En Levende Bok

Matteus 2:1-23

Astrologer fra Østen hyller Jesus

1Jesus ble født i byen Betlehem i Judea mens kong Herodes regjerte. Etter fødselen kom noen astrologer fra Østen til Jerusalem og spurte: 2”Hvor er jødenes konge som nylig er født? Vi har sett stjernen hans gå opp i vårt eget land og har kommet for å hylle ham.”

3Kong Herodes ble fullstendig vettskremt av spørsmålene deres, og hele Jerusalem begynte å summe av rykter. 4Han kalte derfor sammen folkets øversteprester og de skriftlærde2:4 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. til et møte og spurte dem ut om hvor Messias2:4 ”Messias” betyr ”den salvede” på hebraisk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Jødene ventet på at denne kongen skulle gjenopprette Israel som nasjon. Det greske ordet ”Kristus” betyr også ”den salvede”., den lovede kongen, skulle bli født.

5”I Betlehem i Judea”, svarte de, ”for Gud har sagt ved profeten Mika:

6’Du Betlehem i Judas land, du er slett ikke noen ubetydelig by,

for en høvding skal komme fra deg,

en som blir gjeter for mitt folk Israel.2:6 Se Mika 5:2.’ ”

7Da kalte Herodes i hemmelighet astrologene til seg på nytt. Ved dette møtet lyktes det ham å få nøyaktig greie på tidspunktet da de første gangen hadde sett stjernen. Han sa til dem: 8”Reis til Betlehem og let etter barnet. Når dere har funnet det, må dere komme tilbake og fortelle det til meg. Også jeg vil reise dit og hylle barnet.”

9Etter samtalen med kongen ga astrologene seg av sted. Den stjernen de hadde sett gå opp i sitt eget land, viste seg da på nytt for dem. Den gikk foran dem og stanset over det stedet i Betlehem der barnet var.

10Astrologene ble glade da de fikk se stjernen. 11De gikk inn i huset og fant barnet og moren Maria. Der falt de på kne og hyllet ham. Så tok de fram skrinene sine og ga barnet gaver. Det var gull, røkelse og myrra2:11 Røkelse og myrra var velluktende plantestoffer som ble brukt i templet og ved kongelige brylluper. Gavene var et symbol på at Jesus er Messias, den lovede kongen.. 12Men da de skulle vende tilbake til sitt eget land, reiste de ikke gjennom Jerusalem for å gi rapport til kong Herodes. Gud hadde i mellomtiden advart dem i en drøm, og derfor tok de en annen vei hjem.

Flukten til Egypt

13Da astrologene hadde reist sin vei, viste en Herrens engel seg i en drøm også for Josef. Engelen sa: ”Stå opp og dra som flyktning til Egypt med barnet og moren. Bli der til jeg sier i fra, for kong Herodes vil lete etter barnet og forsøke å drepe det.”

14Mens det fortsatt var natt, ga Josef seg av sted til Egypt, sammen med Maria og barnet. 15De bodde der til kong Herodes var død. Gjennom dette ble det som Gud hadde forutsagt hos profeten Hosea, til virkelighet: ”Jeg har ført sønnen min ut av Egypt.”2:15 Se Hosea 11:1.

16Herodes ble rasende da han forsto at astrologene hadde lurt ham. Han sendte soldater til Betlehem med befaling om å drepe alle guttebarn som var to år eller yngre. Ordren gjaldt både i byen og landsbygden i nærheten. Dette hadde sin grunn i at astrologene hadde sagt at stjernen første gangen viste seg for dem to år tidligere. 17Gjennom Herodes sin grusomme handling ble det til virkelighet som Gud hadde forutsagt ved profeten Jeremia:

18”Ett rop ble hørt i Rama,

gråt og høylytt klage.

Rakel gråter over barna sine og lar seg ikke trøste,

for de finnes ikke mer.”2:18 Se Jeremia 31:15.

Hjemkomsten til Israel

19Da Herodes var død, viste en Herrens engel seg på nytt i en drøm for Josef i Egypt, og sa til ham: 20”Gjør deg klar, ta med deg barnet og moren og reis tilbake til Israels land, for de som forsøkte å drepe barnet, er døde.”

21Josef vendte da straks tilbake til sitt eget land med Maria og barnet. 22Men på veien hjem ble han redd, etter som han fikk vite at sønnen til Herodes, som het Arkelaus, nå hadde blitt konge i Judea. I en annen drøm ble han oppfordret til å reise til Galilea. 23Familien bosatte seg i byen Nasaret. Gjennom dette ble det til virkelighet som Gud hadde forutsagt om Jesus ved profetene: ”Han skal bli kalt en nasareer.”2:23 Dette henviser til det profetene har skrevet om Jesus i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. Nasaré kan også sikte til ”neser”, ”skuddet” fra Isais stamme, se Jesaja 11:1, eller på ”nasir”, en person som lever avsides med Gud.

New International Version – UK

Matthew 2:1-23

The Magi visit the Messiah

1After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi2:1 Traditionally wise men from the east came to Jerusalem 2and asked, ‘Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him.’

3When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. 4When he had called together all the people’s chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. 5‘In Bethlehem in Judea,’ they replied, ‘for this is what the prophet has written:

6‘ “But you, Bethlehem, in the land of Judah,

are by no means least among the rulers of Judah;

for out of you will come a ruler

who will shepherd my people Israel.”2:6 Micah 5:2,4

7Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. 8He sent them to Bethlehem and said, ‘Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him.’

9After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. 10When they saw the star, they were overjoyed. 11On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense and myrrh. 12And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route.

The escape to Egypt

13When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. ‘Get up,’ he said, ‘take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him.’

14So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, 15where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet: ‘Out of Egypt I called my son.’2:15 Hosea 11:1

16When Herod realised that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were two years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. 17Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled:

18‘A voice is heard in Ramah,

weeping and great mourning,

Rachel weeping for her children

and refusing to be comforted,

because they are no more.’2:18 Jer. 31:15

The return to Nazareth

19After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt 20and said, ‘Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child’s life are dead.’

21So he got up, took the child and his mother and went to the land of Israel. 22But when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee, 23and he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets, that he would be called a Nazarene.