New International Version

Isaiah 19

A Prophecy Against Egypt

1A prophecy against Egypt:

See, the Lord rides on a swift cloud
    and is coming to Egypt.
The idols of Egypt tremble before him,
    and the hearts of the Egyptians melt with fear.

“I will stir up Egyptian against Egyptian—
    brother will fight against brother,
    neighbor against neighbor,
    city against city,
    kingdom against kingdom.
The Egyptians will lose heart,
    and I will bring their plans to nothing;
they will consult the idols and the spirits of the dead,
    the mediums and the spiritists.
I will hand the Egyptians over
    to the power of a cruel master,
and a fierce king will rule over them,”
    declares the Lord, the Lord Almighty.

The waters of the river will dry up,
    and the riverbed will be parched and dry.
The canals will stink;
    the streams of Egypt will dwindle and dry up.
The reeds and rushes will wither,
    also the plants along the Nile,
    at the mouth of the river.
Every sown field along the Nile
    will become parched, will blow away and be no more.
The fishermen will groan and lament,
    all who cast hooks into the Nile;
those who throw nets on the water
    will pine away.
Those who work with combed flax will despair,
    the weavers of fine linen will lose hope.
10 The workers in cloth will be dejected,
    and all the wage earners will be sick at heart.

11 The officials of Zoan are nothing but fools;
    the wise counselors of Pharaoh give senseless advice.
How can you say to Pharaoh,
    “I am one of the wise men,
    a disciple of the ancient kings”?

12 Where are your wise men now?
    Let them show you and make known
what the Lord Almighty
    has planned against Egypt.
13 The officials of Zoan have become fools,
    the leaders of Memphis are deceived;
the cornerstones of her peoples
    have led Egypt astray.
14 The Lord has poured into them
    a spirit of dizziness;
they make Egypt stagger in all that she does,
    as a drunkard staggers around in his vomit.
15 There is nothing Egypt can do—
    head or tail, palm branch or reed.

16 In that day the Egyptians will become weaklings. They will shudder with fear at the uplifted hand that the Lord Almighty raises against them. 17 And the land of Judah will bring terror to the Egyptians; everyone to whom Judah is mentioned will be terrified, because of what the Lord Almighty is planning against them.

18 In that day five cities in Egypt will speak the language of Canaan and swear allegiance to the Lord Almighty. One of them will be called the City of the Sun.[a]

19 In that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and a monument to the Lord at its border. 20 It will be a sign and witness to the Lord Almighty in the land of Egypt. When they cry out to the Lord because of their oppressors, he will send them a savior and defender, and he will rescue them. 21 So the Lord will make himself known to the Egyptians, and in that day they will acknowledge the Lord. They will worship with sacrifices and grain offerings; they will make vows to the Lord and keep them. 22 The Lord will strike Egypt with a plague; he will strike them and heal them. They will turn to the Lord, and he will respond to their pleas and heal them.

23 In that day there will be a highway from Egypt to Assyria. The Assyrians will go to Egypt and the Egyptians to Assyria. The Egyptians and Assyrians will worship together. 24 In that day Israel will be the third, along with Egypt and Assyria, a blessing[b] on the earth. 25 The Lord Almighty will bless them, saying, “Blessed be Egypt my people, Assyria my handiwork, and Israel my inheritance.”

Footnotes

  1. Isaiah 19:18 Some manuscripts of the Masoretic Text, Dead Sea Scrolls, Symmachus and Vulgate; most manuscripts of the Masoretic Text City of Destruction
  2. Isaiah 19:24 Or Assyria, whose names will be used in blessings (see Gen. 48:20); or Assyria, who will be seen by others as blessed

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 19

Profeţie împotriva Egiptului

1O profeţie cu privire la Egipt.

„Iată! Domnul călăreşte pe un nor iute,
    venind înspre Egipt.
Idolii Egiptului vor tremura în faţa Sa,
    iar inima egiptenilor se va topi de spaimă înăuntrul lor.
«Îi voi întărâta pe egipteni între ei –
    se vor lupta frate cu frate,
semen cu semen,
    cetate cu cetate
        şi regat cu regat.
Duhul egiptenilor va fi golit din ei
    şi le voi încurca planurile.
Atunci vor întreba idolii,
    duhurile morţilor,
        pe cei ce cheamă duhurile morţilor şi pe descântători.
Îi voi da pe egipteni în mâinile unui stăpân crud
    şi un împărat aspru va stăpâni peste ei“»,
        zice Stăpânul, Domnul Oştirilor.

