Mwanzo 45 – NEN & CARSA

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mwanzo 45:1-28

Yosefu Anajitambulisha

145:1 2Sam 13:9Hapo Yosefu hakuweza kujizuia zaidi mbele ya wote waliokuwa wamesimama karibu naye, akapaza sauti, akasema, “Mwondoeni kila mtu mbele yangu!” Kwa hiyo hapakuwepo mtu yeyote pamoja na Yosefu alipojitambulisha kwa ndugu zake. 245:2 Mdo 7:13Naye akalia kwa sauti kubwa kiasi kwamba Wamisri walimsikia, hata watu wa nyumbani mwa Farao wakapata hizo habari.

345:3 Mwa 43:7Yosefu akawaambia ndugu zake, “Mimi ni Yosefu! Je, baba yangu angali hai bado?” Lakini ndugu zake hawakuweza kumjibu, kwa sababu walipatwa na hofu kuu mbele yake.

445:4 Mwa 37:28Ndipo Yosefu akawaambia ndugu zake, “Sogeeni karibu nami.” Waliposogea, akasema, “Mimi ni ndugu yenu Yosefu, yule ambaye mlimuuza Misri! 545:5 Mwa 50:20; Za 105:17Sasa, msihuzunike wala msijichukie wenyewe kwa kuniuza huku, kwa sababu ilikuwa ni ili kuokoa maisha ya watu ndiyo sababu Mungu alinituma niwatangulie ninyi. 6Kwa miaka miwili sasa imekuwepo njaa katika nchi, pia kwa miaka mitano ijayo hapatakuwepo kulima wala kuvuna. 7Lakini Mungu alinitanguliza mbele yenu ili kuhifadhi mabaki kwa ajili yenu katika nchi, na kuokoa maisha yenu kwa wokovu mkuu.

845:8 Amu 17:10; Mwa 41:41“Kwa hiyo basi, si ninyi mlionileta huku, bali ni Mungu. Alinifanya kuwa baba kwa Farao, bwana wa watu wa nyumbani mwake wote, na mtawala wa Misri yote. 9Sasa rudini haraka kwa baba yangu na mwambieni, ‘Hili ndilo mwanao Yosefu asemalo: Mungu amenifanya mimi kuwa bwana wa Misri yote. Shuka uje kwangu, wala usikawie. 1045:10 Mwa 47:1Nawe utaishi katika nchi ya Gosheni na kuwa karibu nami, wewe, watoto wako na wajukuu wako, makundi yako ya kondoo, mbuzi na ngʼombe, pamoja na vyote ulivyo navyo. 11Nitawatunza huko, kwa sababu bado iko miaka mingine mitano inayokuja ya njaa. La sivyo, wewe na nyumba yako na wote ulio nao mtakuwa fukara.’

12“Mnaweza kujionea wenyewe, hata ndugu yangu Benyamini, kwamba hakika ni mimi ninayezungumza nanyi. 1345:13 Mdo 7:14Mwambieni baba yangu juu ya heshima yote niliyopewa huku Misri, na kuhusu kila kitu mlichokiona. Mleteni baba yangu huku haraka.”

1445:14 Mwa 29:13Ndipo akamkumbatia Benyamini ndugu yake na kulia, naye Benyamini akamkumbatia akilia. 1545:15 Lk 15:20Pia akawabusu ndugu zake wote, huku akilia. Baada ya hayo ndugu zake wakazungumza naye.

1645:16 Mwa 41:37Habari zilipofika kwenye jumba la Farao kwamba ndugu zake Yosefu wamefika, Farao na maafisa wake wote wakafurahi. 1745:17 Mwa 42:5Farao akamwambia Yosefu, “Waambie ndugu zako, ‘Fanyeni hivi: Pakieni wanyama wenu mrudi mpaka nchi ya Kanaani, 1845:18 Mwa 46:34; 47:6, 11, 27mkamlete baba yenu na jamaa zenu kwangu. Nitawapa sehemu nzuri sana ya nchi ya Misri nanyi mtafurahia unono wa nchi.’

1945:19 Mwa 46:5“Mnaagizwa pia kuwaambia, ‘Fanyeni hivi: Chukueni magari ya kukokotwa kutoka Misri, kwa ajili ya watoto wenu na wake zenu, mkamchukue baba yenu mje. 20Msijali kamwe kuhusu mali zenu, kwa sababu mema yote ya Misri yatakuwa yenu.’ ”

21Hivyo wana wa Israeli wakafanya hivyo. Yosefu akawapa magari ya kukokotwa, kama Farao alivyoagiza, pia akawapa mahitaji kwa ajili ya safari yao. 22Kila mmoja mavazi mapya, lakini Benyamini akampa shekeli 30045:22 Shekeli 300 za fedha ni sawa na kilo 3.4. za fedha, na jozi tano za nguo. 23Hivi ndivyo vitu alivyotuma kwa baba yake: punda kumi waliochukua vitu vizuri vya Misri, punda wake kumi waliobeba nafaka, mikate na mahitaji mengine ya safari. 24Akaagana na ndugu zake walipokuwa wakiondoka, akawaambia, “Msigombane njiani!”

