Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 4

Jesustami diablo pandachisha nishca

1Ña bautiźashca q'uipami, diablo pandachisha nishpa caita chaita nichun, Diospaj Espirituca shitashca pambaman Jesusta pusharca. Chaipica Jesusca, chuscu chunga punlla, chuscu chunga tutata ayunashpami, yaricaihuan carca. Pandachij diabloca, Jesús yaricaihuan cajpi shamushpaca:

–Can Diospaj Churitaj cashpaca, cai rumicunata tanda tucuchun niari– nirca.

Shina nijpimi Jesusca, cashna nirca:

–Dios Quillcachishcapica: “Runacunaca mana tandallahuanchu causan. Ashtahuanpish Taita Dios rimashca tucui shimicunahuanpishmi causan” ninmi– nircami.

Chai huashaca diabloca, Diospajlla puebloman pushashpami, Jesustaca Diospaj huasi jahua puntapi churarca. Chaipi churashpaca:

–Can, Diospaj Churitaj cashpaca, caimanta ucuman huashicui. Illu Dios Quillcachishcapica:

“Diosca, canta japichun Paipaj angelcunata cachangami.

Cambaj chaquicuna rumipi ama chugririchun, paicunapaj maquihuan

charirangallami” ninmi– nircami.

Shina nijpimi Jesusca, cashna nirca:

–Dios Quillcachishcapica cashnapishmi nicun: “Canta Mandaj Diostaca ama yangamanta ‘Caita chaita rurai’ nichu” ninmi– nircami.

Chai huashaca diabloca, shuj jatun urcu jahuamanmi Jesusta pusharca. Chai jahuamantami cai pachapi tiyaj tucui llajtacunata, chaicunapi imalla tiyaj munanacunatapish Jesusman ricuchirca. Chaicunata ricuchishpaca:

–Pambaman cumurishpa ñucata adorajpica, tucui caicunatami canman cusha– nircami.

10 Shina nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Satanás, caimanta anchui, Dios Quillcachishcapica: “Canta Mandaj Diosllata cungurishpa adorangui, Pai munashcallata rurangui” ninmi– nircami.

11 Jesús chashna nijpica, diabloca rircallami. Chaipica ñapish angelcuna shamushpami, Jesusta servircacuna.

Diospaj Shimitami Jesús huillai callarishca

12 ‘Bautiźaj Juan preźu tiyacun’ nijta Jesús uyashpaca, Galileamanmi tigrarca. 13 Nazaretmanta llujshishpa, Galilea cucha c'uchupi caj Capernaumpimi causagrirca. Chaica Zabulonpaj, Neftalipaj llajtapimi. 14 Jesusca, Dios ima nishcata huillaj Isaías huillashca pajtachunmi, chaipi causagrirca. Isaiasca, cashnami nishca:

15 «Cucha uri ñanpi caj Zabulón, Neftalí llajtacunalla,

Jordán yacu ch'imbanijpi, mana israelcuna causacun Galilea llajtalla,

16 Amsapi shina canpi causajcunami, achij luzta ricurcacuna.

Huañuna manchaihuan amsapi causacuj llajtapimi, achijyachij luz achijyachirca» nishcami.

17 Capernaumpi causagrishca punllamantami Jesusca, cashna nishpa huillai callarirca:

«Diospajman cutirichij. Jahua pacha Dios cancunata mandanaca, ñami chayamushca» nircami.

Jesusca quimsatami paipaj punta yachacujcuna cachun cayashca

18 Jesusca, Galilea cucha patata puricushpaca, huauquindijcunatami ricurca. Shujca, Pedro shutipi rijsishca Simón, caishujca, Andrés shutimi carca. Paicunaca, chalhuajcuna cashpami, linchihuan cuchapi chalhuata japicurcacuna. 19 Paicunatami Jesusca: «Jacuchij, ñucata catichij. Cancunataca, chalhuata japij shinallataj gentecunata pushamujcuna cachun yachachishami» nircami.

