Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 8

Leprahuan ungushca runatami Jesús alliyachishca

1Yachachishca q'uipa urcumanta Jesús uriyamucujpica, achcacunami Paita catimurca. Chashna shamucujpica, leprahuan ungushca runami Jesuspajman shamushpa, Paipaj ñaupajpi pambacama cumurishpa:

–Apu, ñucata alliyachisha ninguipishchari, alliyachihuai– nirca.

Shina nijpi Jesusca:

–Ari, lepra canmanta anchuchun ninimi– nishpa paita japirinca, lepraca chingarircallami.

Chashna alliyajpimi, Jesusca cashna nirca:

–Riqui, pi canta alliyachishcata pajta piman huillanguiman. Curamantajcarinpish ricuchigri. Paicuna can alliyashcata ricuchunca, Diosman imata cuchun nishpa Moisés mandashcapi nishca shinata cugri– nircami.

Patsaj soldadocunata mandajpaj servijtami Jesús alliyachishca

Jesús Capernaumman chayamucujpica, patsaj soldadocunata mandaj shamushpami cashna nirca:

–Amito, ñucata servij huambrami mana cuyurijta ruraj ungüi japijpi, llaquinayajta huasipi siricun– nirca.

Chashna nijpi Jesusca:

–Shinashpaca alliyachigrisha– nircami.

Shina nijpimi, patsaj soldadocunata mandajca, cashna nirca:

–¿Amito, ñucaca imallapish cajpichu, canca ñuca huasiman yaicunguiari? Can “Alliyai” nijpica, ñuca servijca alliyangallamari. Ñucaca, mandajcuna mandashcallami cani. Ñucapish ñuca mandana soldadocunata charinimi. Maijan soldadota ñuca “Ri” nijpica rinllami, “Shamui” nijpipish, shamunllami. Shinallataj ñuca servijtapish “Caita rurai” nijpica, ruranllami– nircami.

10 Chashna nijta Jesús uyashpaca, achcata cushicushpami, Paita catijcunata cashna nirca:

–Israelcunapurapica, cai runa shina ñucata alli crijtaca manataj ricushcanichu, chaica chashnatajmi. 11 Cancunaman huillanimi: Inti llujshin, inti yaicun ladomanta achcacuna shamushpami, jahua pacha Dios mandacunpica yaicungacuna. Paicunami Abrahamhuan, Isaachuan, Jacobohuan tiyarishpa micungacuna. 12 Ashtahuanpish, ‘Dios mandacunpimi causacun’ nishcacunarajmi, canllaman shitashca cangacuna. Paicunaca, ucu pacha amsapi shitajpimi, huacangacuna, quirupish caniringacuna– nircami.

13 Shina nishpa Jesusca, patsaj soldadocunata mandajtaca:

–Cambaj huasiman rilla, cambaj huambraca can crishca shinallataj alliyangallami– nircami.

Jesús chashna nijpica, chai huambraca ña alliyashcallami carca.

Pedropaj suegratami Jesús alliyachishca

14 Chai q'uipami, Pedropaj huasiman Jesús chayashpaca, Pedropaj suegra fiebrehuan anchayashpa, camapi siricujta ricurca. 15 Ungushcapaj maquita Jesús japijpica, alliyarcallami. Alliyashcahuanmi, jatarishpa paicunaman cararca.

16 Ña tutayamucujpica, supai japishca achcacunatami Jesuspajman pushamurcacuna. Jesusca, shuj shimita rimashpallami, supaicunataca llujshichirca. Shinallataj ungushcacunatapish tucuicunatami alliyachirca. 17 Dios ima nishcata huillaj Isaiasmi: “Paica, ñucanchij ungüicunatapish, ñucanchij nanaicunatapish aparcami” nishca carca. Jesusca chashnatajmi pajtachirca.

Jesusta catisha nishpaca tucuitami saquina

18 Jesusca, Paipaj muyundijpi achcacuna cajta ricushpami, Paipaj yachacujcunataca:

–Cuchata ch'imbashunchij– nirca.

19 Jesús chashna nicujpica, Mandashcata yachachijca Paipajman chayamushpami:

–Yachachij, can maiman rijpipish canhuanmi risha– nirca.

20 Chashna nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Atujcunapish causana jutcuta charinmi, pajarocunapish t'aźinta charinmi. Ashtahuanpish Runa Aichayuj ñucaca, maipi samarinallatapish mana charinichu– nircami.

21 Shujtaj yachacuj c'uchuyashpaca:

–Amito, shuyapai ñuca yayataraj pambamugrisha– nirca.

22 Chashna nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Canca ñucahuan jaculla. Huañushcaman rijchashpa causacujcuna, paicunapaj huañushcacunata pambachun saquilla– nircami.

Jesusca yacuta huaira cuyuchijpi jarcashcami

23 Chashna nishca q'uipa, barcoman Jesús huichiyajpica, Paipaj yachacujcunapish catishpa rircallacunami. 24 Ñapish achca huaira jatarishpami, yacuta caiman chaiman cuyuchirca. Yacu jatarishpa barcopi jundai callarijpipish, Jesusca dormicurcallami. 25 Pai manataj rijcharijpimi, yachacujcunaca:

–¡Apunchij Jesús, ña huañugrinchijca, quishpichihuaiari!– nishpa rijchachircacuna.

26 Jesús rijcharishpaca:

–¿Ima nishpataj manchaihuan huañucunguichij? Ñucataca, manamari tucui shunguhuan cringuichijchu– nishpami jatarirca.

Jatarishcahuanmi, huairatapish, yacutapish sinchita rimashpa jarcarca. Pai jarcajpica huairapish, yacupish casijlla tucurcallami. 27 Chaita ricushpaca, tucui chaipi cajcunami achcata mancharinacushpa:

–Cai Runaca, ¿imatajchu, imamí? Pai rimashcataca huairapish, yacupish uyanllamari– ninacurca.

Ishqui runacunamantami supaicunata llujshichishca

28 Cuchata ch'imbashpa Gadara llajtaman Jesús chayajpica, ishqui runacunami panteonmanta llujshishpa, Paihuan tupanaman shamurca. Chai runacunaca supaihuan cashcamanta, yallitaj millai runacunami carca. Chaimantami chai ñantaca, pipish mana puri tucurca. 29 Ñapish chai runacunaca:

–Diospaj Churi Jesús, canca, ¿imatataj ñucanchijtaca nij shamunguiari? ¿Llaquichina punlla manaraj chayamujpichu, llaquichij shamungui?– nishpami caparircacuna.

30 Chai chaininijllapica, achca cuchicunami micushpa puricurca. 31 Chaimantami supaicunaca, Jesustaca:

–Cai runacunamanta ñucanchijta llujshichishpaca, chai cuchicunapi yaicuchun saquihuai– nircacuna.

32 Shina nijpi Jesús:

–Richijlla– nijpica, chai ishqui runacunamanta llujshij supaicunaca, cuchicunapimi yaicurcacuna.

Chaimantami chai tucui cuchicunaca, jahua quinrimanta singushpa, cuchaman huashicushpa huañurca.

33 Chashna tucujpica cuchicunata michijcunaca, mancharishpa puebloman callpashpami, tucui imalla tucushcata parlarcacuna. Shinallataj chai ishqui runamanta Jesús supaicunata llujshichishcatapishmi parlarcacuna. 34 Chaita uyashcahuanmi, chai pueblomanta tucuicuna Jesuspajman chayamushpaca: “Ñucanchij llajtamantaca ripailla” nircacuna.