New International Version

Nehemiah 7:1-73

1After the wall had been rebuilt and I had set the doors in place, the gatekeepers, the musicians and the Levites were appointed. 2I put in charge of Jerusalem my brother Hanani, along with Hananiah the commander of the citadel, because he was a man of integrity and feared God more than most people do. 3I said to them, “The gates of Jerusalem are not to be opened until the sun is hot. While the gatekeepers are still on duty, have them shut the doors and bar them. Also appoint residents of Jerusalem as guards, some at their posts and some near their own houses.”

The List of the Exiles Who Returned

4Now the city was large and spacious, but there were few people in it, and the houses had not yet been rebuilt. 5So my God put it into my heart to assemble the nobles, the officials and the common people for registration by families. I found the genealogical record of those who had been the first to return. This is what I found written there:

6These are the people of the province who came up from the captivity of the exiles whom Nebuchadnezzar king of Babylon had taken captive (they returned to Jerusalem and Judah, each to his own town, 7in company with Zerubbabel, Joshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum and Baanah):

The list of the men of Israel:

8the descendants of Parosh2,1729of Shephatiah37210of Arah65211of Pahath-Moab (through the line of Jeshua and Joab)2,81812of Elam1,25413of Zattu84514of Zakkai76015of Binnui64816of Bebai62817of Azgad2,32218of Adonikam66719of Bigvai2,06720of Adin65521of Ater (through Hezekiah)9822of Hashum32823of Bezai32424of Hariph11225of Gibeon95

26the men of Bethlehem and Netophah18827of Anathoth12828of Beth Azmaveth4229of Kiriath Jearim, Kephirah and Beeroth74330of Ramah and Geba62131of Mikmash12232of Bethel and Ai12333of the other Nebo5234of the other Elam1,25435of Harim32036of Jericho34537of Lod, Hadid and Ono72138of Senaah3,930

39The priests:

the descendants of Jedaiah (through the family of Jeshua)97340of Immer1,05241of Pashhur1,24742of Harim1,017

43The Levites:

the descendants of Jeshua (through Kadmiel through the line of Hodaviah)74

44The musicians:

the descendants of Asaph148

45The gatekeepers:

the descendants ofShallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita and Shobai138

46The temple servants:

the descendants ofZiha, Hasupha, Tabbaoth,47Keros, Sia, Padon,48Lebana, Hagaba, Shalmai,49Hanan, Giddel, Gahar,50Reaiah, Rezin, Nekoda,51Gazzam, Uzza, Paseah,52Besai, Meunim, Nephusim,53Bakbuk, Hakupha, Harhur,54Bazluth, Mehida, Harsha,55Barkos, Sisera, Temah,56Neziah and Hatipha

57The descendants of the servants of Solomon:

the descendants ofSotai, Sophereth, Perida,58Jaala, Darkon, Giddel,59Shephatiah, Hattil,Pokereth-Hazzebaim and Amon

60The temple servants and the descendants of the servants of Solomon392

61The following came up from the towns of Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Addon and Immer, but they could not show that their families were descended from Israel:

62the descendants ofDelaiah, Tobiah and Nekoda642

63And from among the priests:

the descendants ofHobaiah, Hakkoz and Barzillai (a man who had married a daughter of Barzillai the Gileadite and was called by that name).

64These searched for their family records, but they could not find them and so were excluded from the priesthood as unclean. 65The governor, therefore, ordered them not to eat any of the most sacred food until there should be a priest ministering with the Urim and Thummim.

66The whole company numbered 42,360, 67besides their 7,337 male and female slaves; and they also had 245 male and female singers. 68There were 736 horses, 245 mules,7:68 Some Hebrew manuscripts (see also Ezra 2:66); most Hebrew manuscripts do not have this verse. 69435 camels and 6,720 donkeys.

70Some of the heads of the families contributed to the work. The governor gave to the treasury 1,000 darics7:70 That is, about 19 pounds or about 8.4 kilograms of gold, 50 bowls and 530 garments for priests. 71Some of the heads of the families gave to the treasury for the work 20,000 darics7:71 That is, about 375 pounds or about 170 kilograms; also in verse 72 of gold and 2,200 minas7:71 That is, about 1 1/3 tons or about 1.2 metric tons of silver. 72The total given by the rest of the people was 20,000 darics of gold, 2,000 minas7:72 That is, about 1 1/4 tons or about 1.1 metric tons of silver and 67 garments for priests.

73The priests, the Levites, the gatekeepers, the musicians and the temple servants, along with certain of the people and the rest of the Israelites, settled in their own towns.

Ezra Reads the Law

When the seventh month came and the Israelites had settled in their towns,

Bibelen på hverdagsdansk

Nehemiasʼ Bog 7:1-72

1Efter at muren var færdig og portfløjene sat på plads, udpegede jeg tempelvagter og korsangere blandt levitterne. 2Derefter overdrog jeg ansvaret for Jerusalem til min bror Hanani og til Hananja, der var kommandant for tropperne i tempelborgen, en mand, der tjente Gud mere trofast end de fleste. 3Jeg gav dem instrukser om ikke at åbne byens porte før et godt stykke efter solopgang, og at lukke og låse dem i god tid inden solnedgang, mens vagterne endnu var på deres poster. Desuden indprentede jeg dem, at alle Jerusalems indbyggere skulle være med til at holde vagt ved muren, og at de, der boede umiddelbart op til muren, skulle holde vagt på den strækning, der lå ud for deres hus. 4Indbyggertallet var på det tidspunkt lille i forhold til byens udstrækning, og der var endnu ikke bygget nye huse i byen.