Apele mării vor seca
    şi râul va seca şi se va usca.
Canalele se vor împuţi;
    râurile Egiptului se vor goli şi se vor usca,
        iar pipirigul şi trestia se vor veşteji.
Plantele aflate de-a lungul Nilului
    şi cele de la gura lui
şi toate semănăturile de pe malul Nilului se vor usca,
    vor dispărea şi nu vor mai exista.
Pescarii vor boci şi se vor jeli;
    toţi cei ce aruncă undiţa în Nil,
        cei ce aruncă năvoadele în apă, toţi vor suferi.
Cei ce lucrează cu inul dărăcit
    şi ţesătorii de pânză fină îşi vor pierde speranţa.
10 Croitorii vor fi înspăimântaţi,[a]
    iar toţi simbriaşii vor fi cu inima întristată.

11 Prinţii din Ţoan nu sunt decât nişte nebuni,
    iar sfetnicii înţelepţi ai lui Faraon dau sfaturi proaste.
Cum îndrăzniţi să-i spuneţi lui Faraon:
    «Eu sunt urmaş al înţelepţilor,
        urmaş al regilor străvechi?»
12 Unde îţi sunt acum înţelepţii
    care să-ţi spună şi să-ţi facă cunoscut
        ce a plănuit Domnul Oştirilor împotriva Egiptului?

13 Prinţii din Ţoan au înnebunit,
    conducătorii din Nof[b] s-au înşelat,
iar căpeteniile triburilor sale
    au dus Egiptul în rătăcire.
14 Domnul a răspândit printre ei
    un duh de ameţeală;
ei au făcut să se clatine Egiptul în tot ceea ce face,
    aşa cum se clatină un om beat când vomită.
15 Nimeni nu va mai putea face ceva pentru Egipt,
    nici capul, nici coada, nici ramura de palmier, nici trestia!

16 În ziua aceea egiptenii vor fi ca femeile: vor tremura de frică sub mâna Domnului Oştirilor ridicată asupra lor. 17 Ţara lui Iuda va fi o teroare pentru egipteni; oricine va auzi ceva despre ea se va îngrozi din pricina hotărârii luate de Domnul Oştirilor împotriva lor.

18 În ziua aceea vor fi în ţara Egiptului cinci cetăţi în care se va vorbi limba canaanită şi în care se va jura loialitate Domnului Oştirilor. Una dintre acestea se va numi Cetatea Soarelui[c].

19 Tot în acea zi, chiar în inima ţării Egiptului, se va afla un altar închinat Domnului, iar la hotarul lui, un stâlp închinat Domnului. 20 El va fi un semn şi o mărturie pentru Domnul Oştirilor în Egipt. Când ei vor striga către Domnul din cauza asupritorilor, El le va trimite un salvator şi un apărător care îi va izbăvi. 21 Astfel, El Se va face cunoscut egiptenilor, iar în ziua aceea ei îl vor recunoaşte pe Domnul. Se vor închina cu jertfe şi cu daruri de mâncare, vor face jurăminte Domnului şi le vor împlini. 22 Domnul va lovi Egiptul; îl va lovi, dar îl va vindeca. Ei se vor întoarce la Domnul, iar El va răspunde cererilor lor şi îi va vindeca. 23 În ziua aceea va fi un drum larg din Egipt şi până în Asiria, iar asirienii vor veni în Egipt, şi egiptenii în Asiria. Egiptenii se vor închina împreună cu asirienii.

24 În ziua aceea Israel va fi al treilea popor, împreună cu Egiptul şi Asiria, care va fi o binecuvântare în mijlocul pământului.

25 Domnul Oştirilor îi va binecuvânta, zicând: «Binecuvântat să fie Egiptul, poporul Meu, Asiria, lucrarea mâinilor Mele, şi Israel, moştenirea Mea!»“

Footnotes

  1. Isaia 19:10 Sau: Temeliile vor fi zdrobite
  2. Isaia 19:13 Memfis
  3. Isaia 19:18 Unele mss TM, Q, VUL; cele mai multe mss TM: Cetatea Nimicirii