New International Version

Numbers 1:1-54

The Census

1The Lord spoke to Moses in the tent of meeting in the Desert of Sinai on the first day of the second month of the second year after the Israelites came out of Egypt. He said: 2“Take a census of the whole Israelite community by their clans and families, listing every man by name, one by one. 3You and Aaron are to count according to their divisions all the men in Israel who are twenty years old or more and able to serve in the army. 4One man from each tribe, each of them the head of his family, is to help you. 5These are the names of the men who are to assist you:

from Reuben, Elizur son of Shedeur;

6from Simeon, Shelumiel son of Zurishaddai;

7from Judah, Nahshon son of Amminadab;

8from Issachar, Nethanel son of Zuar;

9from Zebulun, Eliab son of Helon;

10from the sons of Joseph:

from Ephraim, Elishama son of Ammihud;

from Manasseh, Gamaliel son of Pedahzur;

11from Benjamin, Abidan son of Gideoni;

12from Dan, Ahiezer son of Ammishaddai;

13from Asher, Pagiel son of Okran;

14from Gad, Eliasaph son of Deuel;

15from Naphtali, Ahira son of Enan.”

16These were the men appointed from the community, the leaders of their ancestral tribes. They were the heads of the clans of Israel.

17Moses and Aaron took these men whose names had been specified, 18and they called the whole community together on the first day of the second month. The people registered their ancestry by their clans and families, and the men twenty years old or more were listed by name, one by one, 19as the Lord commanded Moses. And so he counted them in the Desert of Sinai:

20From the descendants of Reuben the firstborn son of Israel:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, one by one, according to the records of their clans and families. 21The number from the tribe of Reuben was 46,500.

22From the descendants of Simeon:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were counted and listed by name, one by one, according to the records of their clans and families. 23The number from the tribe of Simeon was 59,300.

24From the descendants of Gad:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 25The number from the tribe of Gad was 45,650.

26From the descendants of Judah:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 27The number from the tribe of Judah was 74,600.

28From the descendants of Issachar:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 29The number from the tribe of Issachar was 54,400.

30From the descendants of Zebulun:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 31The number from the tribe of Zebulun was 57,400.

32From the sons of Joseph:

From the descendants of Ephraim:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 33The number from the tribe of Ephraim was 40,500.

34From the descendants of Manasseh:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 35The number from the tribe of Manasseh was 32,200.

36From the descendants of Benjamin:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 37The number from the tribe of Benjamin was 35,400.

38From the descendants of Dan:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 39The number from the tribe of Dan was 62,700.

40From the descendants of Asher:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 41The number from the tribe of Asher was 41,500.

42From the descendants of Naphtali:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 43The number from the tribe of Naphtali was 53,400.

44These were the men counted by Moses and Aaron and the twelve leaders of Israel, each one representing his family. 45All the Israelites twenty years old or more who were able to serve in Israel’s army were counted according to their families. 46The total number was 603,550.

47The ancestral tribe of the Levites, however, was not counted along with the others. 48The Lord had said to Moses: 49“You must not count the tribe of Levi or include them in the census of the other Israelites. 50Instead, appoint the Levites to be in charge of the tabernacle of the covenant law—over all its furnishings and everything belonging to it. They are to carry the tabernacle and all its furnishings; they are to take care of it and encamp around it. 51Whenever the tabernacle is to move, the Levites are to take it down, and whenever the tabernacle is to be set up, the Levites shall do it. Anyone else who approaches it is to be put to death. 52The Israelites are to set up their tents by divisions, each of them in their own camp under their standard. 53The Levites, however, are to set up their tents around the tabernacle of the covenant law so that my wrath will not fall on the Israelite community. The Levites are to be responsible for the care of the tabernacle of the covenant law.”

