Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 4

Jesustami diablo pandachisha nishca

1Ña bautiźashca q'uipami, diablo pandachisha nishpa caita chaita nichun, Diospaj Espirituca shitashca pambaman Jesusta pusharca. Chaipica Jesusca, chuscu chunga punlla, chuscu chunga tutata ayunashpami, yaricaihuan carca. Pandachij diabloca, Jesús yaricaihuan cajpi shamushpaca:

–Can Diospaj Churitaj cashpaca, cai rumicunata tanda tucuchun niari– nirca.

Shina nijpimi Jesusca, cashna nirca:

–Dios Quillcachishcapica: “Runacunaca mana tandallahuanchu causan. Ashtahuanpish Taita Dios rimashca tucui shimicunahuanpishmi causan” ninmi– nircami.

Chai huashaca diabloca, Diospajlla puebloman pushashpami, Jesustaca Diospaj huasi jahua puntapi churarca. Chaipi churashpaca:

–Can, Diospaj Churitaj cashpaca, caimanta ucuman huashicui. Illu Dios Quillcachishcapica:

“Diosca, canta japichun Paipaj angelcunata cachangami.

Cambaj chaquicuna rumipi ama chugririchun, paicunapaj maquihuan

charirangallami” ninmi– nircami.

Shina nijpimi Jesusca, cashna nirca:

–Dios Quillcachishcapica cashnapishmi nicun: “Canta Mandaj Diostaca ama yangamanta ‘Caita chaita rurai’ nichu” ninmi– nircami.

Chai huashaca diabloca, shuj jatun urcu jahuamanmi Jesusta pusharca. Chai jahuamantami cai pachapi tiyaj tucui llajtacunata, chaicunapi imalla tiyaj munanacunatapish Jesusman ricuchirca. Chaicunata ricuchishpaca:

–Pambaman cumurishpa ñucata adorajpica, tucui caicunatami canman cusha– nircami.

10 Shina nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Satanás, caimanta anchui, Dios Quillcachishcapica: “Canta Mandaj Diosllata cungurishpa adorangui, Pai munashcallata rurangui” ninmi– nircami.

11 Jesús chashna nijpica, diabloca rircallami. Chaipica ñapish angelcuna shamushpami, Jesusta servircacuna.

Diospaj Shimitami Jesús huillai callarishca

12 ‘Bautiźaj Juan preźu tiyacun’ nijta Jesús uyashpaca, Galileamanmi tigrarca. 13 Nazaretmanta llujshishpa, Galilea cucha c'uchupi caj Capernaumpimi causagrirca. Chaica Zabulonpaj, Neftalipaj llajtapimi. 14 Jesusca, Dios ima nishcata huillaj Isaías huillashca pajtachunmi, chaipi causagrirca. Isaiasca, cashnami nishca:

15 «Cucha uri ñanpi caj Zabulón, Neftalí llajtacunalla,

Jordán yacu ch'imbanijpi, mana israelcuna causacun Galilea llajtalla,

16 Amsapi shina canpi causajcunami, achij luzta ricurcacuna.

Huañuna manchaihuan amsapi causacuj llajtapimi, achijyachij luz achijyachirca» nishcami.

17 Capernaumpi causagrishca punllamantami Jesusca, cashna nishpa huillai callarirca:

«Diospajman cutirichij. Jahua pacha Dios cancunata mandanaca, ñami chayamushca» nircami.

Jesusca quimsatami paipaj punta yachacujcuna cachun cayashca

18 Jesusca, Galilea cucha patata puricushpaca, huauquindijcunatami ricurca. Shujca, Pedro shutipi rijsishca Simón, caishujca, Andrés shutimi carca. Paicunaca, chalhuajcuna cashpami, linchihuan cuchapi chalhuata japicurcacuna. 19 Paicunatami Jesusca: «Jacuchij, ñucata catichij. Cancunataca, chalhuata japij shinallataj gentecunata pushamujcuna cachun yachachishami» nircami.

20 Jesús chashna nijpica, linchicunata chaipi saquishcahuan paihuan rircallacunami.

21 Jesusca, chaimanta ashata rishpaca, cutin shujtaj huauquindijcunatami ricurca. Paicunaca, Zebedeopaj churicunami carca, shujca Jacobo, shujca Juan. Paicunapaj yayahuanmi, barcopi linchicuna lliquirishcata llachapacurcacuna. Jesusca paicunatapishmi cayarca. 22 Paicunapish yayata barcondij saquishcahuan, Jesushuan rircallacunami.

23 Jesusca, Galilea llajtapica tucui pueblocunapimi, israelcuna tandanacuna huasicunapi yachachishpa purirca. Dios mandana alli huillaita huillashpandij, shinallataj ima ungüihuan, ima nanaihuan cajcunatapish tucuicunata alliyachishpami purirca. 24 Jesús chashna allita rurashpa puricujtaca, Siria llajtapipishmi yachaj chayarcacuna. Chaimantami paicunapish, tucui laya ungüihuan cajcunata, ima nanaihuan huañucujcunatapish tucuicunata pushamurcacuna. Shinallataj supai japishcacunatapish, uraticucunatapish, mana cuyurijta ruraj ungüihuan cajcunatapish Jesuspajman pushamujpi, paica tucuicunatami alliyachirca. 25 Chaimantami Galileamanta, Decapolismanta, Jerusalenmanta, Judeamanta, Jordán yacu ch'imbanij llajtamantapish, yallitaj gentecuna Jesusta caticurcacuna.

Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 4

Fristelsen i ørkenen

1Derefter førte Helligånden Jesus ud til et øde sted, for at Djævelen kunne friste ham. Der gik 40 dage, hvor Jesus ikke spiste noget, og han blev meget sulten. Da kom Fristeren til ham og sagde: „Hvis du virkelig er Guds Søn, hvorfor siger du så ikke til de sten dér, at de skal blive til brød?”

Jesus svarede: „Der står skrevet: ‚Et menneske lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som Gud taler.’ ”[a]

Så førte Djævelen ham ind til Jerusalem og op på det højeste hjørne af tempelmuren.[b] „Hvis du virkelig er Guds Søn,” sagde han, „så kast dig ud herfra! Der står jo skrevet: ‚Han befaler sine engle at passe på dig. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.’[c]

Jesus svarede: „Der står også skrevet: ‚Du må ikke provokere Herren, din Gud.’ ”[d]

Så tog Djævelen ham med op på toppen af et højt bjerg og viste ham alle verdens lande og al deres herlighed. „Alt det vil jeg give dig,” sagde han, „hvis du falder på knæ og tilbeder mig.”

10 Jesus svarede: „Forsvind Satan! Der står jo skrevet: Det er Herren din Gud, du skal tilbede, og ham alene du skal tjene.”[e]

11 Så forlod Djævelen ham, og nogle engle kom og sørgede for mad til ham.

Jesus begynder at fortælle om Guds rige

12 Da Jesus kort efter hørte, at Johannes var blevet sat i fængsel, tog han tilbage til Galilæa. 13 Han slog sig dog ikke ned i sin hjemby Nazaret, men flyttede til Kapernaum ved Genesaret Sø, som ligger i den egn, hvor stammerne Zebulon og Naftali i sin tid havde bosat sig. 14 Dermed gik det ord i opfyldelse, som Gud havde talt ved profeten Esajas:

15 „Du Zebulons og Naftalis land,
    som vejen til havet går igennem,
og landet øst for Jordanfloden,
    de fremmede folkeslags Galilæa,
16 det folk, som bor i mørket,
    har set et strålende lys.
Lyset er brudt frem hos dem, som lever i dødens land
    og bor i dødens skygge.”[f]

17 Fra da af begyndte Jesus at forkynde sit budskab: „I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet!”

Jesus udvælger sine første disciple

18 En dag, da Jesus gik langs bredden af Galilæasøen, så han to brødre, Simon (der senere fik navnet Peter) og Andreas. De var i færd med at fiske med kastenet i søen. 19 Jesus råbte ud til dem: „Kom med mig, så skal jeg gøre jer til menneskefiskere!” 20 Med det samme sagde de farvel til fiskeriet og fulgte ham som hans første disciple.[g]

21 Lidt længere henne på stranden fik Jesus øje på to andre brødre, Jakob og Johannes. De sad i en båd sammen med deres far, Zebedæus, og var ved at gøre deres net[h] klar til næste fangst. Dem kaldte Jesus også på, 22 og de lagde straks arbejdet til side, efterlod deres far i båden og fulgte med Jesus.

Jesus fortæller om Gud og helbreder i hele Galilæa

23 Jesus vandrede nu omkring i hele Galilæa og underviste i synagogerne. Overalt hvor han kom frem, forkyndte han de gode nyheder om Guds rige, og han helbredte alle slags skrøbeligheder og sygdomme. 24 Rygterne om de mirakler, han gjorde, blev spredt langt ud over Galilæas grænser, så der kom syge helt fra Syrien for at blive helbredt. Uanset hvad de fejlede, eller hvilke smerter de havde—om det var dæmonbesatte, epileptikere eller lamme mennesker—så helbredte Jesus dem alle. 25 Store skarer fulgte ham, hvor han end gik. Det var folk fra Galilæa, Dekapolis, Jerusalem og hele Judæa—ja, de kom helt fra den anden side af Jordanfloden.

Footnotes

  1. 4,4 5.Mos. 8,3.
  2. 4,5 Teksten her siger ordret: „templets lille vinge”. Det er sandsynligvis en platform, som var anbragt øverst oppe på tempelmurens sydvestlige og højeste hjørne, hvor der var udsigt over hele byen. Det menes, at præsterne herfra blæste i trompet på faste tidspunkter for at markere sabbattens begyndelse og de daglige bedetimer. Alles øjne rettedes jævnligt mod dette sted, og især ved bedetimerne kl. 9 og kl. 15. Et stort stykke af denne platform blev i 1970ʼerne fundet under udgravninger ved murens sydvestlige hjørne.
  3. 4,6 Sl. 91,11-12.
  4. 4,7 5.Mos. 6,16.
  5. 4,10 5.Mos. 6,13.
  6. 4,16 Frit citat fra Es. 8,23–9,1.
  7. 4,20 I datidens kultur foregik undervisningen ofte ved, at man fulgte en mester og lærte gennem eksemplets magt. En discipel er altså snarere en lærling end en studerende. Derfor kalder lærlingene og andre mennesker ofte Jesus for „mester”.
  8. 4,21 Her er der tale om indfiltringsgarn, som kaldes toggergarn.