Nádej pre kazdého

List Rimanom 12

Črty kresťanského života

1 Boh nás zahŕňa mnohým dobrodením, preto vás prosím, milí bratia, aj vy sa mu celkom oddajte. Nech celý váš život je ako živá, svätá obeť, ako bohoslužba, ktorá je Bohu príjemná.

Nenapodobňujte zvyky a spôsoby ostatného sveta a zmeňte celé svoje zmýšľanie. Len tak budete schopní rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je teda správne, dokonalé a jemu milé.

Z poverenia, ktoré som dostal od Boha, kladiem na srdce každému z vás, aby si nemyslel o sebe viac, ako skutočne je. Nech každý zmýšľa o sebe podľa stupňa viery, ktorú získal od Boha.

Lebo tak, ako sa telo skladá z mnohých orgánov a každý má v ňom inú funkciu,

aj my tvoríme s Kristom jedno telo -- cirkev -- kde všetky jeho časti sú závislé jedna od druhej.

Boh z milosti každému z nás dal schopnosť robiť niečo dobré. Komu Boh zveril posolstvo, nech to robí v súlade s vierou.

Ak je niekto obdarený schopnosťou slúžiť, nech to robí s celou dušou. Kto má schopnosť vyučovať, nech sa venuje vyučovaniu.

Kto má dar povzbudzovať, nech povzbudzuje. Kto má dar dávať, nech to robí úprimne. Kto stojí na čele, nech to robí horlivo. Kto slúži trpiacim, nech to robí s radosťou.

Pravidlá medziľudských vzťahov

Láska nech je bez pretvárky. Zlo nech sa vám protiví, milujte dobro.

10 Majte sa radi ako bratia, buďte k sebe nežní. Každý nech si ctí iného väčšmi ako seba.

11 V horlivosti neochabujte, slúžte Pánovi s vrúcnosťou a zápalom.

12 Tešte sa z toho, že máte nádej, trápenie znášajte trpezlivo a modlite sa vytrvalo.

13 Pomáhajte bratom, ak sa ocitnú v núdzi, a majte dom vždy otvorený pre hostí.

14 Tým, čo vám zle robia, želajte len dobré. Nenadávajte a neživte v sebe nenávisť.

15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi.

16 Žite vo vzájomnej zhode. Nežeňte sa za veľkými vecami, ale venujte sa aj nepatrným ľuďom a drobným úlohám. Nepokladajte sa za najmúdrejších a najšikovnejších.

17 Zlo nikdy neodplácajte zlom, ale usilujte sa o dobro pre všetkých.

18 Nakoľko to závisí od vás, dobre vychádzajte so všetkými ľuďmi.

19 Nevyrovnávajte si účty sami, moji drahí, ponechajte súd skôr Bohu, lebo v Písme je napísané: Mne patrí pomsta, ja všetkým odplatím, vraví Pán."

20 Vy sa radšej správajte podľa pokynov Písma: Ak je tvoj nepriateľ hladný, daj sa mu najesť. Ak je smädný, daj sa mu napiť. Takto nad ním zvíťazíš."

21 Nedajte sa premôcť zlom, ale premáhajte zlo dobrom.

Het Boek

Romeinen 12

Een levend heilig offer: een vreugde voor God

1Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.

Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u: beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf, bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt.

Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar. De gaven die God ons heeft gegeven, zijn verschillend. Wie namens God moet spreken, doet dat naar het geloof dat hij daarvoor krijgt. Wie moet helpen, krijgt daar de kracht voor. Wie moet onderwijzen, krijgt de gave om te onderwijzen. Wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar de woorden voor. Wie iets moet uitdelen, krijgt de gave om eenvoudig te blijven. Wie leiding moet geven, krijgt daar de wijsheid voor. Wie zich ontfermt over mensen die het moeilijk hebben, doet dit met opgewektheid.

Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte en houd u vast aan het goede. 10 Houd veel van elkaar, als broeders en zusters, en laat elkaar uw waardering blijken.

11 Laat uw ijver niet verslappen, maar dien de Here vol enthousiasme. 12 Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden. 13 Help de gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. 14 Wens de mensen die u vervolgen alle goeds toe. U moet hun niets kwaads toewensen. 15 Wees blij met wie blij zijn en wees verdrietig met wie verdrietig zijn. 16 U moet één van hart en ziel zijn. Wees niet hoogmoedig, maar doe uw best nederig te zijn. Doe niet of u de wijsheid in pacht hebt. 17 Als iemand u kwaad doet, zet het hem dan niet betaald. Doe liever iets goeds voor alle mensen. 18 Probeer, voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. 19 Neem nooit wraak, vrienden! Laat dat maar aan God over, want Hij heeft gezegd: ‘Mij komt de wraak toe, Ik bepaal de straf voor alle zonden.’ 20 Maar u moet doen zoals het in Spreuken staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.’ Dan zal hij misschien een andere houding aannemen. 21 Laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen.