New International Version

Isaiah 61:1-11

The Year of the Lord’s Favor

1The Spirit of the Sovereign Lord is on me,

because the Lord has anointed me

to proclaim good news to the poor.

He has sent me to bind up the brokenhearted,

to proclaim freedom for the captives

and release from darkness for the prisoners,61:1 Hebrew; Septuagint the blind

2to proclaim the year of the Lord’s favor

and the day of vengeance of our God,

to comfort all who mourn,

3and provide for those who grieve in Zion—

to bestow on them a crown of beauty

instead of ashes,

the oil of joy

instead of mourning,

and a garment of praise

instead of a spirit of despair.

They will be called oaks of righteousness,

a planting of the Lord

for the display of his splendor.

4They will rebuild the ancient ruins

and restore the places long devastated;

they will renew the ruined cities

that have been devastated for generations.

5Strangers will shepherd your flocks;

foreigners will work your fields and vineyards.

6And you will be called priests of the Lord,

you will be named ministers of our God.

You will feed on the wealth of nations,

and in their riches you will boast.

7Instead of your shame

you will receive a double portion,

and instead of disgrace

you will rejoice in your inheritance.

And so you will inherit a double portion in your land,

and everlasting joy will be yours.

8“For I, the Lord, love justice;

I hate robbery and wrongdoing.

In my faithfulness I will reward my people

and make an everlasting covenant with them.

9Their descendants will be known among the nations

and their offspring among the peoples.

All who see them will acknowledge

that they are a people the Lord has blessed.”

10I delight greatly in the Lord;

my soul rejoices in my God.

For he has clothed me with garments of salvation

and arrayed me in a robe of his righteousness,

as a bridegroom adorns his head like a priest,

and as a bride adorns herself with her jewels.

11For as the soil makes the sprout come up

and a garden causes seeds to grow,

so the Sovereign Lord will make righteousness

and praise spring up before all nations.

Ang Pulong Sang Dios

Isaias 61:1-11

Pagaluwason sang Dios ang Iya Katawhan

1Ang Espiritu sang Ginoong Dios ari sa akon. Kay ginpili niya ako nga magwali sang maayong balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa paglipay sa mga nasakitan kag sa pagbantala sa mga bihag kag mga priso nga hilway na sila. 2-3Ginpadala man niya ako sa pagbantala nga amo na ini ang tion nga luwason sang Ginoo ang iya katawhan kag silutan ang ila mga kaaway. Ginpadala pa niya ako sa paglipay sa mga nagapangasubo sa Jerusalem,61:2-3 Jerusalem: sa Hebreo, Zion. agod imbes nga magbutang sila sang abo sa ila ulo sa pagpakita nga nagapangasubo sila, magbutang sila sang korokorona nga bulak sa ila ulo ukon haplasan nila sang lana ang ila ulo, sa pagpakita nga malipayon sila. Mangin pareho sila sa mabakod nga kahoy nga terebinto, nga gintanom sang Ginoo. Pagatawgon sila nga mga matarong para sa kadungganan sang Ginoo. 4Patindugon nila liwat ang ila mga banwa nga dugay na nga nagkalaguba.

5Mga katawhan sang Dios, magaalagad sa inyo ang mga taga-iban nga lugar. Bantayan nila ang inyo mga kasapatan, kag magatrabaho sila sa inyo mga uma kag mga talamnan sang ubas. 6Tawgon kamo nga mga pari sang Ginoo, mga alagad sang aton Dios. Mabusog kamo sa manggad sang mga nasyon, kag malipay kamo nga maangkon ninyo ini. 7Sa baylo nga mahuy-an kamo, madoble pa ang pagpakamaayo nga mabaton ninyo sa inyo duta, kag malipay gid kamo sa inyo mabaton. Ang inyo kalipay magapadayon hasta san-o.

8“Kay ako, ang Ginoo, naluyag sang hustisya. Ginakaugtan ko ang pagpangawat kag ang iban pa nga kalautan. Sa akon katutom hatagan ko sang balos ang akon katawhan kag mahimo ako sang wala sing katapusan nga kasugtanan sa ila. 9Mangin bantog ang ila mga kaliwat sa mga nasyon. Ang tanan nga makakita sa ila magakilala nga katawhan sila nga akon ginapakamaayo.”

10Nagakalipay gid ako sa Ginoo nga akon Dios, kay pareho lang nga ginpabayuan niya ako sang kaluwasan kag kadalag-an nga may pagkamatarong. Pareho ako sa nobyo nga may matahom nga turban ukon nobya nga may mga alahas. 11Kay subong nga ang duta nagapatubo sang binhi, ang Ginoong Dios nagahatag sang kadalag-an nga may pagkamatarong, kag dayawon siya sang mga nasyon.