Yoweeri 2 – LCB & VCB

Luganda Contemporary Bible

Yoweeri 2:1-32

Okulabula ku Lunaku lwa Mukama Olujja

1Bakabona mufuuyire ekkondeere mu Sayuuni.

N’akagombe ak’okulabula kavugire ku lusozi lwange olutukuvu.

Buli muntu yenna mu ggwanga akankane olw’entiisa,

kubanga olunaku lwa Mukama lusembedde,

era lunaatera okutuuka.

2Luliba olunaku olutaliiko ssanyu, olw’ekizikiza;

olunaku olw’ebire ebingi n’ekizikiza ekikutte.

Eggye ery’enzige ery’amaanyi ennyo,

ng’ery’abantu abalwanyi ab’ekitalo, libuutikidde ensozi.

Tewabangawo ggye lirifaanana mu biro byonna eby’edda,

era teribaayo liryenkana mu mirembe gyonna egiriddawo.

3Enzige ezikulembedde zirya ng’omuliro ogwokya buli wantu,

n’ezizivaako emabega nazo zibizikiririze ddala ng’ennimi z’omuliro.

Mu maaso gye ziraga ensi erabika bulungi ng’ennimiro ya Adeni,

naye gye ziva buli kimu zikiridde;

ensi yonna zigirese nga ddungu jjereere.

4Zifaanana ng’embalaasi,

era zidduka ng’embalaasi ez’entalo.

5Zigenda zibuuka ku nsozi

nga zikekera ng’amagaali agasikibwa embalaasi bwe gakekera;

ne ziwuuma nga bwe zitulikatulika ng’omuliro ogwokya ebisubi ebikalu; era nga

ziri ng’eggye eddene mu lutalo eryetegekedde okulumba omulabe.

6Abantu abazirabyeko nga zisembera bali mu bulumi bungi,

era bonna beeraliikirivu.

7Zirumba n’amaanyi ng’eggye ery’abalwanyi,

ne ziwalampa ebisenge ng’abajaasi.

Zikumbira mu nnyiriri zaazo nga zitereera bulungi

awatali kuwaba n’akamu.

8Tezirinnyaganako,

buli emu ekumbira mu kkubo lyayo.

Ziwaguza mu buli kyakulwanyisa kyonna,

ne watabaawo kisobola kuziziyiza.

9Zifubutuka ne zigwira ekibuga.

Zikiwalampa ne zibuna bbugwe waakyo.

Zirinnya amayumba

ne ziyingirira mu madirisa ng’ababbi bwe bakola.

10Zikankanya ensi

era n’eggulu ne lijugumira.

Zibuutikira enjuba n’omwezi,

era n’emmunyeenye tezikyayaka.

11Mukama akulembera eggye lye

n’eddoboozi eribwatuuka.

Eggye lya Mukama ddene nnyo era lya maanyi.

Abalirimu abatuukiriza ebiragiro bye ba maanyi.

Kubanga olunaku lwa Mukama lukulu

era lwa ntiisa nnyo.

Ani ayinza okulugumira?

Abantu Bayitibwa Okwenenya

12Mukama kyava agamba nti,

“Mukomeewo gye ndi n’omutima gwammwe gwonna.

Mukomeewo n’okusiiba n’okukaaba awamu n’okukungubaga.”

13Muyuze emitima gyammwe

so si byambalo byammwe.

Mudde eri Mukama Katonda wammwe,

kubanga ajjudde ekisa n’okusaasira,

era tasunguwala mangu; ajjudde okwagala okutaggwaawo;

n’abandisaanidde okubonerezebwa abasonyiwa.

14Ani amanyi obanga anaakyuka n’abasonyiwa,

n’abawa omukisa gwe

ne musobola n’okuwaayo eri Mukama Katonda wammwe

ekiweebwayo eky’emmere enkalu, n’ekiweebwayo eky’ekyokunywa?

15Mufuuyire ekkondeere mu Sayuuni,

mulangirire okusiiba okutukuvu.

Muyite olukuŋŋaana olussaamu Katonda ekitiibwa.

16Mukuŋŋaanye abantu bonna.

Mutukuze ekibiina ekyo ekikuŋŋaanye.

Muyite abakulu abakulembeze.

Muleete abaana abato

n’abo abakyali ku mabeere.

N’oyo eyakawasa aveeyo mu kisenge kye,

n’eyakafumbirwa naye aveeyo gy’ali.

17Bakabona abaweereza ba Mukama

bayimirire wakati w’ekisasi kya yeekaalu n’ekyoto,

bakaabirire Mukama nga bamusaba nti, “Saasira abantu bo, Ayi Mukama;

abantu b’obusika bwo tobaleka kugwa mu mikono gya bannamawanga okubafuga

era n’okubasekerera.

Bannamawanga baleme kuduula nga boogera nti,

‘Katonda waabwe ali ludda wa?’ ”

Mukama Asaasira Abantu Be

18Awo Mukama n’akwatirwa ensi ye ekisa,

n’asaasira abantu be.

19N’ayanukula abantu be nti,

“Muwulirize, nzija kubaweereza emmere enkalu, n’envinnyo, n’amafuta,

ebimala okubakkusiza ddala,

era siriddayo kubaleka, ne mufuuka ekivume,

bannaggwanga amalala ne babasekerera.

20“Ndibagobako eggye ery’omu bukiikakkono

ne ndigobera mu ddungu ery’ewala ennyo.

Ekibinja ekikulembeddemu ndikigobera mu nnyanja ey’Ebuvanjuba,

n’ekibinja eky’emabega ndikigobera mu nnyanja ey’Ebugwanjuba.

Ekivundu n’okuwunya birituuka wala

okusinga ebyo byonna bye libakoze.”

21Mwe abali mu nsi, temutya.

Musanyuke era mujaguze;

kubanga Mukama abakoledde ebikulu.

22Nammwe ensolo ez’omu nsiko temutya;

kubanga omuddo gwonna mu nsiko gusibukidde.

Emiti gibaze ebibala byagyo,

era emitiini n’emizabbibu nagyo gibaze ebibala bingi.

23Musanyuke mmwe abaana ba Sayuuni;

mujagulize Mukama Katonda wammwe.

Kubanga abawadde

enkuba esooka mu butuukirivu.

Era abawadde enkuba nnyingi esooka n’esembayo

mu mwaka ng’obw’edda.

24Amawuuliro gammwe galijjula eŋŋaano,

n’amasogolero gammwe galijjula envinnyo n’amafuta n’okubooga ne gabooga.

25“Ndibaddizaawo byonna enzige bye zaalya mu myaka egyo.

Lyali ggye lyange ery’amaanyi lye nabasindikira nga lirimu lusejjera,

n’enzige ezisala obusazi,

awamu n’ezo ezizikiririza ddala.

26Kale, munaabanga n’ebyokulya bingi nga bwe muneetaaganga.

Munaatenderezanga erinnya lya Mukama Katonda wammwe

abakoledde ebintu ebirungi bwe bityo.

Era abantu bange tebakyaddayo kuswazibwa.

27Mulimanya nga ndi wakati mu Isirayiri,

era nga Nze, Mukama, Nze Katonda wammwe,

so tewali mulala;

n’abantu bange tebakyaddayo kuswazibwa.

Mukama Afuka Omwoyo We ku Bantu Be

28“Awo olulituuka oluvannyuma lw’ebyo,

ndifuka Omwoyo wange ku bantu bonna.

Batabani bammwe ne bawala bammwe balitegeeza eby’omu maaso;

abakadde baliroota ebirooto,

n’abavubuka bammwe balyolesebwa.

29Mu biro ebyo

ndifuka Omwoyo wange ku baweereza bange abasajja n’abakazi.

30Era ndyolesa ebyamagero mu ggulu

ne ku nsi:

omusaayi n’omuliro n’ekikoomi eky’omukka.

31Enjuba erifuuka ekizikiza,

n’omwezi gulimyuka ng’omusaayi,

olunaku lwa Mukama olukulu era olw’entiisa nga terunnatuuka.

32Awo olulituuka buli alikoowoola

erinnya lya Mukama okusaasirwa alirokoka.