20 Jesús chashna nijpica, linchicunata chaipi saquishcahuan paihuan rircallacunami.

21 Jesusca, chaimanta ashata rishpaca, cutin shujtaj huauquindijcunatami ricurca. Paicunaca, Zebedeopaj churicunami carca, shujca Jacobo, shujca Juan. Paicunapaj yayahuanmi, barcopi linchicuna lliquirishcata llachapacurcacuna. Jesusca paicunatapishmi cayarca. 22 Paicunapish yayata barcondij saquishcahuan, Jesushuan rircallacunami.

23 Jesusca, Galilea llajtapica tucui pueblocunapimi, israelcuna tandanacuna huasicunapi yachachishpa purirca. Dios mandana alli huillaita huillashpandij, shinallataj ima ungüihuan, ima nanaihuan cajcunatapish tucuicunata alliyachishpami purirca. 24 Jesús chashna allita rurashpa puricujtaca, Siria llajtapipishmi yachaj chayarcacuna. Chaimantami paicunapish, tucui laya ungüihuan cajcunata, ima nanaihuan huañucujcunatapish tucuicunata pushamurcacuna. Shinallataj supai japishcacunatapish, uraticucunatapish, mana cuyurijta ruraj ungüihuan cajcunatapish Jesuspajman pushamujpi, paica tucuicunatami alliyachirca. 25 Chaimantami Galileamanta, Decapolismanta, Jerusalenmanta, Judeamanta, Jordán yacu ch'imbanij llajtamantapish, yallitaj gentecuna Jesusta caticurcacuna.

Slovo na cestu

Matouš 4

Satan pokouší Ježíše na poušti

11-2 Potom Duch Boží vedl Ježíše na poušť, kde se po dobu čtyřiceti dnů a nocí postil a velmi vyhladověl. Tu se k němu přiblížil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, proměň toto kamení v chleby!“

Ježíš mu odpověděl: „V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova.“

Pak ho ďábel vzal do Jeruzaléma na věž chrámu a řekl: „Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů! Vždyť je psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě zachytili na svých rukou dříve, než dopadneš na kámen.“

Ježíš mu zase pohotově odpověděl: „Je však také psáno: Nepokoušej Boha, je tvůj Pán.“

Nakonec ho ďábel postavil na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa s jejich okázalostí a bohatstvím. Tam mu řekl: „Toto všechno ti dám, jestliže přede mnou klekneš a pokloníš se mi!“

10 Ježíš odpověděl: „Odejdi, satane! Vždyť je psáno: Nikomu kromě Boha se nebudeš klanět ani ho uctívat.“

11 V tu chvíli ho ďábel opustil; Ježíše obklopili andělé a pečovali o něj.

Ježíš káže v Galileji

12 Když Ježíš uslyšel, že Jana uvěznili, vrátil se do Galileje. 13 Nezůstal však v Nazaretu, ale usadil se v Kafarnaum. To město leželo u jezera Genezaretského, v oblasti, kterou kdysi obývaly izraelské kmeny Zabulónovy a Neftalího. 14 Tím se splnila předpověď proroka Izajáše:

15 „V Galileji, zemi Zabulónově
    a Neftalího,
mezi mořem a Jordánem,
    se usídlili pohané.
16 Tento lid pohroužený do temnoty
    uvidí veliké světlo.
Těm, nad kterými se rozprostírá noc smrti,
    se rozední.“

17 V té době začal Ježíš kázat: „Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!“

Čtyři rybáři následují Ježíše

18 Ježíš šel po břehu Galilejského jezera a uviděl dva muže, jak spouštějí sítě do vody. Byli to rybáři Šimon, později nazývaný Petr, a jeho bratr Ondřej. 19 Ježíš na ně volal: „Přátelé, pojďte se mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete zachraňovat lidi!“ 20 Ti dva všeho nechali a šli s ním.

21 O kus dál jiní dva bratři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedeem ve člunu a spravovali sítě. Také je Ježíš vyzval; 22 oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním.

Ježíš káže a uzdravuje

23 Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi postižené všemi možnými nemocemi.

24 Zprávy o něm se rychle roznesly, takže až ze Sýrie k němu vodili nemocné, posedlé démony, duševně choré, ochrnuté a on je uzdravoval. 25 Všude se za ním táhly davy lidí; nejen z Galileje, ale i z Desítiměstí, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.