New International Version

Isaiah 60:1-22

The Glory of Zion

1“Arise, shine, for your light has come,

and the glory of the Lord rises upon you.

2See, darkness covers the earth

and thick darkness is over the peoples,

but the Lord rises upon you

and his glory appears over you.

3Nations will come to your light,

and kings to the brightness of your dawn.

4“Lift up your eyes and look about you:

All assemble and come to you;

your sons come from afar,

and your daughters are carried on the hip.

5Then you will look and be radiant,

your heart will throb and swell with joy;

the wealth on the seas will be brought to you,

to you the riches of the nations will come.

6Herds of camels will cover your land,

young camels of Midian and Ephah.

And all from Sheba will come,

bearing gold and incense

and proclaiming the praise of the Lord.

7All Kedar’s flocks will be gathered to you,

the rams of Nebaioth will serve you;

they will be accepted as offerings on my altar,

and I will adorn my glorious temple.

8“Who are these that fly along like clouds,

like doves to their nests?

9Surely the islands look to me;

in the lead are the ships of Tarshish,60:9 Or the trading ships

bringing your children from afar,

with their silver and gold,

to the honor of the Lord your God,

the Holy One of Israel,

for he has endowed you with splendor.

10“Foreigners will rebuild your walls,

and their kings will serve you.

Though in anger I struck you,

in favor I will show you compassion.

11Your gates will always stand open,

they will never be shut, day or night,

so that people may bring you the wealth of the nations—

their kings led in triumphal procession.

12For the nation or kingdom that will not serve you will perish;

it will be utterly ruined.

13“The glory of Lebanon will come to you,

the juniper, the fir and the cypress together,

to adorn my sanctuary;

and I will glorify the place for my feet.

14The children of your oppressors will come bowing before you;

all who despise you will bow down at your feet

and will call you the City of the Lord,

Zion of the Holy One of Israel.

15“Although you have been forsaken and hated,

with no one traveling through,

I will make you the everlasting pride

and the joy of all generations.

16You will drink the milk of nations

and be nursed at royal breasts.

Then you will know that I, the Lord, am your Savior,

your Redeemer, the Mighty One of Jacob.

17Instead of bronze I will bring you gold,

and silver in place of iron.

Instead of wood I will bring you bronze,

and iron in place of stones.

I will make peace your governor

and well-being your ruler.

18No longer will violence be heard in your land,

nor ruin or destruction within your borders,

but you will call your walls Salvation

and your gates Praise.

19The sun will no more be your light by day,

nor will the brightness of the moon shine on you,

for the Lord will be your everlasting light,

and your God will be your glory.

20Your sun will never set again,

and your moon will wane no more;

the Lord will be your everlasting light,

and your days of sorrow will end.

21Then all your people will be righteous

and they will possess the land forever.

They are the shoot I have planted,

the work of my hands,

for the display of my splendor.

22The least of you will become a thousand,

the smallest a mighty nation.

I am the Lord;

in its time I will do this swiftly.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yesaya 60:1-22

Ulemerero wa Ziyoni

1“Dzuka, wala, pakuti kuwala kwako kwafika,

ndipo ulemerero wa Yehova wakuwalira.

2Taona, mdima waphimba dziko lapansi

ndipo mdima wandiweyani wagwa pa anthu a mitundu ina,

koma Yehova adzakuwalira iwe,

ndipo ulemerero wake udzaoneka pa iwe.

3Mitundu ya anthu idzatsata kuwunika kwako

ndipo mafumu adzalondola kunyezimira kwa mʼbandakucha wako.

4“Tukula maso ako, yangʼanayangʼana ndipo ona zimene zikuchitika.

Onse akusonkhana ndipo akubwera kwa iwe;

ana ako a amuna akubwera kuchokera kutali

ndipo ana ako aakazi anyamulidwa mʼmanja.

5Ukadzaona zimenezi udzasangalala kwambiri,

mtima wako udzalumpha ndi kudzaza ndi chimwemwe;

chuma chakunyanja chidzabwera kwa iwe

chuma cha mitundu ya anthu chidzabwera kwa iwe.

6Gulu la ngamira lidzaphimba dziko lako,

ngamira zingʼonozingʼono zidzachokera ku Midiyani ndi ku Efai.

Ndipo onse a ku Seba adzabwera

atanyamula golide ndi lubani

uku akutamanda Yehova.

7Ziweto zonse za ku Kedara adzazisonkhanitsa kwa inu,

nkhosa zazimuna za ku Nabayoti zidzakutumikirani;

zidzalandiridwa monga chopereka pa guwa langa la nsembe,

ndipo ndidzakongoletsa Nyumba yanga.

8“Kodi ndi zayani izo zikuwuluka ngati mitambo,

ngati kapena nkhunda zobwerera ku zisa zawo?

9Ndithu, izi ndi sitima za pa madzi zochokera ku mayiko akutali;

patsogolo pali sitima zapamadzi za ku Tarisisi,

zikubweretsa ana ako ochokera kutali,

pamodzi ndi siliva wawo ndi golide wawo,

kudzalemekeza Yehova Mulungu wako,

Woyerayo wa Israeli,

pakuti Iye wakuvekani inu ulemerero.

10“Alendo adzamanganso malinga ako,

ndipo mafumu awo adzakutumikira.

Ngakhale ndinakukantha ndili wokwiya,

koma tsopano ndidzakukomera mtima ndikukuchitira chifundo.

11Zipata zako zidzakhala zotsekula nthawi zonse,

sadzazitseka nthawi zonse, usana ndi usiku,

kotero anthu adzabwera kwa iwe ndi chuma chawo,

akuyenda pa mdipiti mafumu awo ali patsogolo.

12Pakuti mtundu wa anthu ndi mafumu amene sakutumikira iwe;

adzawonongeka kotheratu.

13“Adzabwera nayo kwa iwe mitengo ya payini,

mkuyu ndi naphini imene ili mʼnkhalango ya Lebanoni

kuti adzakongoletsere malo a nyumba yanga yopatulika;

ndipo ndidzalemekeza malo amene Ine ndimapondapo.

14Ana aja amene anakuzunzani adzabwera ndipo adzakugwadirani;

onse amene anakunyozani adzagwada pansi pa mapazi anu.

Ndipo adzakutchani kuti Mzinda wa Yehova;

Ziyoni mzinda wa Woyerayo wa Israeli.

15“Ngakhale anthu anakusiya nadana nawe,

koma Ine ndidzakukuza mpaka muyaya,

ndipo udzakhala malo a chimwemwe

cha anthu amibado yonse.

16Udzamwa mkaka wa mitundu ya anthu

ndi kuleredwa pa maere aufumu,

motero udzadziwa kuti Ine Yehova, ndine Mpulumutsi wako,

Momboli wako ndiye Wamphamvu wa Yakobo.

17Ndidzakupatsa golide mʼmalo mwa mkuwa,

ndi siliva mʼmalo mwa chitsulo.

Ndidzakupatsa mkuwa mʼmalo mwa thabwa

ndi chitsulo mʼmalo mwa miyala.

Olamulira ako adzakhala a mtendere.

Ndidzasandutsa okulamulira kuti akhale achilungamo.

18Ziwawa sizidzamvekanso mʼdziko lako,

bwinja kapena chiwonongeko sizidzapezeka mʼdziko lako,

ndidzakhala malinga ako okuteteza

ndipo udzanditamanda.

19Sipadzakhala dzuwa kuti likuwunikire,

kapena mwezi kuti uwunikire usiku,

pakuti Yehova ndiye adzakhale kuwunika kwako kwa muyaya,

ndipo Mulungu wako adzakhala ulemerero wako.

20Dzuwa lako silidzalowanso,

ndipo mwezi wako sudzazimiriranso;

Yehova adzakhala kuwunika kwako kwamuyaya,

ndipo masiku a mavuto ako adzatha.

21Ndipo anthu ako onse adzakhala olungama

ndipo dzikolo lidzakhala lawo mpaka muyaya.

Iwo ndi mphukira imene Ine ndayidzala,

ntchito ya manja anga,

kuti aonetse ulemerero wanga.

22Kabanja kakangʼono kadzasanduka fuko,

kafuko kakangʼono kudzasanduka mtundu wamphamvu.

Ine ndine Yehova,

nthawi yake ikafika ndidzazichita zimenezi mofulumira.”