New International Version

John 2:1-25

Jesus Changes Water Into Wine

1On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus’ mother was there, 2and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 3When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.”

4“Woman,2:4 The Greek for Woman does not denote any disrespect. why do you involve me?” Jesus replied. “My hour has not yet come.”

5His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.”

6Nearby stood six stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from twenty to thirty gallons.2:6 Or from about 75 to about 115 liters

7Jesus said to the servants, “Fill the jars with water”; so they filled them to the brim.

8Then he told them, “Now draw some out and take it to the master of the banquet.”

They did so, 9and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside 10and said, “Everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink; but you have saved the best till now.”

11What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory; and his disciples believed in him.

12After this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There they stayed for a few days.

Jesus Clears the Temple Courts

13When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 14In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. 15So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. 16To those who sold doves he said, “Get these out of here! Stop turning my Father’s house into a market!” 17His disciples remembered that it is written: “Zeal for your house will consume me.”2:17 Psalm 69:9

18The Jews then responded to him, “What sign can you show us to prove your authority to do all this?”

19Jesus answered them, “Destroy this temple, and I will raise it again in three days.”

20They replied, “It has taken forty-six years to build this temple, and you are going to raise it in three days?” 21But the temple he had spoken of was his body. 22After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken.

23Now while he was in Jerusalem at the Passover Festival, many people saw the signs he was performing and believed in his name.2:23 Or in him 24But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. 25He did not need any testimony about mankind, for he knew what was in each person.

Ang Pulong Sa Dios

Juan 2:1-25

Ang Kasal sa Cana

1Paglabay sa duha ka adlaw, may kasal sa lungsod sa Cana sa probinsya sa Galilea. Anaa didto ang inahan ni Jesus. 2Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. 3Ug nahitabo nga nahurot ang bino alang sa kombira. Busa miingon ang inahan ni Jesus kaniya, “Nahutdan sila ug bino.” 4Mitubag si Jesus, “Ayaw ako sultihi kon unsa ang angay kong buhaton.2:4 Sa Griego nga teksto makita ang “Babaye, ayaw ako sultihi kon unsa ang angay kong buhaton.” Wala pa moabot ang akong panahon.” 5Giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, “Buhata ninyo ang bisan unsa nga iyang isugo.”

6May tulumanon ang mga Judio nga manghugas sa dili pa mokaon. Busa may unom didto ka tadyawng bato, ug ang matag usa masudlan ug mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. 7Miingon si Jesus sa mga sulugoon, “Pun-a ninyo ug tubig ang mga tadyaw.” Busa gipuno nila kini. 8Pagkahuman, miingon si Jesus kanila, “Sige, pagkabo kamo niana ug dad-a sa nagadumala sa kombira.” Busa nagkabo sila ug gidala didto sa nagadumala, 9ug gitilawan dayon sa nagadumala ang tubig nga nahimo nang bino. Wala siya mahibalo kon asa gikan ang bino apan nakahibalo ang mga sulugoon nga nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang pamanhonon 10ug giingnan, “Nabatasan sa kadaghanan nga modalit ug maayong matang sa bino sa pagsugod sa kombira ug kon daghan na ang nainom sa mga bisita, ordinaryo na nga bino ang ilang ihatag. Apan ikaw lahi, kay karon mo lang gipagawas ang labing maayong bino.”

11Kini nga panghitabo sa Cana sa probinsya sa Galilea mao ang unang milagro nga gihimo ni Jesus. Sa iyang gihimo gipakita niya ang iyang gahom, ug mituo ang iyang mga tinun-an.

12Human sa kasal, miadto sa Capernaum si Jesus kauban ang iyang inahan, mga igsoon nga lalaki, ug mga tinun-an, ug nagpabilin sila didto sa pipila ka adlaw.

Misulod si Jesus sa Templo

(Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46)

13Hapit na ang pista sa mga Judio nga gitawag nga Pista sa Paglabay sa Anghel. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. 14Didto sa templo nakita niya nga may namaligya ug ighahalad nga mga baka, mga karnero ug mga salampati. Adunay mga tawo didto nga nagapang-ilis ug kuwarta diha sa ilang mga lamisa. 15Busa naghimo siya ug latigo nga pisi. Ug unya gipang-abog niya ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilabay niya ang mga kuwarta sa mga nang-ilis ug kuwarta ug gipang-tikwang usab ang ilang mga lamisa. 16Miingon siya sa mga nagbaligya ug salampati, “Kuhaa kini dinhi! Ayaw ninyo himoa nga baligyaanan ang balay sa akong Amahan!” 17Niining iyang gihimo, nahinumdoman sa iyang mga tinun-an ang nahisulat nga nagaingon, “Ang akong pagmahal sa imong balay maoy maghatod kanako sa kamatayon.”2:17 Tan-awa usab ang Salmo 69:9.

18Tungod sa iyang gihimo, gipangutana siya sa mga tigdumala sa mga Judio, “Unsa nga milagro ang imong ikapakita kanamo sa pagpamatuod nga ikaw may gahom sa paghimo niini?” 19Gitubag sila ni Jesus, “Gub-a ninyo kining templo ug sulod sa tulo ka adlaw tukoron ko kini pag-usab.” 20Miingon sila, “Gitukod kini nga templo sulod sa 46 ka tuig ug tukoron mo pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw?” 21Apan ang gihisgotan ni Jesus nga templo mao ang iyang lawas. 22Busa sa dihang nabanhaw siya, nahinumdoman sa iyang mga tinun-an kining iyang gisulti. Ug mituo sila sa gipanagna sa Kasulatan ug sa iyang giingon mahitungod sa iyang pagkabanhaw.

Nahibalo si Jesus kon Unsa ang Sulod sa Kasingkasing sa Tanang mga Tawo

23Samtang didto si Jesus sa Jerusalem, sa panahon sa Pista sa Paglabay sa Anghel, daghan ang nakakita sa mga milagro nga iyang gipanghimo ug daghan kanila ang mituo kaniya. 24Apan wala mosalig si Jesus sa ilang pagtuo kaniya kay nahibalo man siya sa tanang mga tawo. 25Dili na kinahanglan nga sultihan pa siya mahitungod sa mga tawo, kay nahibalo na siyang daan kon unsa gayod ang anaa sa sulod sa ilang kasingkasing.