2. Johannes 1 – LB & NUB

En Levende Bok

2. Johannes 1:1-13

Hilsen

1Hilsen fra lederen Johannes, til dere som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham. Til Guds menighet og medlemmene1:1 I den greske grunnteksten: Fra den gamle, til den utvalgte konen og hennes barn. som jeg elsker med oppriktig kjærlighet. Ja, alle som har lært den sanne Guden å kjenne, elsker dere, 2for han bor i våre hjerter og vil være med oss for evig og alltid. 3Jeg ber at Gud, vår Far i himmelen, og hans Sønn Jesus Kristus1:3 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Det hebraiske ordet ”Messias”, betyr også ”den salvede”., vil vise oss godhet, omsorg og fylle oss med fred, vi som følger det sanne budskapet om Jesus, og elsker hverandre.

Kjærlighet og sannhet

4Jeg ble svært glad da jeg forsto at noen av dere følger det sanne budskapet om Jesus, akkurat slik Far i himmelen har gitt oss befaling om.

5Nå ber jeg dere, kjære venner, at dere vil elske hverandre. Dette er ingen ny befaling som jeg skriver om til dere, men noe som vi har hørt helt fra begynnelsen. 6Kjærlighet er å gjøre det som Far i himmelen har gitt oss befaling om. Det han har gitt oss befaling om, er at vi skal elske hverandre, akkurat slik dere har hørt fra begynnelsen.

7Mange bedragere har gått ut i verden. De erkjenner ikke at Jesus Kristus var et ekte menneske.1:7 Johannes gikk imot den gnostiske læren, som påsto at den åndelige og den materielle verden er skilt fra hverandre. I følge den døde ikke Jesus Ånd på korset, etter som kroppen og ånden var skilt fra hverandre. Den som ikke erkjenner dette, er en bedrager, en ”Motstander til Kristus”1:7 På gresk: Antikrist. Se Andre Thessalonikerbrevet 2:3 og Johannes åpenbaring Johannes syn 13:1-10.. 8Pass dere for disse bedragerne, slik at dere ikke mister den lønnen dere1:8 En del håndskrifter har: vi. har arbeidet så hardt for. Vær trofaste, så skal Gud gi dere full lønn. 9Den som ikke holder seg til Kristus og hans undervisning, mister fellesskapet med Gud. Den som trofast følger undervisningen hans, har fellesskap med både Far i himmelen og Sønnen.

10Dersom noen kommer til dere og vil undervise om noe som ikke stemmer med det Kristus lærte oss, skal dere ikke be ham hjem og hilse ham velkommen. 11Den som tar imot bedrageren, blir hans medarbeider.

Avslutning

12Jeg har mye mer å si til dere, men jeg vil ikke gjøre det i brevs form. Jeg håper i stedet snart å hilse på dere, slik at vi kan snakke med hverandre og få oppleve ekte glede.

13Medlemmene i deres søstermenighet på dette stedet, hilser dere.1:13 I den greske grunnteksten: Din utvalgte søsters barn hilser deg.

Swedish Contemporary Bible

2 Johannesbrevet 1:1-13

Hälsningar

1Från den gamle.

Till den utvalda frun och hennes barn,1:1 den gamle kan syfta både på Johannes ålder och hans ställning som församlingsledare, och den utvalda frun och hennes barn på församlingen och dess medlemmar. som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 2Det gör vi för sanningens skull, som förblir i oss och ska vara med oss för evigt.

3Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, ska vara med oss i sanning och kärlek.

Kärlek och sanning

4Jag blev mycket glad när jag förstod att några av dina barn följer sanningen, precis som Fadern har befallt oss.

5Nu ber jag dig, min fru – inte för att skriva något nytt bud till dig, utan det som vi har haft redan från början: låt oss älska varandra. 6Kärlek är att vi lever efter hans bud. Det här är budet ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken.

7Många bedragare har spridits ut över världen, och de erkänner inte att Jesus Kristus har blivit en verklig människa.1:7 Se not till 1 Joh 4:2. Varje sådan är en bedragare, en antikrist1:7 Jfr 2 Thess 2:3 och Upp 13:1 10.. 8Se upp så att ni inte förlorar det som ni1:8 Enligt en del handskrifter: vi. har arbetat för, utan får full lön. 9Den som går sin egen väg och inte håller sig till Kristus undervisning har inte Gud med sig. Men den som förblir i hans undervisning har både Fadern och Sonen.

10Om någon kommer till er och vill undervisa om något annat än det här, så bjud inte hem honom och hälsa honom inte välkommen. 11Den som tar emot en sådan blir medskyldig till hans onda gärningar.

Avslutning

12Jag har mycket mer att säga till er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället att snart kunna hälsa på er, så att vi kan prata med varandra och få uppleva fullständig glädje.

13Din utvalda systers barn hälsar dig.1:13 Syftar på församlingsmedlemmar där Johannes befann sig, jfr v. 1 med not.