King James Version

1 Samuel 31:1-13

1Now the Philistines fought against Israel: and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa.31.1 slain: or, wounded 2And the Philistines followed hard upon Saul and upon his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchi-shua, Saul’s sons. 3And the battle went sore against Saul, and the archers hit him; and he was sore wounded of the archers.31.3 and the archers: Heb. and the shooters, men with bows31.3 hit…: Heb. found him 4Then said Saul unto his armourbearer, Draw thy sword, and thrust me through therewith; lest these uncircumcised come and thrust me through, and abuse me. But his armourbearer would not; for he was sore afraid. Therefore Saul took a sword, and fell upon it.31.4 abuse…: or, mock me 5And when his armourbearer saw that Saul was dead, he fell likewise upon his sword, and died with him. 6So Saul died, and his three sons, and his armourbearer, and all his men, that same day together.

7¶ And when the men of Israel that were on the other side of the valley, and they that were on the other side Jordan, saw that the men of Israel fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities, and fled; and the Philistines came and dwelt in them.

8And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his three sons fallen in mount Gilboa. 9And they cut off his head, and stripped off his armour, and sent into the land of the Philistines round about, to publish it in the house of their idols, and among the people. 10And they put his armour in the house of Ashtaroth: and they fastened his body to the wall of Beth-shan.

11¶ And when the inhabitants of Jabesh-gilead heard of that which the Philistines had done to Saul;31.11 of that: or, concerning him that 12All the valiant men arose, and went all night, and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Beth-shan, and came to Jabesh, and burnt them there. 13And they took their bones, and buried them under a tree at Jabesh, and fasted seven days.

Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 31:1-13

Gipatay ni Saul ang Iyang Kaugalingon

(1 Cro. 10:1-12)

1Unya, nakiggira ang mga Filistihanon sa mga Israelinhon sa Bukid sa Gilboa. Daghan ang namatay sa mga Israelinhon ug ang uban kanila nangikyas. 2Gigukod pag-ayo sa mga Filistihanon si Saul ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug gipatay nila ang iyang mga anak nga si Jonatan, Abinadab, ug Malkishua. 3Labihan gayod ang panagsangka tali kang Saul ug sa mga Filistihanon. Nakit-an si Saul sa mga tigpamana, ug gipana nila siya ug grabe gayod ang iyang samad. 4Miingon si Saul sa tigdala sa iyang armas, “Ibta ang imong espada ug patya ako, kay kon dili, sila nga mga wala nakaila sa Dios31:4 wala nakaila sa Dios: sa literal, wala matuli. mao ang mopatay kanako, ug bugalbugalan nila ako.” Apan nahadlok mopatay kaniya ang tigdala sa iyang armas, busa gikuha ni Saul ang iyang kaugalingong espada, ug giunay ang iyang kaugalingon. 5Sa dihang nakita sa tigdala sa armas nga patay na si Saul giunay usab niya ang iyang kaugalingon sa iyang kaugalingong espada, ug namatay siya uban kang Saul. 6Busa namatay si Saul, ang iyang tulo ka anak nga lalaki, ang tigdala sa iyang armas, ug ang tanan niyang mga tawo niadtong adlawa.

7Sa dihang nakita sa mga Israelinhon nga nagpuyo sa pikas bahin sa kapatagan sa Jezreel ug sa tabok sa Suba sa Jordan nga nangikyas ang mga sundalo sa Israel ug namatay si Saul ug ang iyang mga anak, gibiyaan nila ang ilang mga lungsod ug nangikyas usab sila. Busa gisulod sa mga Filistihanon kini nga mga lungsod ug gipuy-an.

8Pagkasunod nga adlaw, human sa gira, miadto ang mga Filistihanon sa Bukid sa Gilboa aron sa pagkuha sa mga butang sa mga nangamatay. Nakita nila didto ang patayng lawas ni Saul ug sa iyang tulo ka mga anak. 9Giputol nila ang ulo ni Saul ug gikuha ang iyang armas ug mga kahimanan sa pagpakiggira. Unya nagpadala silag mga mensahero sa tibuok nga yuta sa Filistia sa paghatod sa balita nga namatay na si Saul ngadto sa templo sa ilang dios-dios ug sa ilang mga katawhan. 10Gibutang nila sa templo sa ilang diosa nga si Ashtarot ang mga armas ni Saul, ug gilansang ang iyang patayng lawas sa paril sa lungsod sa Bet Shan.

11Nabalitaan sa mga taga-Jabes Gilead ang gihimo sa mga Filistihanon kang Saul. 12Busa ang tanan nilang maisog nga mga tawo milakaw tibuok gabii ngadto sa Bet Shan. Gikuha nila ang patayng lawas ni Saul ug sa mga anak niini gikan sa paril sa Bet Shan, ug gidala nila kini sa Jabes ug gisunog didto. 13Unya gikuha nila ang mga bukog ug gilubong sa ilalom sa kahoy nga tamarisko didto sa Jabes, ug nagpuasa sila sulod sa pito ka adlaw.