Fortegnelse over dem, som vendte hjem fra eksilet

5Gud gav mig den tanke at samle byens ledere, embedsmænd og den menige befolkning, så vi kunne registrere dem slægt for slægt. Jeg var nemlig kommet i besiddelse af slægtstavlerne over dem, der i sin tid var vendt hjem fra eksilet.

6De judæere, der var vendt tilbage fra eksilet, havde bosat sig enten i Jerusalem eller i de byer i Judas land, de oprindeligt stammede fra. De nedstammede alle fra dem, som kong Nebukadnezar i sin tid havde taget til fange og ført i eksil. 7Lederne for de hjemvendte var Zerubbabel, Jeshua, Nehemias, Azarja, Ra’amja, Nahamani, Mordokaj, Bilshan, Misperet, Bigvaj, Nehum og Ba’ana.

Det følgende er listen over antallet af de mænd, der vendte tilbage. De er optegnet efter navnet på den forfar, de regnede deres slægt efter, eller efter den by, de stammede fra: 8-38Efterkommere af Parosh: 2172, af Shefatja: 372, af Arach: 652, af Pahat-Moab (Jeshuas og Joabs efterkommere): 2818, af Elam: 1254, af Zattu: 845, af Zakkaj: 760, af Binnuj: 648, af Bebaj: 628, af Azgad: 2322, af Adonikam: 667, af Bigvaj: 2067, af Adin: 655, af Ater (Hizkijas efterkommere): 98, af Hashum: 328, af Betzaj: 324, af Harif: 112, af Gibeon: 95. Dem fra Betlehem og Netofa: 188, fra Anatot: 128, fra Bet-Azmavet: 42, fra Kirjat-Jearim, Kefira og Be’erot: 743, fra Rama og Geba: 621, fra Mikmas: 122, fra Betel og Aj: 123. Efterkommere af den anden Nebo: 52, af den anden Elam: 1254, af Harim: 320. Folkene fra Jeriko: 345, fra Lod, Hadid og Ono: 721 og fra Sena’a: 3930.

39-42Nogle af de hjemvendte var af præsteslægt: Efterkommere af Jedaja (Jeshuas klan): 973, af Immer: 1052, Pashhur: 1247 og af Harim: 1017.

43-45Andre hørte til levitterne: Af Hodavjas efterkommere var der 74 fra slægterne Jeshua og Kadmiel. Der var 148 tempelsangere af Asafs slægt og 138 tempelvagter, efterkommere af Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita og Shobaj.

46-56Desuden var der tempeltjenerne med følgende slægtsnavne: Ziha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmaj, Hanan, Giddel, Gahar, Reaja, Retzin, Nekoda, Gazzam, Uzza, Pasea, Besaj, meunitterne, nefusitterne, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Batzlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Netziach, og Hatifa.

57-59Efterkommerne efter Salomons tjenere var fra følgende slægter: Sotaj, Soferet, Perida, Ja’ala, Darkon, Giddel, Shefatja, Hattil, Pokeret-ha-Zebajim og Amon. 60Det samlede antal tempeltjenere og Salomons tjenere var 392.

61Der var også en gruppe fra de persiske byer Tel-Mela, Tel-Harsha, Kerub, Addon og Immer, der vendte tilbage fra eksilet, men de var ikke længere i besiddelse af deres stamtavler, så de kunne ikke med sikkerhed bevise, at de var israelitter. 62Den gruppe bestod af 642 mænd, som regnedes for efterkommere af Delaja, Tobija og Nekoda.

63Der var også flere præsteslægter, som hævdede at være efterkommere af Habaja, Hakkotz og Barzillaj. (Sidstnævnte havde giftet sig med en datter af Barzillaj fra Gilead og havde taget sin kones slægtsnavn.) 64-65De havde imidlertid også mistet deres slægtstavler. Derfor nægtede lederne dem at fungere som præster—ja, endog at få præsternes andel af offergaverne—indtil der kom en præst, som havde autoritet til at afgøre spørgsmålet ved hjælp af Urim og Tummim.

66I alt var der 42.360 mænd, som var vendt tilbage til Juda sammen med deres familier. 67Dertil kom 7337 slaver og 245 tempelsangere, både mænd og kvinder. De medbragte 736 heste, 245 muldyr, 68435 kameler og 6720 æsler.

69Nogle af slægtsoverhovederne gav frivillige offergaver til tempelbyggeriet. Guvernøren gav 1000 guldstykker, 50 guldskåle og 530 præstedragter. 70De andre ledere gav i alt 170 kilo guldstykker og 1300 kg sølv. 71Den almindelige befolkning gav i alt 170 kilo guldstykker, 1200 kg sølv og 67 præstedragter.

72Præsterne, levitterne, tempelvagterne, tempelsangerne og resten af de hjemvendte bosatte sig derefter i de byer i Juda de oprindeligt stammede fra.