Luganda Contemporary Bible

Olubereberye 20:1-18

Abimereki Atwala Mukazi wa Ibulayimu

120:1 a Lub 18:1 b Lub 26:1, 6, 17Ibulayimu bwe yava eyo n’atambula okwolekera Negevu, n’abeera wakati wa Kadesi ne Ssuuli; n’agenda mu Gerali. 220:2 a nny 12; Lub 12:13; 26:7 b Lub 12:15Ibulayimu n’ayogera ku Saala mukazi we nti, “Mwannyinaze.” Abimereki kabaka we Gerali n’atumya n’atwala Saala.

320:3 a Yob 33:15; Mat 27:19 b Zab 105:14Naye Katonda n’ajja eri Abimereki mu kirooto ekiro n’amugamba nti, “Laba oli mufu, olw’omukazi gw’otutte kubanga muka musajja.” 420:4 Lub 18:25Naye Abimereki yali tanneebaka naye, n’alyoka agamba nti, “Onotta abantu abataliiko musango. 5Si yeyaŋŋamba nti, ‘Mwannyinaze?’ Era ne Saala n’aŋŋamba nti, ‘Mwannyina.’ Kino nkikoze mu mutima omutuukirivu n’emikono gyange tegiriiko musango.”

620:6 1Sa 25:26, 34Awo Katonda n’ayogera naye mu kirooto nti, “Ddala mmanyi nti okoze kino mu mutima omutuukirivu, era nze nakukuuma oleme okwonoona gye ndi; ne nkuziyiza okumukwatako. 720:7 nny 17; 1Sa 7:5; Yob 42:8Kale kaakano zzaayo mukazi w’omusajja, kubanga nnabbi, era anaakusabira, nawe on’oba mulamu. Naye bw’otomuzzeeyo, manya ng’ojja kufa, ggwe ne by’olina byonna.”

Okwegayirira kw’Abimereki eri Ibulayimu

8Awo Abimereki n’agolokoka mu makya ennyo n’ayita abakungu be bonna n’abategeeza ebintu bino byonna; abasajja ne batya nnyo. 920:9 Lub 12:18; 26:10; 34:7Awo Abimereki n’ayita Ibulayimu n’amugamba nti, “Otukoze ki? Era nsobi ki gye nkukoze, n’ondeetera nze n’obwakabaka bwange ekibi ekinene ekyenkana awo? By’onkoze tebisaana kukolebwa muntu.” 10Era Abimereki n’agamba Ibulayimu nti, “Wali olowooza ki okukola ekintu kino?” 1120:11 a Lub 42:18; Zab 36:1 b Lub 12:12; 26:7Ibulayimu n’addamu nti, “Nakikola kubanga nalowooza nti mu kifo kino temuliimu kutya Katonda n’akamu, era balinzita olwa mukazi wange. 12Naze ebyo nga biri awo ddala mwannyinaze, muwala wa kitange, naye si muwala wa mmange; era yafuuka mukazi wange. 13Katonda bwe yandeeta okuva mu nnyumba ya kitange, ne mugamba nti, ‘Eky’ekisa ky’oyinza okunkolera kye kino, buli kifo kye tutuukamu njogeraako nti ndi mwannyoko.’ ”

1420:14 Lub 12:16Awo Abimereki n’atwala endiga n’ente, abaweereza abasajja n’abaweereza abakazi, n’abiwa Ibulayimu, n’amuddiza Saala mukyala we. 1520:15 Lub 13:9Era Abimereki n’amugamba nti, “Laba ensi yange eri mu maaso go, beera w’oyagala.”

16N’agamba ne Saala nti, “Laba mpadde mwannyoko ebitundu bya ffeeza lukumi, okukumalako ensonyi mu maaso gaabo bonna abali naawe.”

1720:17 Yob 42:9Awo Ibulayimu n’asabira Abimereki eri Katonda, ne Katonda n’awonya Abimereki era n’awonya ne mukazi we; n’abaweereza be abakazi ne balyoka bazaala abaana. 1820:18 Lub 12:17Kubanga Mukama yali aggalidde embuto z’ab’omu nnyumba y’Abimereki olwa Saala mukazi wa Ibulayimu.

New International Reader’s Version

Genesis 20:1-18

Abraham and Abimelek

1Abraham moved south into the Negev Desert. He lived between Kadesh and Shur. For a while he stayed in Gerar. 2There Abraham said about his wife Sarah, “She’s my sister.” Then Abimelek, the king of Gerar, sent for Sarah and took her.

3So God appeared to Abimelek in a dream one night. He said to him, “You are as good as dead because of the woman you have taken. She is already married.”

4But Abimelek hadn’t gone near her. So he said, “Lord, will you destroy a nation that hasn’t done anything wrong? 5Didn’t Abraham say to me, ‘She’s my sister’? And didn’t she also say, ‘He’s my brother’? I had no idea I was doing anything wrong.”

6Then God spoke to him in the dream. He said, “Yes, I know you had no idea you were doing anything wrong. So I have kept you from sinning against me. That is why I did not let you touch her. 7Now return the man’s wife to him. He is a prophet. So he will pray for you, and you will live. But what if you do not return her? Then you can be sure that you and all your people will die.”

8Early the next morning Abimelek sent for all his officials. When he told them everything that had happened, they were really afraid. 9Then Abimelek called Abraham in. Abimelek said, “What have you done to us? Have I done something wrong to you? Why have you brought so much guilt on me and my kingdom? You have done things to me that should never be done.” 10Abimelek also asked Abraham, “Why did you do this?”

11Abraham replied, “I thought, ‘There is no respect for God in this place. They will kill me because of my wife.’ 12Besides, she really is my sister. She’s the daughter of my father, but not the daughter of my mother. And she became my wife. 13God had me wander away from my father’s house. So I said to her, ‘Here is how you can show your love to me. Everywhere we go, say about me, “He’s my brother.” ’ ”

14Then Abimelek gave Abraham sheep and cattle and male and female slaves. He also returned his wife Sarah to him. 15Abimelek said, “Here is my land. Live anywhere you want to.”

16He said to Sarah, “I’m giving your brother 25 pounds of silver. This will show everyone with you that I am sorry for what I did to you. You haven’t done anything wrong.”

17Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelek. He also healed his wife and his female slaves so they could have children again. 18The Lord had kept all the women in Abimelek’s house from having children. He had done it because of Abraham’s wife Sarah.