu vidare betydelse (t.ex. kräldjur i v. 24).. Gud såg att det var gott. 13Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

14Gud sa: ”Det ska bli ljus på himlen som ska skilja dagen från natten. De ska bestämma tiderna på jorden och utmärka dagarna och åren. 15De ska vara ljus på himlen som lyser över jorden.” Det blev så. 16Gud skapade två stora ljus1:16 Underförstått: solen och månen. I en forntida kultur där sol och måne och andra himlakroppar betraktades som gudar och användningen av deras namn kunde ha missförståtts som gudanamn, är det möjligt att författaren medvetet bara kallade dem ljus för att visa att de inte var någonting mer än så., det större ljuset för att härska över dagen och det mindre ljuset för att härska över natten. Han skapade också stjärnorna. 17Gud placerade dem alla på himlen för att lysa upp jorden, 18härska över dagen och natten och skilja ljuset från mörkret. Gud såg att det var gott. 19Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.

20Gud sa: ”Vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar flyga under himlavalvet över marken.” 21Gud skapade de stora havsdjuren efter sina sorter, likaså alla levande varelser som vattnen vimlar av och fåglar av alla slag. Gud såg att det var gott. 22Han välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma och föröka er och fyll haven! Fåglarna ska också föröka sig och uppfylla jorden.” 23Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen.

24Gud sa: ”Jorden ska bära fram djur av alla slag, boskap, kräldjur och vilda djur.” Det blev så. 25Gud skapade alla slags vilda djur och boskap och kräldjur, och Gud såg att det var gott.

26Sedan sa Gud: ”Vi ska göra människor till vår avbild, lika oss själva. De ska härska över fiskarna i havet och fåglarna i luften och boskapen, över hela jorden, och alla kräldjuren på jorden.”

27Och Gud skapade människan till sin egen avbild,

lik sig själv skapade Gud människan,

till man och kvinna skapade han dem.

28Gud välsignade dem och sa: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er! Härska över fiskarna, fåglarna och alla djur som rör sig på jorden!” 29Gud sa: ”Jag ger er de fröbärande växterna på hela jorden och alla fruktträden med frö i sin frukt. De ska vara er mat. 30Åt markens djur, himlens fåglar, alla kräldjur på marken, och åt allt som lever ger jag alla gröna växter som föda.” Det blev så. 31Sedan såg Gud att allt som han hade skapat var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

New Russian Translation

Бытие 1:1-31

Сотворение мира

1В начале сотворил Бог небо и землю. 2Земля была безлика и пуста, тьма была над бездной, и Дух Божий парил над водами.

3Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет. 4Бог увидел, что свет хорош, и отделил его от тьмы. 5Бог назвал свет днем, а тьму — ночью. Был вечер, и было утро — день первый.

6И сказал Бог: «Да будет свод между водами, чтобы отделить воду от воды». 7Бог создал свод и отделил воду под сводом от воды над ним. И стало так. 8Бог назвал свод небом. Был вечер, и было утро — день второй.

9И сказал Бог: «Да соберутся вместе воды под небом, и да появится суша». И стало так. 10Бог назвал сушу землей, а собранные воды назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.

11«Да произведет земля растительность: растения с их семенами и различные виды деревьев на земле, которые приносят плод с семенем внутри», — сказал Бог. И стало так. 12Земля произвела растительность: разные виды растений, приносящих семя, и все виды деревьев, приносящих плод с семенем внутри. И Бог увидел, что это хорошо. 13Был вечер, и было утро — день третий.

14И Бог сказал: «Да будут светила на небесном своде, чтобы отделять день от ночи, и пусть они служат знаками, чтобы различать времена, дни и годы, 15и пусть они будут светильниками на небесном своде, чтобы светить на землю». И стало так. 16Бог создал два великих светила — большое светило, чтобы управлять днем, и малое светило, чтобы управлять ночью, а также Он создал звезды. 17Бог поместил их на небесном своде, чтобы они светили на землю, 18управляли днем и ночью и отделяли свет от тьмы. И Бог увидел, что это хорошо. 19Был вечер, и было утро — день четвертый.

20Бог сказал: «Да наполнится вода живностью, и да полетят над землей по небосводу птицы». 21Бог создал огромных морских чудовищ, разные виды движущейся живности, кишащей в воде, и разные виды крылатых птиц. И увидел Бог, что это хорошо. 22Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте воды в морях, и пусть птицы множатся на земле». 23Был вечер, и было утро — день пятый.

24И сказал Бог: «Да произведет земля разные виды живности: скот, пресмыкающихся и диких зверей». И стало так. 25Бог создал разные виды диких зверей и скота и все виды пресмыкающихся. И увидел Он, что это хорошо.

26Потом Бог сказал: «Создадим человека1:26 В знач.: «человеческий род»; евр. ада́м. — Наш образ и Наше подобие, — пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей1:26 В одном из древн. переводов: над всеми дикими зверями. и над всеми пресмыкающимися».

27Так Бог сотворил человека по образу Своему,

по образу Божьему Он сотворил его;

мужчиной и женщиной Он сотворил их.

28Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь; наполняйте землю и владейте ею. Царствуйте над рыбами морскими, и птицами небесными, и над всеми пресмыкающимися». 29Затем Бог сказал: «Я даю вам все растения с семенами по всей земле и все деревья, дающие плод с семенем внутри; они будут вам в пропитание. 30И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всем пресмыкающимся — всем, в ком дышит жизнь, — Я даю в пищу всякую зелень». И стало так.

31Бог посмотрел на всё, что Он создал, и всё было очень хорошо. Был вечер, и было утро — день шестой.