New International Version

Micah 2:1-13

Human Plans and God’s Plans

1Woe to those who plan iniquity,

to those who plot evil on their beds!

At morning’s light they carry it out

because it is in their power to do it.

2They covet fields and seize them,

and houses, and take them.

They defraud people of their homes,

they rob them of their inheritance.

3Therefore, the Lord says:

“I am planning disaster against this people,

from which you cannot save yourselves.

You will no longer walk proudly,

for it will be a time of calamity.

4In that day people will ridicule you;

they will taunt you with this mournful song:

‘We are utterly ruined;

my people’s possession is divided up.

He takes it from me!

He assigns our fields to traitors.’ ”

5Therefore you will have no one in the assembly of the Lord

to divide the land by lot.

False Prophets

6“Do not prophesy,” their prophets say.

“Do not prophesy about these things;

disgrace will not overtake us.”

7You descendants of Jacob, should it be said,

“Does the Lord become2:7 Or Is the Spirit of the Lord impatient?

Does he do such things?”

“Do not my words do good

to the one whose ways are upright?

8Lately my people have risen up

like an enemy.

You strip off the rich robe

from those who pass by without a care,

like men returning from battle.

9You drive the women of my people

from their pleasant homes.

You take away my blessing

from their children forever.

10Get up, go away!

For this is not your resting place,

because it is defiled,

it is ruined, beyond all remedy.

11If a liar and deceiver comes and says,

‘I will prophesy for you plenty of wine and beer,’

that would be just the prophet for this people!

Deliverance Promised

12“I will surely gather all of you, Jacob;

I will surely bring together the remnant of Israel.

I will bring them together like sheep in a pen,

like a flock in its pasture;

the place will throng with people.

13The One who breaks open the way will go up before them;

they will break through the gate and go out.

Their King will pass through before them,

the Lord at their head.”

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mika 2:1-13

Mipango Ya Mwanadamu Na Ya Mungu

12:1 Isa 29:20; 32:7; Es 3:8, 9; Za 36:4; 7:11-14; Hos 7:6; Mwa 31:29Ole kwa wale wapangao uovu,

kwa wale wafanyao shauri la hila vitandani mwao!

Kunapopambazuka wanalitimiza

kwa sababu uko katika uwezo wao kutekeleza.

22:2 Isa 1:23; 5:8; Mit 30:14; Yer 22:17; 1Sam 8:14; Eze 46:18Wanatamani mashamba na kuyakamata,

pia nyumba na kuzichukua.

Wanamlaghai mwanaume nyumba yake,

mwanadamu mwenzake urithi wake.

32:3 Yer 18:11; 8:3; Amo 3:1-2; Isa 2:12Kwa hiyo, Bwana asema:

“Ninapanga maangamizi dhidi ya watu hawa,

ambayo hamwezi kujiokoa wenyewe.

Hamtatembea tena kwa majivuno,

kwa kuwa utakuwa ni wakati wa maafa.

42:4 Law 26:31; Yer 4:13; 6:12Siku hiyo watu watawadhihaki,

watawafanyia mzaha

kwa wimbo huu wa maombolezo:

‘Tumeangamizwa kabisa;

mali ya watu wangu imegawanywa.

Ameninyangʼanya!

Ametoa mashamba yetu kwa wasaliti.’ ”

52:5 Kum 32:8, 9, 13; Yos 18:4; Hes 34:13Kwa hiyo hutakuwa na yeyote katika kusanyiko la Bwana

wa kugawanya mashamba kwa kura.

Manabii Wa Uongo

62:6 Za 44:13; Yer 19:8; 18:16; 25:18; 29:18; Mik 6:16; Amo 2:12Manabii wao husema, “Usitabiri.

Usitabiri kuhusu vitu hivi;

aibu haitatupata.”

72:7 Za 119:65; 15:2; 84:11Je, ingesemwa, ee nyumba ya Yakobo:

“Je, Roho wa Bwana amekasirika?

Je, yeye hufanya vitu kama hivyo?”

“Je, maneno yangu hayamfanyii mema

yeye ambaye njia zake ni nyofu?

8Siku hizi watu wangu wameinuka

kama adui.

Unawavua joho la kitajiri wale wanaopita

pasipo kujali,

kama watu warudio kutoka vitani.

92:9 Yer 10:20Unawahamisha wanawake wa watu wangu

kutoka kwenye nyumba zao za kupendeza.

Unaondoa baraka yangu

kwa watoto wao milele.

102:10 Kum 12:9; Law 18:25-29; Za 106:38-39; Mao 4:15Inuka, nenda zako!

Kwa maana hapa sio mahali pako pa kupumzikia,

kwa sababu pametiwa unajisi,

pameharibiwa, wala hapatengenezeki tena.

112:11 2Nya 36:16; Yer 5:31; Law 10:9; Isa 30:10Ikiwa mwongo na mdanganyifu atakuja na kusema,

‘Nitawatabiria divai na pombe kwa wingi,’

angekuwa ndiye nabii

anayekubalika na watu hawa!

Ahadi Ya Ukombozi

122:12 Mik 4:6, 7; 5:7; 7:18; Isa 11:11; Sef 3:19; Neh 1:9“Hakika nitawakusanya ninyi nyote, ee Yakobo,

Hakika nitawaleta pamoja mabaki ya Israeli.

Nitawaleta pamoja kama kondoo ndani ya zizi,

kama kundi kwenye malisho yake,

mahali hapa patakuwa na msongamano wa watu.

132:13 Isa 52:12; 60:11Yeye afunguaye njia atawatangulia;

watapita kwenye lango na kutoka nje.

Mfalme wao atawatangulia,

Bwana atakuwa kiongozi.”