54The Israelites did all this just as the Lord commanded Moses.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1:1-54

Recensământul israeliților apți pentru război

1Domnul i‑a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de‑a doua luni, în al doilea an după ce au ieșit din țara Egiptului, zicând: 2„Faceți numărătoarea întregii comunități a fiilor lui Israel, după clanurile2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii [peste tot în capitol]. lor, după familiile lor2 Lit.: după casele părinților (strămoșilor) lor [peste tot în capitol]., potrivit cu numărul numelor fiecărui bărbat în parte, 3a fiecăruia din Israel, de la douăzeci de ani în sus, care este în stare să iasă la război. Tu și Aaron să‑i numărați potrivit oștirilor lor. 4Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminție, fiecare – căpetenia familiei lui. 5Acestea sunt numele bărbaților care vor fi împreună cu voi:

din Ruben: Elițur, fiul lui Ședeur,

6din Simeon: Șelumiel, fiul lui Țurișadai;

7din Iuda: Nahșon, fiul lui Aminadab;

8din Isahar: Netanel, fiul lui Țuar;

9din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elișama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahțur;

11din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12din Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai;

13din Așer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel14 Sau: Reuel (vezi 2:14).;

15din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16Aceștia au fost cei chemați din comunitate, conducătorii semințiilor părinților lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17Moise și Aaron i‑au luat pe acești bărbați, care au fost desemnați pe nume 18și, în prima zi a celei de‑a doua luni, au strâns laolaltă întreaga comunitate. Ei s‑au înscris după clanurile și familiile lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, fiecare în parte, 19așa cum Domnul i‑a poruncit lui Moise. Astfel, el i‑a numărat în pustia Sinai.

20Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor fiecăruia în parte, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 21cei numărați din seminția lui Ruben – au fost patruzeci și șase de mii cinci sute.

22Fiii lui Simeon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, cei numărați după numărul numelor, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 23cei numărați din seminția lui Simeon – au fost cincizeci și nouă de mii trei sute.

24Fiii lui Gad, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 25cei numărați din seminția lui Gad – au fost patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.

26Fiii lui Iuda, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 27cei numărați din seminția lui Iuda – au fost șaptezeci și patru de mii șase sute.

28Fiii lui Isahar, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 29cei numărați din seminția lui Isahar – au fost cincizeci și patru de mii patru sute.

30Fiii lui Zabulon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 31cei numărați din seminția lui Zabulon – au fost cincizeci și șapte de mii patru sute.

32Fiii lui Iosif, și anume fiii lui Efraim, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 33cei numărați din seminția lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34Fiii lui Manase, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 35cei numărați din seminția lui Manase – au fost treizeci și două de mii două sute.

36Fiii lui Beniamin, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 37cei numărați din seminția lui Beniamin – au fost treizeci și cinci de mii patru sute.

38Fiii lui Dan, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 39cei numărați din seminția lui Dan – au fost șaizeci și două de mii șapte sute.

40Fiii lui Așer, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 41cei numărați din seminția lui Așer – au fost patruzeci și unu de mii cinci sute.

42Fiii lui Neftali, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 43cei numărați din seminția lui Neftali – au fost cincizeci și trei de mii patru sute.

44Aceștia sunt cei care au fost numărați, pe care Moise și Aaron i‑au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece bărbați, câte unul pentru propria lui familie. 45Deci toți fiii lui Israel, care au fost numărați după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război în Israel, 46toți cei numărați au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci.

Deosebirea leviților

47Leviții, după seminția părinților lor, n‑au fost numărați împreună cu ei. 48Domnul îi vorbise lui Moise, zicând: 49„Doar pe seminția lui Levi să n‑o numeri, și să nu îi ții socoteala în mijlocul fiilor lui Israel, 50ci să pui leviții responsabili peste Tabernaculul Mărturiei50 Termenul Mărturiei se referă, în acest context, la tablele Legii, pe care erau inscripționate Cele Zece Porunci [peste tot în carte]., peste toate obiectele lui și tot ce ține de el. Ei să poarte Tabernaculul și toate obiectele lui, să slujească în el și să‑și așeze tabăra în jurul lui. 51Când va porni Tabernaculul, leviții să‑l strângă, iar când Tabernaculul va fi întins, leviții să‑l înalțe. Străinul51 Sau: Oricine altcineva, termenul străin având aici sensul de profan [peste tot în carte]. care se va apropia să fie omorât. 52Fiii lui Israel să se așeze fiecare în tabăra lui, fiecare sub steagul său, potrivit oștirilor lor. 53Dar leviții să‑și așeze tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva comunității fiilor lui Israel. Leviții să aibă îndatorirea de a păzi Tabernaculul Mărturiei.“

54Fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ceea ce Domnul i‑a poruncit lui Moise; așa au făcut.