25Basi wakatoka Misri na kufika kwa baba yao Yakobo katika nchi ya Kanaani. 26Wakamwambia baba yao, “Yosefu angali hai! Ukweli ni kwamba yeye ndiye mtawala wa Misri yote.” Yakobo akapigwa na bumbuazi; hakuwasadiki. 2745:27 Mwa 45:19Lakini walipokwisha kumweleza kila kitu ambacho Yosefu alikuwa amewaambia, na alipoona magari ya kukokotwa Yosefu aliyokuwa amempelekea ya kumchukua aende Misri, roho ya baba yao Yakobo ikahuishwa. 28Ndipo Israeli akasema, “Nimesadiki! Mwanangu Yosefu bado yu hai. Nitakwenda nikamwone kabla sijafa.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Начало 45:1-28

Юсуф открывается своим братьям

1Тогда Юсуф не мог более сдержать себя перед слугами и воскликнул:

– Уходите все прочь от меня! – и никого не было с Юсуфом, когда он открылся своим братьям.

2Он так громко зарыдал, что услышали египтяне, и слух об этом дошёл до двора фараона.

3Юсуф сказал своим братьям:

– Я – Юсуф! Жив ли ещё мой отец?

Но братья ничего не могли ответить, так они были ошеломлены.

4Тогда Юсуф сказал братьям:

– Подойдите же ко мне.

И когда они подошли, он сказал:

– Я ваш брат Юсуф, которого вы продали в Египет! 5Но не тревожьтесь и не обвиняйте больше себя за то, что продали меня сюда: это Аллах послал меня перед вами для спасения вашей жизни. 6Уже два года, как в стране голод, и ещё пять лет не будет ни пахоты, ни жатвы. 7Но Аллах послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род на земле и великим избавлением спасти ваши жизни.

8Итак, не вы послали меня сюда, но Аллах: Он сделал меня отцом фараону, господином над всем его домом и правителем всего Египта. 9Поспешите вернуться к моему отцу и скажите ему: «Вот что говорит твой сын Юсуф: „Аллах сделал меня правителем всего Египта. Приходи ко мне, не медли; 10ты будешь жить в области Гошен и будешь рядом со мной: и ты, и твои дети и внуки, и твой крупный и мелкий скот, и всё, что у тебя есть. 11Там я смогу прокормить тебя – ведь предстоят ещё пять лет голода, – а иначе и ты, и твой дом, и все, кто принадлежат тебе, будете в нужде“».

12Вы видите своими глазами, и вы, и мой брат Вениамин, что это действительно я говорю с вами. 13Расскажите же моему отцу о том, как я прославлен в Египте, и обо всём, что вы видели. И поскорее приведите сюда моего отца.

14Он обнял своего брата Вениамина и заплакал, и Вениамин плакал, обнимая его. 15Он поцеловал всех братьев и с плачем обнимал их. Потом братья беседовали с ним.

Фараон позволяет Якубу переселиться в Египет

16Слух о том, что пришли братья Юсуфа, дошёл до двора фараона. Фараон обрадовался, и его придворные тоже, 17и фараон сказал Юсуфу:

– Скажи своим братьям: «Сделайте вот что: навьючьте своих животных, возвращайтесь в землю Ханаана 18и приведите ко мне отца и ваши семьи. Я дам вам лучшую землю в Египте, и вы будете жить её плодами». 19Ещё повелеваю тебе сказать им: «Сделайте вот что: возьмите в Египте колесницы для ваших детей и жён, привезите своего отца и приходите сами. 20Не жалейте о вашем имуществе, потому что всё лучшее в Египте будет вашим».

21Сыновья Исраила так и сделали. Юсуф дал им колесницы, как приказал фараон, и припасы в дорогу. 22Каждому он подарил новую одежду, а Вениамину дал три с половиной килограмма45:22 Букв.: «триста шекелей». серебра и пять смен одежды. 23Отцу он послал десять ослов, нагруженных лучшим добром Египта, и десять ослиц, нагруженных зерном, хлебом и другими припасами для путешествия. 24После этого он отпустил братьев, и когда они уходили, сказал им:

– Ни о чём не тревожьтесь в пути!

25Они отправились в путь из Египта, пришли к своему отцу Якубу в землю Ханаана 26и сказали ему:

– Юсуф жив! Юсуф – правитель всего Египта!

У Якуба замерло сердце, и он не поверил им. 27Но когда они передали ему всё, что сказал Юсуф, и когда он увидел колесницы, которые Юсуф послал, чтобы перевезти его, душа Якуба ожила. 28И Исраил сказал:

– Довольно! Мой сын Юсуф жив. Пойду и увижу его, прежде чем умру.