Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 5

Jesusta crishpami cushicuitapish, sumaj causaitapish charinchij

1Shina cajpica crishcamanta, Dios ñucanchijta ima juchachina illajta rurajpimi, Apunchij Jesucristomantaca Taita Dioshuan sumaj causaipi yaicunchij. Paita crishcallamantatajmi, mana c'uyaipajta Dios c'uyashpa cushca allicunata chasquingapaj, shuj yuyai paipajman yaicui tucunchij. Taita Dios alli sumaj caj shinallataj, ñucanchijpish alli sumaj canaman chayana yuyailla cashpami cushicunchij. Mana chaillamantachu cushicunchij, ashtahuanpish ima llaqui japijpipish, llaquicunaca mana p'iñarij alli shunguta ruraj cashcata yachashcamantapishmi cushicunchij. Mana p'iñarij alli cajtaca, Diosmi alli nin. Chashna alli nishca cashpaca, shuyana yuyaillami tucun. Diosta shuyashpaca, mana pingai tucushunchu. Taita Diosca, paipaj jucha illaj Espirituta cushpami, paipaj c'uyaitaca ñucanchij shungupi tallirca.

Ñucanchij quiquinllataj ima shina mana quishpiri tucujpimi, Dios agllashca punlla pajtajpi, Cristoca juchayujcunamanta huañurca. Cashcata ruraj runamantaca, maijan huañusha nishpapish, mana huañunmanllachu. Chashna cajpipish alli cajmantaca, maijan huañusha ninmanchari. Ashtahuanpish Cristoca, ñucanchij juchayujcuna cajpirajmi, ñucanchijmanta huañurca. Chashnami Taita Diosca, ñucanchijta c'uyaj cashcataca ricuchin.

Cunancarin yahuarta jichashpa Cristo huañushcamantaca, Dios ima juchachina illajta rurashcamari canchij. Chaimantami Dios p'iñarishpa llaquichinamantaca, Cristollataj quishpichinga. 10 Taita Diosta p'iñajcuna cashpapish, paipaj Churi huañushcamantami, Dioshuanca alli tucurcanchij. Ña alli tucushcamantami, Cristo causacushcamantaca, ñucanchijta quishpichinga. 11 Mana chaillachu, ashtahuanpish Apunchij Jesucristomantami, Taita Dioshuan cushicunchij. Paillamantatajmi, Dioshuan alli tucunata chasquishcanchij.

Adanca huañuita, Cristoca causaitami cushca

12 Shuj runallamantami juchaca, cai pachaman yaicurca. Chai juchamantami, huañuipish yaicurca. Tucuicunallataj juchallishcamantami, tucuicuna huañuna tucurca. 13 Mandashca manaraj tiyajpimi, juchaca cai pachapica ña tiyarca. Mandashca mana tiyashcamantami, chai juchamantaca, imata mana juchachishca. 14 Juchachij mandashca manaraj tiyajpipish, huañuica Adanmantapacha, Moisescama mandacurcallatajmi. Mana Adán shinallataj, Dios mandashcata p'aquishca cajpipish, huañuipaj maquipimi carcacuna. Adanca, Cristo shamuna cajta ricuchijmi.

15 Ashtahuanpish Dios cushca allica, Adán mana caźushcataca maihuan yallimari. Shuj runalla mana caźushcamantami, tucui gentecuna jatun llaquiman rina tucurcacuna. Shinallataj shujlla runa Jesucristo mana c'uyaipajta c'uyashcamantami, Taita Diosca mana c'uyaipajta c'uyashpa tucuicunaman ashtahuan yalli allita cuna tucurca. 16 Dios cushca allica, mana shujlla runa juchallishcamanta shamuj llaqui shinachu. Shujlla juchamantami, juchachishpa jatun llaquiman cachanaca callarirca. Ashtahuanpish yallitaj achca juchacunata anchuchingapajmi, ima juchachina illajta rurashpa chasquinataca callarichirca. 17 Shuj runalla mana caźushcamantami, chashna tucuicuna huañuna tucurca. Cunancarin Dios mana c'uyaipajta c'uyashpalla, paihuan alli tucuchun cushcata chasquijcunaca, shujlla Jesucristomantami, mushuj causaipi mandangacuna.

18 Chashna shuj runalla mana caźushcamanta, tucuicunata jatun llaquiman cachana tucushca shinallatajmi, Diospaj munaita shujlla runa rurashcamanta, tucuicunata ima juchachina illajta rurashpa, huiñai causaita cunata callarichirca. 19 Shujlla runa mana caźushcamantami, cai tucui gentecuna juchayuj tucushca. Chashnallataj, shujlla runa caźushcamantami, cai tucui gentecuna, ima juchachina illajta rurashpa chasquishca cangacuna.

20 Jucha ashtahuan ricunalla tucuchunmi, Mandashca tiyai callarirca. Jucha ashtahuan ricurijpimi, mana c'uyaipajta Dios c'uyaj cashcapish, ashtahuan ricunalla tucurca. 21 Huañuchingapaj jucha mandacushca shinallatajmi, Dios mana c'uyaipajta c'uyashpalla, ima juchachina illajta rurashpa chasquinapish tiyanataj carca. Chashnami Apunchij Jesucristomantaca, huiñai causaita charinchij.