King James Version

Philippians 4:1-23

1Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. 2I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. 3And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life. 4Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice. 5Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. 6Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. 7And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. 8Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. 9Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.

10But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. 11Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content. 12I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. 13I can do all things through Christ which strengtheneth me. 14Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction. 15Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. 16For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. 17Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account. 18But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God. 19But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. 20Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.

21Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you. 22All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar’s household. 23The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

Ang Pulong Sa Dios

Filipos 4:1-23

Ang mga Pahimangno

1Busa mga hinigugma kong mga igsoon, magmalig-on kamo sa inyong pagtuo sa Ginoo. Gihigugma ko kamo ug gimingaw na ako kaninyo. Kamo ang akong kalipay ug ganti sa akong pagpangalagad.

2Gihangyo ko si Eudia ug si Sintique nga dili na mag-away kay magsoon sila diha sa Ginoo. 3Gihangyo ko usab ikaw, ingon nga masaligan ko nga kauban sa pagpangalagad, nga tabangan mo kini nga mga babaye, tungod kay kauban ko sila nga nangalagad ug maayo sa pagpakaylap sa Maayong Balita, uban ni Clemente ug sa uban pang mga kauban ko nga nangalagad kansang mga ngalan nahisulat na sa libro nga listahanan sa mga tawo nga may kinabuhi nga walay kataposan.

4Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko, paglipay kamo!

5Ipakita ninyo ang inyong kaaghop sa tanang mga tawo. Hapit na ang pagbalik sa Ginoo. 6Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, pangayoa hinuon sa Dios ang inyong mga gikinahanglan pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. 7Ug kon buhaton ninyo kini, hatagan kamo sa Dios ug kalinaw diha sa inyong kasingkasing ug hunahuna tungod kay kamo anaa kang Cristo Jesus, ug ang kalinaw nga gikan kaniya dili gayod nato matugkad.

8Gawas niana, mga igsoon, hunahunaa ninyo kanunay ang mga butang nga maayo ug dinayeg: ang matuod, halangdon, matarong, putli, matahom, ug dalaygon. 9Sunda ninyo ang tanan nga inyong natun-an sa akong pagpanudlo ug mga binuhatan. Ug ubanan gayod kamo sa Dios nga nagahatag ug kalinaw.

Ang Pagpasalamat sa Gipadala nga Tabang

10Dako gayod ang akong kalipay diha sa Ginoo tungod kay nahinumdoman ninyo ako pag-usab. Nasayod ako nga kanunay kamong naghunahuna alang kanako, apan wala lang kamo makahigayon sa pagpakita niana kanako. 11Wala ako mag-ingon niini aron sa pagpasabot nga may gikinahanglan ako. Kay nakakat-on ako nga makontento bisan unsa ang akong kahimtang. 12Makahibalo akong magkinabuhi diha sa kawad-on o diha sa kadagaya. Kining tanan natun-an ko aron bisan unsa ang akong kahimtang, busog man o gutom, madagayaon man ang akong panginabuhi o dili, kontento gihapon ako. 13Mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa tabang ni Cristo nga nagpalig-on kanako.

14Apan salamat gayod sa inyong pagtabang kanako, sa akong mga kalisdanan. 15Kamo nga mga Taga-Filipos nasayod nga sa pagsugod ko ug wali sa Maayong Balita, paggikan ko sa Macedonia, kamo lang gayod ang mitabang sa akong mga kinahanglanon ug wala nay lain. 16Bisan didto ako sa Tesalonica makapila kamo nagpadala ug mga hinabang kanako. 17Gihisgotan ko kini dili tungod kay nangandoy ako nga makadawat pag-usab gikan kaninyo, kondili nangandoy ako nga kamo makadawat usab ug balos tungod kay kamo nagahatag. 18Karon abunda ako, ug sobra pa gani. Ang tanan nga akong gikinahanglan ania na ug wala gayoy kulang, tungod kay gidala na dinhi ni Epafroditus ang inyong gipadala nga hinabang. Kini nga tabang sama sa humot nga halad nga ginahalad ngadto sa Dios, nga iyang gidawat nga may kalipay. 19Ug tungod kay kamo anaa kang Cristo Jesus, ang akong Dios maghatag kaninyo sa tanan ninyong gikinahanglan gikan sa kadagaya sa iyang bahandi. 20Dayegon nato ang atong Dios ug Amahan sa walay kataposan. Amen.

Kataposan nga Pagpangumusta

21Ipangumusta kami sa tanang mga tumutuo kang Cristo Jesus. Ang atong mga igsoon nga kauban ko dinhi nangumusta usab kaninyo. 22Nangumusta usab kaninyo ang tanang mga tumutuo dinhi, labi na gayod ang mga sakop sa palasyo sa Emperador. 23Hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo.