Luganda Contemporary Bible

Omubuulizi 1:1-18

Obutaliimu bw’Amagezi g’Abantu

11:1 a nny 12; Mub 7:27; 12:10 b Nge 1:1Ebigambo by’Omubuulizi, mutabani wa Dawudi kabaka mu Yerusaalemi.

21:2 Zab 39:5-6; 62:9; 144:4; Mub 12:8; Bar 8:20-21“Obutaliimu! Obutaliimu!” bw’ayogera Omubuulizi.

Byonna butaliimu.

31:3 Mub 2:11, 22; 3:9; 5:15-16Omuntu afuna ki mu byonna by’akola,

mu byonna ebimukooya wansi w’enjuba?

41:4 Zab 104:5; 119:90Omulembe ogumu gugenda, omulala ne gujja,

naye ensi ebeerera emirembe gyonna.

51:5 Zab 19:5-6Enjuba evaayo era n’egwa,

ate n’eyanguwa okutuuka mu kifo mw’eviirayo.

6Empewo ekunta ng’eraga obukiikaddyo,

ne yeetooloola okutuuka obukiikakkono;

empewo yeetooloola ne yeetooloola,

n’ekomerawo ku biwaawaatiro byayo.

71:7 Yob 36:28Emigga gyonna gikulukuta nga giraga mu nnyanja,

naye ennyanja tejjula;

ekifo emigga gye gikulukutira

era gye gyeyongera okukulukutira.

81:8 Nge 27:20Ebintu byonna bijjudde obukoowu

omuntu bw’atasobola kutenda!

Eriiso terimatira kulaba,

wadde okutu okukoowa okuwulira.

91:9 Mub 2:12; 3:15Ekyo ekyabaawo era kye kigenda okubaawo,

n’ekyo ekikoleddwa era kye kigenda okukolebwa;

era tewali kintu kiggya wansi w’enjuba.

10Waali wabaddewo ekintu ekyali kigambiddwa nti,

“Laba kino kiggya”?

Kyaliwo dda

mu mirembe egyatusooka?

111:11 Mub 2:16Tewali kujjukira bintu byasooka

era tewaliba kujjukira bintu ebyo ebitanabaawo mu ebyo ebijja oluvannyuma.

Amagezi Agatali ga Katonda Butaliimu

121:12 nny 1Nze Omubuulizi nali kabaka wa Isirayiri mu Yerusaalemi. 131:13 Lub 3:17; Mub 3:10Nagezaako n’omutima gwange okuyiga n’okwetegereza n’amagezi gange gonna mu ebyo ebikolebwa wansi w’eggulu; omulimu Katonda gwe yawa abaana b’abantu okukola, guteganya. 141:14 Mub 2:11, 17Ndabye ebintu byonna ebikolebwa wansi w’enjuba; era laba, byonna butaliimu na kugoberera mpewo.

151:15 Mub 7:13Ekyo ekyakyama tekisoboka kugololebwa,

n’ekibulako tekibalibwa.

161:16 1Bk 3:12; 4:30; Mub 2:9Nayogera munda yange nti, “Nfunye amagezi mangi agasinga ag’abo bonna abaali babadde mu Yerusaalemi, era nfunye amagezi n’okumanya kungi.” 171:17 a Mub 7:23 b Mub 2:3, 12; 7:25Era omutima gwange ne gumanya okwawula amagezi n’eddalu, n’obutategeera. Ne ntegeera nti na kino nakyo kugoberera mpewo.

181:18 Mub 2:23; 12:12Kubanga mu magezi amangi mujjiramu okunakuwala kungi;

amagezi gye gakoma obungi, n’okunakuwala gye gukoma.

Thai New Contemporary Bible

ปัญญาจารย์ 1:1-18

ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง

1ถ้อยคำของปัญญาจารย์1:1 หรือผู้นำของชุมชนเช่นเดียวกับข้อ 2 และ 12 กษัตริย์ในเยรูซาเล็ม เชื้อสายดาวิด

2ปัญญาจารย์กล่าวว่า

“อนิจจัง! อนิจจัง!

อนิจจังแท้ๆ!

ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง”

3มนุษย์ได้ประโยชน์อะไรจากการงานทั้งสิ้น

ที่เขาตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์?

4คนรุ่นหนึ่งผ่านมาแล้วอีกรุ่นหนึ่งผ่านไป

แต่โลกยังคงอยู่ตลอดกาล

5ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ลับไป

และรีบวนมาขึ้นที่เดิมอีก

6ลมพัดไปทางใต้แล้ว

กลับมาทางเหนือ

มันพัดวนไปเวียนมา

เป็นวัฏจักร

7แม่น้ำไหลลงสู่ทะเล

แต่ทะเลก็ไม่เคยอิ่ม

และน้ำกลับไปสู่แม่น้ำอีกครั้ง

แล้วไหลลงสู่มหาสมุทรอยู่ร่ำไป

8ทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนระโหย

เกินที่จะบรรยาย

ไม่ว่าเห็นสักเท่าไร เราก็ไม่อิ่ม

ไม่ว่าได้ยินสักแค่ไหน เราก็ไม่จุใจ

9อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอีก

สิ่งที่ทำไปแล้วก็ทำกันอีก

ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

10อะไรบ้างที่เราจะบอกได้ว่า

“ดูเถิด นี่เป็นสิ่งใหม่”

เพราะมันมีมาตั้งนานแล้ว

มีมาตั้งแต่ก่อนยุคสมัยของเรา

11ไม่มีการระลึกถึงคนรุ่นก่อน

และแม้แต่คนรุ่นที่กำลังจะเกิดมา

คนรุ่นต่อจากเขา

ก็ยังไม่ระลึกถึงพวกเขา

สติปัญญาอนิจจัง

12ข้าพเจ้าปัญญาจารย์ เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลอยู่ในเยรูซาเล็ม 13ได้ทุ่มเทศึกษาและใช้สติปัญญาใคร่ครวญทุกสิ่งที่ทำกันใต้ฟ้าสวรรค์ พระเจ้าทรงวางภาระหนักแก่มนุษย์จริงๆ! 14ข้าพเจ้าได้เห็นทุกสิ่งซึ่งทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ ล้วนแต่อนิจจังเหมือนวิ่งไล่ตามลม

15สิ่งที่คดงอก็ทำให้เหยียดตรงไม่ได้

สิ่งที่ขาดอยู่ก็นับไม่ได้

16ข้าพเจ้ารำพึงว่า “ดูเถิด เรามีสติปัญญามากกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆ ที่ครองเยรูซาเล็ม เราเข้าถึงสติปัญญาและความรู้” 17แล้วข้าพเจ้าก็ทุ่มเทสุดตัวที่จะเข้าใจสติปัญญา ความบ้าคลั่ง และความโฉดเขลาด้วย แต่ได้เรียนรู้ว่านี่ก็วิ่งไล่ตามลมเช่นกัน

18เพราะยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งโศกเศร้ามาก

ยิ่งรู้ก็ยิ่งทุกข์โศก