Kubanga mu lusozi Sayuuni ne mu Yerusaalemi

walibaawo abaliwona

nga Mukama bw’ayogedde,

ne mu abo abalifikkawo

mulibaamu abo Mukama b’aliyita.”

Vietnamese Contemporary Bible

Giô-ên 2:1-32

Châu Chấu Xâm Lấn Như Một Đội Quân

1Hãy thổi kèn trong Si-ôn!

Hãy báo động trên Núi Thánh Ta!

Toàn dân hãy run sợ

vì ngày đoán phạt của Chúa Hằng Hữu đang giáng trên chúng ta.

2Đó là ngày tối tăm mù mịt,

ngày mây đen dày đặc bao trùm.

Thình lình, như bình minh tỏa khắp các núi đồi,

một đạo quân thật đông đảo xuất hiện.

Xưa nay chưa từng có

và các đời sau cũng chẳng bao giờ có nữa.

3Lửa cháy ở phía trước chúng,

và phía sau chúng đều có lửa cháy tràn lan.

Trước mặt chúng đất đai trải dài

như Vườn Ê-đen xinh đẹp.

Sau lưng chúng chẳng có gì ngoài cảnh điêu tàn;

chẳng còn gì sót lại.

4Chúng giống như ngựa;

chạy nhanh như chiến mã.

5Hãy xem chúng nhảy qua các ngọn núi.

Hãy nghe tiếng chúng vang động như tiếng chiến xa,

như tiếng lửa quét ngang đồng rơm rạ,

như một quân đội dũng mãnh sẵn sàng ra trận.

6Nhìn thấy chúng, các nước đều lo sợ;

mọi gương mặt đều tái xanh.

7Chúng tấn công như dũng sĩ

và vượt qua tường thành như lính tinh nhuệ.

Chúng tiến tới rập ràng

không bao giờ sai lệch đội hình.

8Chúng không bao giờ giẫm chân lên nhau;

mỗi bước di chuyển đúng vị trí của mình.

Chúng bẻ gãy phòng thủ

mà không rời hàng ngũ.

9Chúng tràn ngập cả thành phố

và chạy dọc theo tường lũy.

Chúng đột nhập vào nhà,

trèo lên như kẻ trộm trèo qua cửa sổ.

10Đất rúng động khi chúng tiến lên,

và các tầng trời rung chuyển.

Mặt trời và mặt trăng tối đen,

và các vì sao không còn chiếu sáng.

11Chúa Hằng Hữu đứng trước đạo quân.

Ngài hô vang truyền lệnh xuất quân.

Đây là một đội quân hùng mạnh,

và chúng nghe theo lệnh Ngài.

Ngày của Chúa Hằng Hữu thật vĩ đại và vô cùng kinh khiếp.

Ai có thể chịu đựng nổi?

Kêu Gọi Ăn Năn

12Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Hãy trở về cùng Ta, trong khi còn thì giờ.

Hãy dâng lên Ta cả tấm lòng của các con.

Hãy kiêng ăn, than khóc, và sầu khổ.

13Đừng xé áo các con vì đau buồn,

nhưng hãy xé lòng các con.”

Hãy quay về với Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của các con,

vì Ngài đầy lòng nhân từ và thương xót,

chậm giận và đầy nhân ái.

Ngài đổi ý không giáng tai họa.

14Ai biết được? Có lẽ Chúa sẽ gia hạn cho các con,

ban phước lành thay vì nguyền rủa.

Có lẽ các con còn cơ hội dâng lễ chay và lễ quán

lên Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời các con như ngày trước.

15Hãy thổi kèn khắp Si-ôn!

Công bố ngày kiêng ăn;

kêu gọi toàn dân

tham dự buổi lễ trọng thể.

16Hãy triệu tập toàn dân—

từ trưởng lão, trẻ em, và cả con nhỏ.

Hãy gọi các chàng rể ra khỏi nhà

và các cô dâu rời khỏi chốn loan phòng.

17Hãy để các thầy tế lễ, những người phục vụ trước Chúa Hằng Hữu,

đứng và khóc lóc giữa hành lang Đền Thờ và bàn thờ.

Hãy để họ cầu nguyện: “Lạy Chúa Hằng Hữu, xin thương xót dân Ngài!

Xin đừng để tuyển dân của Ngài trở thành đề tài chế nhạo.

Xin đừng để họ trở thành trò cười cho các dân nước ngoài không tin kính, nói rằng:

‘Có phải Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên đã lìa bỏ nó?’”

Chúa Hằng Hữu Hứa sẽ Phục Hồi

18Rồi Chúa Hằng Hữu tỏ lòng thương xót dân Ngài

và nổi ghen với đất nước Ngài.

19Chúa Hằng Hữu sẽ đáp lời:

“Này! Ta gửi cho các con lúa, rượu nho, và dầu ô-liu,

đủ thỏa mãn nhu cầu của các con.

Các con sẽ không còn là đề tài

để các dân tộc khác sỉ nhục mình nữa.

20Ta sẽ xua tan đạo quân từ phương bắc.

Ta sẽ đuổi chúng vào vùng khô hạn tiêu điều.

Quân tiên phong sẽ bị đẩy vào Biển Chết,2:20 Nt biển đông

và hậu quân sẽ vào Địa Trung Hải.2:20 Nt biển tây

Xác chúng hôi thối kinh khủng, bay mùi khắp xứ.”

Chắc chắn Chúa Hằng Hữu đã làm những việc vĩ đại!

21Đừng sợ hãi, dân ta ơi.

Hãy vui vẻ và hoan hỉ,

vì Chúa Hằng Hữu đã làm những việc vĩ đại.

22Đừng sợ hãi, hỡi các loài thú trên đồng,

vì các đồng cỏ tiêu điều sẽ trở lại xanh tươi.

Cây cối sẽ sai trái lần nữa;

cây vả và cây nho sẽ đầy nhựa sống, nứt đọt sum sê.

23Hãy hân hoan, hỡi cư dân Giê-ru-sa-lem!

Hãy vui mừng trong Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của các ngươi,

Vì các trận mưa Ngài đổ xuống là dấu hiệu chọ sự thành tín của Ngài.

Mùa thu cũng sẽ có nhiều trận mưa,

lớn như mưa mùa xuân.

24Sân đạp lúa sẽ đầy ngập lúa mì,

và các máy ép sẽ tràn đầy rượu mới và dầu ô-liu.

25Chúa Hằng Hữu phán: “Ta sẽ đền bù cho các con những gì các con bị mất

bởi sâu keo, cào cào,

sâu lột vỏ, và châu chấu.

Chính Ta đã sai đạo quân lớn này đến để hình phạt các con.

26Một lần nữa các con sẽ lại được thực phẩm dồi dào dư dật,

và các con sẽ ngợi tôn Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời các con,

Đấng đã đãi ngộ các con cách hậu hỉ.

Dân Ta sẽ không bao giờ bị sỉ nhục nữa.

27Khi đó, các con sẽ nhìn biết Ta đang ngự trị giữa Ít-ra-ên, dân Ta,

Ta là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của các con, chứ không có thần nào khác.

Dân Ta sẽ chẳng bao giờ phải cúi mặt thẹn thùng nữa.”

Chúa Hằng Hữu Hứa Ban Thần Ngài

28“Kế đến, sau khi làm xong những việc này,

Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi người.

Con trai và con gái họ sẽ nói tiên tri.

Thanh niên sẽ thấy khải tượng,

và phụ lão sẽ được báo mộng,

và người trẻ sẽ thấy khải tượng.

29Trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần Ta

trên những đầy tớ—cả nam lẫn nữ.

30Ta sẽ tạo những việc kỳ diệu trên trời cũng như dưới đất—

như máu, lửa, và những luồng khói.

31Mặt trời sẽ trở nên tối đen,

mặt trăng đỏ như máu

trước khi ngày trọng đại và kinh khiếp của Chúa Hằng Hữu đến.

32Nhưng những ai cầu khẩn Danh Chúa Hằng Hữu đều sẽ được cứu,

vì sẽ có người trên Núi Si-ôn trong Giê-ru-sa-lem sẽ thoát nạn,

như Chúa Hằng Hữu đã báo trước.

Trong số những người thoát nạn

sẽ có nhiều người được Chúa Hằng Hữu kêu gọi.”