Ecclesiastes 11 – NIVUK & APSD-CEB

New International Version – UK

Ecclesiastes 11:1-10

Invest in many ventures

1Ship your grain across the sea;

after many days you may receive a return.

2Invest in seven ventures, yes, in eight;

you do not know what disaster may come upon the land.

3If clouds are full of water,

they pour rain on the earth.

Whether a tree falls to the south or to the north,

in the place where it falls, there it will lie.

4Whoever watches the wind will not plant;

whoever looks at the clouds will not reap.

5As you do not know the path of the wind,

or how the body is formed11:5 Or know how life (or the spirit) / enters the body being formed in a mother’s womb,

so you cannot understand the work of God,

the Maker of all things.

6Sow your seed in the morning,

and at evening let your hands not be idle,

for you do not know which will succeed,

whether this or that,

or whether both will do equally well.

Remember your Creator while young

7Light is sweet,

and it pleases the eyes to see the sun.

8However many years anyone may live,

let them enjoy them all.

But let them remember the days of darkness,

for there will be many.

Everything to come is meaningless.

9You who are young, be happy while you are young,

and let your heart give you joy in the days of your youth.

Follow the ways of your heart

and whatever your eyes see,

but know that for all these things

God will bring you into judgment.

10So then, banish anxiety from your heart

and cast off the troubles of your body,

for youth and vigour are meaningless.

Ang Pulong Sa Dios

Magwawali 11:1-10

Ang Ginahimo sa Maalamon nga Tawo

1Ibutang ang imong bahandi sa negosyo kay sa paglabay sa mga adlaw may mapaabot ka nga ganansya.11:1 O, Pagmahinatagon, kay sa kaulahian pagabalosan ka. 2Ibutang ang imong bahandi sa nagkalain-laing11:2 sa nagkalain-laing: sa literal, sa pito o sa walo usab. mga negosyo,11:2 Ibutang… negosyo: o, Panghatag sa daghang mga tawo. kay wala ka masayod kon unsa nga kalamidad ang moabot sa kalibotan.

3Kon ang dag-om baga na, moulan. Ug kon asa natumba ang kahoy, didto kini magpabilin.11:3 Tingali ang buot ipasabot niini nga bersikulo mao nga ang mga nagakahitabo dinhi sa kalibotan, labi na ang mga kalamidad, dili mapugngan sa tawo.

4Kon mag-agad ka sa panahon dili ka gayod makatanom ug wala kay maani.

5Maingon nga wala ka masayod kon giunsa pagsugod sa kinabuhi sa bata11:5 kon giunsa pagsugod sa kinabuhi sa bata: o, kon asa paingon ang hangin, ug unsaon pagporma ang bata. diha sa tagoangkan sa iyang inahan, dili mo usab masabtan ang ginahimo sa Dios nga Magbubuhat sa tanang butang.

6Padayon lang sa pagpananom, kay wala ka masayod hain niini ang motubo pag-ayo, o kon maayo ba hinuon ang pagtubo sa tanan.

7Maayo gayod kon buhi ka pa. 8Mao nga paglipay sa tibuok mong kinabuhi, bisan unsa man kini ka taas. Hinuon, hinumdomi nga ang kamatayon moabot ug magdugay kini. Walay kapuslanan ang tanan nga mahitabo sa umaabot.

9Batan-on, paglipay ug pahimusli ang imong kinabuhi samtang batan-on ka pa. Himoa ang tanan mong gusto ug paundayoni ang tanan mong hilig, apan hinumdomi nga hukman ka sa Dios sa tanan mong ginahimo. 10Wad-a ang kabalaka ug ayawg tagda ang sakit sa imong lawas kay ang pagkabatan-on lumalabay lang.