Het Boek

2 Kronieken 19:1-11

Het koningschap van Josafat

1Koning Josafat keerde heelhuids terug naar huis, 2waar de profeet Jehu, de zoon van Chanani, hem opwachtte. ‘Moet u goddelozen helpen en als vriend omgaan met mensen die de Here haten?’ vroeg Jehu hem. ‘Door wat u hebt gedaan, hebt u zich Gods toorn op de hals gehaald! 3Toch zijn er nog goede dingen aan u, zoals het feit dat u de schandelijke afgoden uit het land hebt verwijderd en hebt geprobeerd de Here trouw te zijn.’

4Josafat bleef vanaf die tijd in Jeruzalem. Hij mengde zich nu meer onder zijn eigen mensen en enige tijd later reisde hij van Berseba tot het heuvelland van Efraïm om hen aan te moedigen opnieuw de God van hun voorouders te vereren. 5Hij stelde in alle grotere steden van het land rechters aan 6en gaf die de volgende instructies: ‘Denk goed na bij alles wat u doet, want God heeft u aangesteld, niet ik. Hij zal u terzijde staan en u helpen bij het vormen van een rechtvaardig oordeel wanneer zaken aan u worden voorgelegd. 7Maak niet de afschuwelijke fout een andere beslissing uit te spreken dan die God u opdraagt. Want onder Gods rechters mag geen sprake zijn van onrechtvaardigheid, partijdigheid of omkoperij!’ 8Ook in Jeruzalem vestigde koning Josafat rechtbanken, waarin de Levieten, de priesters en de familiehoofden als rechters fungeerden. 9-10 Hij gaf hun de volgende richtlijnen: ‘U moet altijd handelen uit ontzag voor God en met een eerlijk hart. Wanneer een van uw landgenoten uit de steden uw oordeel vraagt over een bepaalde zaak, of dat nu een moordzaak of andere overtredingen van Gods wetten en geboden betreft, moet u hem erop wijzen dat hij nooit en te nimmer tegen de Here mag zondigen. Als u dat niet doet, haalt u zich de toorn van God op de hals. Op die manier vervult u op de juiste wijze uw verantwoordelijke taak.’ 11Hij wees de hogepriester Amarja aan als hoogste rechter inzake godsdienstige aangelegenheden, en Zebadja, de zoon van Jismaël en stamhoofd van Juda, als hoogste rechter in civiele zaken. Zij waren de hoogste beroepsinstanties en werden terzijde gestaan door Levieten. ‘Wees niet bang op te komen voor de waarheid en het recht, en God zal u gebruiken om de onschuldige te verdedigen,’ was het laatste wat hij hun op het hart drukte.

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 19:1-11

1Mibalik si Jehoshafat sa iyang palasyo sa Jerusalem nga luwas. 2Gitagbo siya ni Propeta Jehu nga anak ni Hanani ug giingnan, “Nganong mitabang ka sa daotan ug gimahal mo ang nasilag sa Ginoo? Tungod niini, nasuko ang Ginoo kanimo. 3Apan may maayo nga nakita diha kanimo. Gipangguba mo ang mga poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera ug nagtinguha ka sa pagdangop sa Dios.”

Nagpili si Jehoshafat ug mga Maghuhukom

4Didto magpuyo si Jehoshafat sa Jerusalem, apan gilibot niya ang Beersheba, paingon sa kabungtoran sa Efraim, aron sa pag-agni sa katawhan sa pagbalik ngadto sa Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan. 5Nagbutang siyag mga maghuhukom sa matag pinarilan nga lungsod sa Juda. 6Giingnan niya ang maong mga maghuhukom, “Hunahunaa gayod ninyo pag-ayo sa dili pa kamo mohukom kay wala kamo maghukom alang sa tawo kondili alang sa Ginoo. Nagauban siya kaninyo sa inyong paghukom. 7Tahora ninyo ang Ginoo, ug pagmatngon kamo sa inyong paghukom kay dili motugot ang Ginoo nga atong Dios nga tuison ang hustisya. Dili siya gusto nga may pagpabor-pabor ug pagsuborno.”

8Nagbutang usab si Jehoshafat sa Jerusalem ug mga Levita, mga pari, ug mga pangulo sa mga pamilya sa mga Israelinhon isip mga maghuhukom nga mohusay sa mga kaso nga may kalabotan sa kasugoan sa Ginoo ug sa uban pang mga panagbingkil. Ug didto sila magpuyo sa Jerusalem. 9Mao kini ang iyang mando kanila: “Kinahanglan mag-alagad kamo nga may pagtahod sa Ginoo, matinud-anon, ug kinasingkasing. 10Kon may kaso nga dad-on diha kaninyo ang inyong mga katagilungsod nga nagapuyo sa mga lungsod, may kalabotan man kini sa pagpatay o sa uban pang matang sa pagsupak sa mga patakaran, mga sugo, mga tulumanon, ug mga lagda, pahimangnoi ninyo sila nga dili magpakasala sa Ginoo, kay kon dili, mahiagom sila ug kamo sa iyang kasuko. Himoa ninyo kini aron dili kamo makasala. 11Kon adunay mga kaso bahin sa Ginoo nga dili ninyo mahusay, si Amaria nga pangulong pari mao ang mohusay niana. Ug kon adunay kaso bahin sa panggobyerno nga dili ninyo mahusay, si Zebadia nga anak ni Ishmael nga pangulo sa tribo sa Juda mao ang mohusay niana. Ang mga Levita motabang kaninyo aron masiguro nga mapatunhay ang hustisya. Pagpakalig-on kamo sa paghimo sa inyong katungdanan, ug hinaut nga ubanan sa Ginoo ang nagabuhat sa matarong.”